SIDEBAR
»
S
I
D
E
B
A
R
«
Atopic dermatitis – அடோபிக் டெர்மடைடிஸ். எக்சிமா? கவலை வேண்டாம், சிகிச்சை உண்டு,
Dec 16th, 2016 by Dr.Senthil Kumar

 

Atopic dermatitis அடோபிக் டெர்மடைடிஸ். எக்சிமா, கரப்பான் படை

 

Definition

Atopic dermatitis is a long-term (chronic) skin disorder that involves scaly and itchy rashes.

 

Other forms of eczema include:

 • Contact dermatitis (தொடர்பு ஒவ்வாமை)
 • Dyshidrotic eczema (டிஸ்ஹைரோட்டிக் எக்சிமா தோலழற்சி)
 • Nummular eczema (நாணயம் வடிவத்தில் அரிக்கும் தோலழற்சி)
 • Seborrheic dermatitis (செபோரிக் ஊரல் தோலழற்சி)

 

Alternative Names

Infantile eczema; Dermatitis – atopic; Eczema

 

Causes, incidence, and risk factors (காரணங்கள்)

Atopic dermatitis is due to a skin

 • Reaction (எதிர்வினை)
 • Allergy (ஒவ்வாமை)

(similar to an ) in the skin. The reaction leads to ongoing swelling and redness. People with atopic dermatitis may be more sensitive because their skin lacks certain proteins.

 

Atopic dermatitis is most common in infants. It may start as early as age 2 to 6 months. Many people outgrow it by early adulthood.

 

People with atopic dermatitis often have asthma or seasonal allergies. There is often a family history of allergies such as asthma, hay fever, or eczema. People with atopic dermatitis often test positive to allergy skin tests. However, atopic dermatitis is not caused by allergies.

 

The following can make atopic dermatitis symptoms worse:

 • Allergies to pollen, mold, dust mites, or animals (மகரந்தம், விலங்குகளின் முடிகள், தூசி, பூச்சிகள், அலர்ஜி)
 • Cold and dry air in the winter (குளிர்காலத்தில் குளிர் மற்றும் உலர்ந்த காற்று)
 • Colds or the flu (சளி மற்றும் காய்ச்சல்)
 • Contact with irritants and chemicals (இரசாயனம்)
 • Contact with rough materials, such as wool (கம்பளி போன்ற கடினமான பொருட்கள் பயன்பாடு)
 • Dry skin (வறண்ட தோல்)
 • Emotional stress (மன அழுத்தம்)
 • Drying out of the skin from taking too many baths or showers and swimming too often (அடிக்கடி குளிப்பது,  நீச்சலடிப்பது)
 • Getting too hot or too cold, as well as sudden changes of temperature
 • Perfumes or dyes added to skin lotions or soaps (வாசனை திரவியங்கள் அல்லது சாயங்கள், லோஷன் அல்லது சோப்பு)

 

Symptoms (அறிகுறிகள்)

Skin changes may include:

 • Blisters with oozing and crusting (கட்டிகளில் இருந்து நீர் கசிதல்)
 • Dry skin all over the body or areas of bumpy skin on the back of the arms and front of the thighs (உடல் முழுவதும் மற்றும் தொடை பகுதிகள் மற்றும் உடலின் முன்புறகளில், உலர்ந்த தோல் காணப்படுதல்)
 • Ear discharge or bleeding (காதில் இருந்து இரத்தம் அல்லது சீழ், மெழுகு போன்று வெளியேறும்)
 • Raw areas of the skin from scratching (சொரசொரப்பான தோல் பகுதிகளில் அரிப்பு)
 • Skin coloring changes, such as more or less color than the normal skin tone (சாதாரணமான தோலின் நிறத்தை விட நிறம் அதிகமாக அல்லது குறைவாக காணப்படும்)
 • Skin redness or inflammation around the blisters (கொப்புளங்கள் சுற்றி தோல் சிவத்தல் அல்லது வீக்கம்)
 • Thickened or leather-like areas (called lichenification), which can occur after long-term irritation and scratching (தோல் தடித்தல், நீண்ட நேர எரிச்சல், மற்றும் அரிப்பு லிச்சனிபிகேசன்.)

 

The type and location of the rash can depend on the age of the patient:

 • In children younger than age 2, skin lesions begin on the face, scalp, hands, and feet. The rash is often itchy and bubble, ooze, or form crusts.
 • In older children and adults, the rash is more often seen on the inside of the knees and elbow. It can also appear on the neck, hands, and feet.
 • Rashes may occur anywhere on the body during a bad outbreak.

Intense itching is common. Itching may start even before the rash appears. Atopic dermatitis is often called the “itch that rashes” because the itching starts, and then the skin rash follows as a result of scratching.

 

Expectations

Atopic dermatitis is a long-term condition. You can control it with treatment, by avoiding irritants, and by keeping the skin well-moisturized.

 

In children, the condition often starts to go away around age 5 – 6, but flare-ups will often occur. In adults, the problem is generally a long-term or returning condition.

 

Atopic dermatitis may be harder to control if it:

 • Begins at an early age (சிறு வயதிலேயே ஆரம்பமாகிறது)
 • Involves a large amount of the body (உடல் முழுதும் பரவுதல்)
 • Occurs along with allergic rhinitis and asthma (ஆஸ்துமா மற்றும் அலர்ஜியுடன் சேர்ந்து வரும்)
 • Occurs in someone with a family history of eczema (குடும்பத்தில் யாருக்கேனும் எக்சிமா இருந்தாலும் வரலாம்)

 

Complications  – பின்விளைவுகள்

 • Infections of the skin caused by bacteria, fungi, or viruses (பாக்டீரியா, பூஞ்சை, அல்லது வைரஸ்கள் ஏற்படும் தோல் தொற்று நோய்கள்)
 • Permanent scars (நிரந்தர வடுக்கள்)
 • Side effects from long-term use of medicines to control eczema (அரிக்கும் தோலழற்சியைக் கட்டுப்படுத்த உபயோகிக்கும் மருந்துகளினால் ஏற்படும் பக்கவிளைவுகள்)

 

Treatment (சிகிச்சை)

Homeopathy Treatment for atopic dermatitis, Eczema

Symptomatic Homeopathy medicine helps for Eczema atopic dermatitis. It’s good to consult a experienced Homeopathy physician.

 

For more details and Consultation

Contact us

Vivekanantha Homeo Clinic & Psychological Counseling Center, at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 99xxxxxxx0 – skin problem, atopic dermatitis, eczema, karappan padai, kakkuse padai, toilet rashes  – 21st Oct, Sunday – Chennai), You will receive Appointment details through SMS.

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

எக்சிமா சிகிச்சை, தோல் நோய் சிகிச்சை, கரப்பான் படை சிகிச்சை, எக்ஸிமா, அடோபிக் டெர்மடைட்டிஸ், அட்டோப்பிக் டெர்மட்டைட்டிஸ், ஓமியோபதி தோல் சிகிச்சை மருத்துவர் சென்னை, பெஸ்ட் தோல் மருத்துவர் சென்னை, வேளச்சேரி தோல் மருத்துவர், 

 

 

Persistent Sexual Arousal Syndrome or Disorder (PGAD – PSAS) Treatment
Nov 18th, 2016 by Dr.Senthil Kumar

 

persistent-sexual-arousal-syndrome-psas-treatment-clinic-chennai

Persistent Sexual Arousal Syndrome (PSAS) or Persistent Genital Arousal Disorder (PGAD) is a phenomenon relating mainly to women’s sexual health, in which afflicted women complain of sudden and frequent feelings of genital arousal that are qualitatively different from the kind of sexual arousal that is associated with sexual desire or subjective arousal. Masturbation and orgasms offer little or no relief.

 

Symptoms

 • The syndrome is characterized by unrelenting, unwanted, persistent and intrusive genital arousal.
 • The condition manifests itself as sexual arousal that occurs apart from any of the physical or psychological stimuli that trigger normal arousal.
 • These sensations which Seem like arousal, are Not based in sexual desire, sexual thoughts or sexual behavior:
 • The condition is completely non-sexual and has absolutely nothing to do with libido.
 • The intensity of the symptoms fluctuates, also depending on certain triggers. Any pressure in or around the genitals leads to increased intensity. Especially sitting leads to a greater intensity.
 • Other triggers include: tight clothing, biking, use of certain muscles in for example lifting and even gravity.

 

 

PGAD/ReGS is a medical condition, in which false signals are sent out continuously, leading to the feeling of being on the verge of orgasm 24/7. In some cases these symptoms are accompanied by pain and in almost all cases accompanied by constantly feeling the need or urge to urinate.

 

Cause

 • Currently the most probable cause is neuropathy of one of branches of the Nervus Pudendus, the so called Nervus Dorsalis Clitoridis /Penis.
 • Patients with the condition often report orgasmic feelings in other parts of the body. The urethra and anus are mentioned very often. Also the belly, loins, feet and/or toes are often reported.
 • It is not clear why excessive signals are being sent through these nerves/branches. Based on reports from women over many years, it is safe to assume that these bizarre symptoms arise from various causes.

 

Sex Therapy/Counselling:

Cognitive behavioral interventions may be recommended for women with Persistent Genital Arousal Disorder.

 

Vivekanantha Psychological Clinic provides confidential Sexual Health counselling service, specialized in sexual health and relationship issues. We have experienced sex therapists and relationship counselors who offer counseling and support for women with Persistent Sexual Arousal Disorder and their partners.

 

We offer individual / couple’s counselling. Face to face counseling in Velacheri, Chennai,

 

Sex therapy/counselling for Persistent Genital Arousal Disorder may include some of the following:

 • Addressing Self-defeating, self-blaming or pessimistic thought
 • Cognitive-behavioral interventions
 • Enhance Coping Behaviors
 • Anxiety reduction techniques

 

If you wish to make an appointment with our friendly counselors or require further information, please don’t hesitate to contact us.

 

Homeopathy Treatment

Symptomatic Homeopathy medicines helps for Persistent Genital Arousal Disorder,. It’s good to consult a experienced Homeopathy physician.

 

 

For more details and Consultation

Contact us

Vivekanantha Clinic & Psychological Counseling Center, at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

 

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 99xxxxxxx0 – over sex desire, always wants to have sex, sex problem – 21st Oct, Sunday – Chennai), You will receive Appointment details through SMS.

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

excessive sex desire, always wants to have sex, sex mood even seeing boys, getting sex mood when watching romance seen, always thinking about intercourse, light touching in vagina creates sex mood 

Heart and Sex – இதய நோயும் உடலுறவும்
Nov 18th, 2016 by Dr.Senthil Kumar

 

sex-and-heart-diseases-treatment-clinic-chennai

இதய நோய் இருப்பவர்கள் செக்ஸ் வைத்துக் கொள்ளலாமா?

பசி, தாகம் போல செக்ஸ் என்பது மனிதர்களுக்கு அத்தியாவசியமானது. அதனை சரியான முறையில் கையாண்டால் அதை போல மருந்து எதுவும் கிடையாது. அதேசமயம் அதிக அளவிலான உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய செக்ஸ் உயிருக்கே ஆபத்தாகிவிடும். இருதய நோயாளிகளுக்கு செக்ஸ் என்பது அச்சுறுத்தக்கூடியதாகவே இருக்கிறது. அதேசமயம் மாரடைப்பிற்கு இலக்கானவர்கள் மருத்துவர்களின் அறிவுரையோடு உறவில் ஈடுபடலாம். அதேசமயம் அதிக அளவில் உணர்ச்சி வசப்படுதல், வேகமாக செயல்படுதல் கூடாது.

 

உணர்ச்சிவசப்படுவது ஆபத்து

உடலுறவின்போது நாடித்துடிப்பானது அதிகரிக்கிறது. அதுவும் உச்சகட்ட உணர்வின் போது 140 முதல் 180 வரை அதிகரிக்கிறது இதுவே சில சமயம் ஆபத்தாகிறது. ஜப்பானைச் சேர்ந்த மருத்துவ நிபுணர் யுனோ திடீரென ஏற்பட்ட 5559 மரணங்கள் பற்றி விரிவான ஆராய்ச்சி செய்தவர். இவர்களில் 34 பேர் உடலுறவின் போது ஏற்பட்ட உச்சகட்டத் துடிப்புகளால் உயிரிழந்தவர்கள் என அவர் கூறியுள்ளார்.

 

இதயநோய் கண்டவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஆலோசனைகளின் போது மனைவியர்களையும் கூட வைத்துக் கொண்டே மருத்துவர்கள் தங்கள் கருத்துகளைக் கூற வேண்டும். அப்போதுதான் கணவனின் உண்மையான உடல்நிலை மனைவியர்கள் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியும் இதயநோயாளிகள் உடலுறவு கொள்ள தடையில்லை என்பதை மனைவிகளுக்கு மருத்துவர்கள் நேரில் விவரம் சொல்ல முடியும்

 

உறவுக்கு தடையில்லை

மாரடைப்பு முதல் தடவையாக ஏற்பட்டவர்களுக்கு மருத்துவரீதியாக சிக்கல்கள் எதுவும் இல்லாவிட்டால் சாதாரணமாக உடலுறவு கொள்ள எந்தவிதத் தடையுமில்லை. மாரடைப்பு ஏற்பட்ட பின்னர் அத்தகைய நோயாளிகளுக்கும் மருத்துவர்கள் உடற்பயிற்சி பரிந்துரை செய்கின்றனர்.

 

மாரடைப்பு ஏற்பட்டு 40 நாள் கழித்து உடலுறவு கொள்ளலாம் என்று கூறும் மருத்துவர்கள் மனைவியுடன் மட்டும் உடலுறவு செய்ய வேண்டும் என்கின்றனர். மேலும் மனைவி அதிக ஈடுபாடு காட்டி கணவரின் உடலுக்குச் சிரமம் தராத உடலுறவு முறையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்பதும் மருத்துவர்களின் அறிவுரையாகும். அதேசமயம் பெண்களில் இதய நோய் கண்டவர்களது உடலுறவு நிலை தொடர்பான ஆய்வுகள் நடத்தப்படவில்லை.

 

மன உளைச்சல் குறையும்:

நோயாளிகளைப் பொறுத்தவரை சாதாரணமாக மன உளைச்சல் மற்றும் அன்றாட வாழ்வியல் காரணங்களால் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படக் கூடியவர்களுக்கு உடலுறவு நல்ல நிவாரணமும் மருந்தாக அமையக்கூடும். இதன் காரணமாக மன உளைச்சல் குறையும். இரத்த அழுத்த அளவும் குறைய வாய்ப்பு உண்டு. புத்துணர்வு ஏற்படும். அதே சமயம் மிகை ரத்த அழுத்த (High Bp) நோயாளிகள் உடலுறவில் ஈடுபடக் கூடாது. எச்சரிக்கையாக தவிர்க்க வேண்டும். மனதில் பக்குவப்படுத்திக் கொள்ளவேண்டும். ஏனெனில் உடலுறவில் ஈடுபடும்போது உண்டாகும் உணர்ச்சிகள் அதிகரிப்பால் இரத்த அழுத்தம் மேலும் உயர்ந்துவிடும். மூளையிலுள்ள நுண்ணிய சின்னஞ்சிறிய இரத்த நாளங்கள் வெடித்து ரத்தக் கசிவு (Cerebral haemorrhage) நிலைகூட ஏற்படலாமாம்.

 

தொற்றுநோய்கள்

டி.பி. நோயாளிகளைப் பொறுத்த அளவில் தொற்றும் வகை சயரோக நோயாளிகள் உடலுறவில் ஈடுபடாமல் தவிர்க்க வேண்டும். நோயாளியிடமுள்ள கடுமையான நோய்த்தன்மை உடலுறவு நெருக்கத்தின் போது கிருமிகள் மூலம் பரிமாறி விடக்கூடிய ஆபத்து உள்ளது. அதேசமயம் தொற்றும் வகை சயரோக இல்லாதவர்கள் எப்போதாவது அரிதாக உடலுறவு கொள்வது தவறில்லை.

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 38 – 99******00 – Problem in sex, உடலுறவில் பிரச்சனை, – 20-12-2016 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

sex and heart diseases treatment clinic in chennai, sex problem for aged peoples treatment clinic in chennai, sex desire in aged men and women treatment in chennai,

வேளச்சேரி பேமிலி பிராப்ளம் கவுன்சிலிங் கிளினிக், சென்னை
Nov 18th, 2016 by Dr.Senthil Kumar

velacheri family problem counseling clinic, chennai, tamil nadu

இல்லறத்தில் இணைந்தால் இனிமையாக வாழலாம்!

மனிதராக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட பருவத்தில் திருமணம் செய்து கொள்ளவேண்டும் என்று அனைத்து மத சாஸ்திரங்களும் தெரிவிக்கின்றன. திருமணம் என்பது அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கையின் ஆரம்பம் எனலாம். திருமணம் என்பது இருவர் மனமொத்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்து குழந்தைகள் பெற்று மகிழ்ச்சியை இன்னும் அதிகரிக்கச் செய்வது. இந்த மகிழ்ச்சி என்பது பணமோ, புகழோ , அழகோ, படிப்போ, நல்ல குணமோ, வீரமோ ,காமமோ ஏதோ ஒன்றை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் திருமணம் என்றாலே இன்றைய இளைஞர்கள் மிகவும் யோசிக்கின்றனர்.

 

திருமணம் செய்து கொண்டவர்களும், `உனக்கு என்னப்பா நீ சுதந்திரப்பறவை, நான் குடும்பஸ்தன்’ என்று சலிப்பு வசனம் பேசுகிறார்கள். இளம்பருவத்தினர் இருபாலரிடமும் திருமணத்தைப் பற்றி எதிர்மாறான கருத்துக்களே இருக்கிறது. அதாவது திருமணத்தை கூடுதல் சுமையாகவும், கவலையாக கருதும் எண்ணம் அவர்களிடம் உள்ளது.

 

லிவிங்-டுகெதர்

திருமணத்திற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கும் பலரும் கூட லிவிங்-டுகெதர் வாழ்க்கைக்கு சம்மதிக்கின்றனர். இதனால் குடும்பம் குறித்த சுமையில்லை, குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற கட்டாயம் இல்லை. இருவரின் தேவைகளை மட்டும் நிறைவேற்றிக்கொண்டு தேவைப்படாவிட்டால் பிரிந்துவிடலாம் என்ற சூழ்நிலைக்கு வந்துவிட்டனர். இணைந்து வாழ்தல் என்றாலே உடனே காமம் மட்டும்தான் என்றால் அது அலுத்துபோகும் மனமொத்து போகாபட்சத்தில். இப்படியான வாழ்வில் பெண்ணுக்குத்தான் அதிக பாதிப்பு என்று பயப்படுகின்றனர் பலர் இது நிஜம்.

 

லிவிங்-டுகெதரில் நுழைபவர்கள் 100% இல்லற வாழ்வை ஆயுசுக்கும் அதே நபரோடு தொடர வேண்டும் என்ற ஆவலில்தான் தொடங்குகின்றார்கள்.. விளையாட்டுக்கல்ல. அதுமட்டுமல்ல 50 வயதுக்கு மேலுள்ளவர்கள், விவாகரத்தானவர்கள், துணையை இழந்தவர்கள்,  பல காரணத்துக்காக மேல்நாட்டில் இணைந்து வாழ்கின்றனர்..

 

திருமணம் குறித்த ஆய்வுகள்

அவ்வப்போது நடக்கும் ஆய்வுகளோ ஒவ்வொருவருக்கும் திருமணம் அவசியம். அதனால் உடல் ரீதியாக பல நன்மைகள் கிடைக்கிறது என்கிறது. இதேபோல் மனோரீதியாகவும் பல நன்மைகள் உண்டு என்கிறது சமீபத்திய ஆய்வு.  சர்வதேச நல அமைப்பான ஹூ ( WHO) வின் மனநலப் பிரிவு மற்றும் நியூசிலாந்து பல்கலைக்கழகம் இணைந்து இது தொடர்பான ஆய்வில் ஈடுபட்டது. 15 நாடுகளைச் சேர்ந்த 34 ஆயிரத்து 500 பேர் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நடந்து வந்த இந்த ஆய்வின் முடிவுகள் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டது. இதில் வெளியான சில முக்கிய தகவல்கள்.

 

மன ரீதியான நன்மைகள்

திருமணம் செய்து கொள்வதால் மனச்சோர்வு, கவலை மற்றும் மனநல பாதிப்புகள் குறைகிறது. பெண்களைவிட ஆண்கள் திருமணம் செய்வதற்கு விருப்பக் குறைவுடன் இருக்கிறார்கள். அதிக மனச்சோர்வு அடைகிறார்கள். அதே நேரத்தில் திருமணம் செய்து கொண்டபிறகு பெண்களைவிட ஆண்கள் அதிகமான மனச்சோர்வு, கவலைகளில் இருந்து விடுபடுகிறார்கள். டிஸ்ஆர்டர் பாதிப்புகளும் குறைவாக இருக்கிறது. பெண்கள் அதிகம் கல்வி அறிவு பெற்றிருப்பதால் சோர்வு நிலை குறைவாக இருக்கிறது. சிலரிடம் மட்டும் அதிகமிருக்கிறது.

 

தம்பதிகள் பிரிந்து வாழ்வது, யாரேனும் ஒருவர் இறந்துவிடுவது, விவாகரத்து பெற்றுக் கொள்வது போன்ற காரணங்களால் ஏற்படும் மனநல பாதிப்புகள் அதிகரித்து உள்ளன. குழந்தைக்காக சார்ந்து வாழ்வதில் பெண்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். புயலும் சீற்றமும் இருக்கும் கடலிலே கப்பலோட்டக்கூடிய மாலுமியே சிறந்தவன். இன்றைய இளைய தலைமுறையினரும் இதனை உணர்ந்து கொள்ளவேண்டும்.

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க.

விவேகானந்தா உளவியல் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில் உதாரணம்: குடும்ப பிரச்சனை அல்லது திருமணத்திற்கு பிந்தய ஆலோசனை) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – குடும்ப பிரச்சனை கவுன்சிலிங், கணவன் மனைவி பிரச்சனை கவுன்சிலிங், Family problem counselling, – 20-12-2017 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

குடும்ப பிரச்சனை கவுன்சிலிங், செக்ஸ் கவுன்சிலிங், ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வொய்ப் ப்ராப்லம் கவுன்சலிங், பேமிலி ப்ராப்லம் கவுன்சலிங்,

உடலுறவும் யோகாசனமும் – Yogasana and Sex
Nov 18th, 2016 by Dr.Senthil Kumar

 

yogasana and sex udaluravu yoga asana

இல்லற வாழ்க்கையை உற்சாகப்படுத்தும் யோகாசனங்கள்!

யோகாசனம் மூலம் உடலும் மனமும் ஆரோக்கியமாகும் என்பதோடு தாம்பத்ய உறவுக்கு உற்சாகமூட்டுவதாக உளவியல் ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. யோகாசனப் பயிற்சியின் மூலம் மன அழுத்தம் குறைவதோடு தாம்பத்ய வாழ்க்கையில் சிறந்த முறையில் செயல்பட செய்வதும் தெரியவந்துள்ளது.

 

பத்மாசனம், தனுராசனம், புஜங்காசனம், சர்வாங்கசனம் ஆகிய ஆசனங்களை தவறாது செய்வதன் மூலம் உடலும், மனமும் உற்சாக மடைவதோடு தாம்பத்தியத்திலும் உற்சாகமுடன் ஈடுபடலாம். இது செலவில்லாத ஆரோக்கியமான மருத்துவம்.

 

பத்மாசனம்:

பத்மாசனத்தில் உடல் ஒரு கட்டுக்குள் வந்து நிற்பதால் உடல் அசைவு அற்று ஒரே நிலையில் இருக்கும் போது சுவாசத்தினுடைய ஓட்டம் சமன்படுகிறது. சுவாசத்தினுடைய ஒட்டம் சமன்படுவதால் எண்ணங்களின் சிந்தனைகளின் ஓட்டமும் சமன்படுகிறது. இதனால் மனம் சலனமற்று அமைதி அடைகிறது. தியானப் பயிற்சிக்குரிய ஆசனம் பத்மாசனமாகும்.

 

புஜங்காசனம்:

புஜங்காசனம் செய்தவன் மூலம் பெண்களுக்கு ஏற்படும் கர்ப்பப்பை கோளாறுகள் நீங்குகிறது. இப்பயிற்சியை செய்து வந்தால் வெள்ளைப்படுதல், மாதவிடாய் தள்ளி போதல் போன்ற நோய்கள் மறையும். அதற்கு இந்த ஆசனம் செய்து முடித்ததும் உடன் சலபாசனம், தனுராசனம் ஆகிய ஆசனங்களை சேர்த்து செய்து வர வேண்டும்.

 

இதனால் முதுகுத்தண்டு தொடர் நழுவுதல், முதுகு தசை வலி மற்றும் அடிமுதுகு வலி ஆகியவற்றைப் போக்கி முதுகுத்தண்டை ஆரோக்கியமாக வைக்கிறது. சிறுநீரகம் தொடர்பான நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்கும். வயிற்று பொறுமல், மலச்சிக்கல், இருதய பலவீனம் ஆகியவற்றை போக்குகிறது. உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடுகிறது.

 

தனுராசனம்:

வில்போல வளைந்து செய்வதால் தனுராசனம் எனப்படுகிறது. இதை செய்வதன் மூலம் இது பெண்களுக்கு நல்ல பலன் தரும் ஆசனம். மாதவிடாய், கர்ப்பக் கோளாறுகள், வயிற்றுக் கோளாறுகள் நீங்கும். பெண்களுடைய ஓவரி ஆண்களுடைய டெஸ்டீஸ் மற்றும் சிறுநீரகங்களைச் சுறுசுறுப்படையச் செய்து அதனால் பலம் பெற்று இளமை உண்டாகும். வயிற்றுப் பகுதிக்கு இரத்த ஓட்டம் அதிகமாகி வயிற்று ஊளைச் சதையை குறையும்.

 

யோகா பயிற்சியின் உடலானது கட்டுக்கோப்பாக மாறுகிறது எந்த அளவுக்கு, எத்தனை நிமிடத்திற்கு யோகாசனம் செய்கிறீர்களோ… அதைப் பொறுத்து உடலில் இருக்கும் தேவையற்ற கொழுப்பு கரைந்து, உடல் பருமன் குறையும். அதே நேரத்தில் உணவுக்கட்டுப்பாடு, உடற்பயிற்சியால் உடல் எடை குறையும் போது ஏற்படும் சோர்வு, யோகாவில் இருக்காது என்பது உறுதி. இதனால் தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதோடு இல்லற வாழ்க்கையிலும் ஈடுபாடு அதிகரிக்க உதவுகிறது.

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – உடலுறவில் ஆர்வமின்மை, No interest in Sex, – 20-12-2016 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

udaluravu, yoga asana for better sex, sex stimulating asana, yoga sex positions, sex intercourse in yoga

உடலுரவில் ஆர்வமில்லை – no interest in Sex Treatment in Chennai
Sep 18th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

no sex with wife, incomplete marriage, uncosumated maiirage, premature-ejaculation treatment specialsit at velachery chennai

வயாகராவில் அப்படி என்ன இருக்கிறது?

தாம்பத்தியம் தொடரில் பலவித பிரச்சனைகளை பேசிவந்தாலும் அதில் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமானது, ஆனால் மிக தேவையானதும் கூட,

கேள்வி: “எனது கணவரின் வயது 46, மது,புகை பழக்கம் உள்ளவர். 6 மாதங்களாக தாம்பத்திய ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கிறார். என்னுடன் ஒத்துழைப்பதில் சிரமப்படுகிறார். முக்கியமான நேரத்தில் இயங்க முடிவதில்லை” என தொடர்ந்தவர் “இதற்கு வயாகரா உபயோகிக்கலாமா?” அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா?” என கேட்டிருந்தார்.

 

பதில்: இன்றைய இயந்திர உலகில் தாம்பத்ய இன்பம் என்பது வேறெங்கோ இருப்பதை போலவும் அதை சுலபமாக சீக்கிரமாக அடைய மருந்து மாத்திரைகள் போட்டுக்கொண்டால் போதும் என்பதே சிலரது

முடிவு…!!

ஆனால் உடல் தயார் நிலையில் இருந்தால் மட்டும், அங்கே உறவு நடந்துவிடுவதில்லை, (இருவர்) மனமும் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.

இப்போதெல்லாம் ஆண்கள் 30-40 வயதிலேயே ஆர்வம் குன்றிவிடுகிறார்கள். ஆர்வம் என்று கூறுவதை விட இயலாமை என்பதே சரி. இதற்கு மன சார்ந்த உடல் ரீதியிலான காரணங்கள் இருக்கலாம். அவை என்ன என்று கவனித்து சரி செய்ய வேண்டுமே தவிர வயாகரா போன்றவற்றை நாடுவது சரியல்ல. செயற்கை தூண்டுதல்கள் அந்த நேரம் சுவைக்கலாம் தொடர்ந்து அவை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால் சாதாரண அணைப்பு கூட, அந்த மருந்து இல்லாமல் நடவாது என்றாகிவிட்டால்…?!!

 

இதற்கான மாற்று வழியை மருத்துவரிடம் நேரில் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டும்.

நோயின் அறிகுறிகளுக்கேற்ற ஹோமியோபதி மருத்துவ சிகிச்சை நல்ல பலனளிக்கும். தயங்காமல் ஹோமியோபதி மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெற்றால் நல்ல பலன் பெறலாம்.

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ராம் – 28 – 99******00 –No mood for sex, anmai kuraivu, small penis, sex problem, – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

 

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
How to get Success – வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற உளவியல் ஆலோசனை மையம், சென்னை
Sep 18th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

career counselling anxiety-symptoms Anxiety neurosis treatment counelsing specialsit dr.sendhil kumar vivekananda clinic velachery, chennai, panruti, cuddalore, pondycherry, tamilnadu

வெற்றி பெற்றவர்கள் செய்யும் வித்தியாசமா விஷயங்கள்

 

குறிப்பிட்ட இலக்குகள்!

 • வெற்றி பெற்ற மனிதர்கள் அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்பதில் தெளிவாக இருப்பார்கள். எப்படித் தூங்குவீர்கள் என்று கேட்டால், சுமாராகத் தூங்குவேன் என்றெல்லாம் சொல்லமாட்டார்கள். இரவு 10 மணிக்கு நான் தூங்கப்போனால் காலை ஐந்து மணிவரை தூங்குவேன் என்று அழுத்தம் திருத்தமாய்ச் சொல்வார்கள்.

 

 • நம்மில் பலரிடம், உங்கள் எதிர்காலத் திட்டம் என்ன என்று கேட்டால், வேலையில் பதவி உயரணும், நிறைய சம்பாதிக்கணும், வசதியாக வாழணும் என்று பொத்தாம் பொதுவாகச் சொல்வோம். வெற்றி பெற்றவர்களோ, எனக்கு 20 லட்சம் சம்பளம் வேண்டும்; ஜி.எம். பதவியை அடைய வேண்டும்; மூன்று பெட்ரூம் ஃப்ளாட் இந்தக் குறிப்பிட்ட ஏரியாவில் வாங்கி, இந்த பிராண்ட் காருடன் உலகில் வலம் வரவேண்டும் என்று தங்கள் இலக்கைப் பற்றித் தெளிவாகச் சொல்வார்கள்.

 

 • பல்வேறு நபர்களை ஆராய்ச்சி செய்தபோது, குறிப்பிட்ட இலக்குகளை அவர்கள் நிர்ணயிக்கும் போதுதான் வாழ்க்கையை சுவாரஸ்யத்தோடு வாழ முடிவதாகச் சொல்லி இருக்கிறார்கள். குறிப்பிட்ட இலக்குகள் நிர்ணயிக்காமல் செயல்பட்டால் வாழ்க்கை திக்குத்தெரியாமல் திரியும் கப்பல்போல ஆகிவிடும். தவிர, குறிப்பிட்ட இலக்குகளை மனதில் வைத்து செயல்படும்போதுதான் என்னென்ன தடைகள் வரும், அதை வெல்ல என்ன வழி என்பதைச் சரியாக கணிக்க முடியும்.

 

செய்ய வேண்டியதைச் செய்வது!

 • சரியான சமயத்தில் செய்ய வேண்டியதைத் தவறாமல் செய்வது. பொதுவாகவே மனிதர்கள் எல்லா காரியத்தையும் ஒத்திப்போடும் பழக்கம் உள்ளவர்கள். இந்த ஒத்திப்போடும் பழக்கத்தை விட்டொழிக்க வெற்றி பெற்றவர்கள் ஒரு முக்கிய வழியைக் கடைப்பிடிக்கிறார்கள். இது நடந்தால் – அதன் பின்னால் (if -then )என்ற வழிதான் என்று சொல்லும் ஆசிரியர், இந்த முறையைத் தெளிவான உதாரணங்களுடன் விளக்குகிறார்.

 

 • இந்த வேலையை லஞ்சுக்குள் முடிக்கவில்லை என்றால், லஞ்ச் முடிந்தவுடன் இந்த வேலையைத்தான் முதலில் முடிப்பேன் என்கிற உறுதி செய்துகொள்வது. ஆபீஸில் சக நண்பர்கள் தொடர்ந்து தொல்லை கொடுத்து வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லையென்றால், நான் ஐந்து நிமிட நேரமே அவர்களுடன் பேசுவேன் என்ற கட்டுப்பாட்டை வகுத்துக்கொள்வது என்ற மற்றொரு உதாரணத்தையும் ஆசிரியர் சொல்கிறார். இப்படி பிரச்னைகளுக்கு நேரிடையான தீர்வுகளை வைத்திருக்கும் நபர்களே வெற்றி அடைகின்றனர் என்று சொல்கிறது ஆய்வு முடிவுகள்.

 

இலக்கை ஆய்வு செய்வது!

 • உங்கள் இலக்கைத் தொட இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது, எவ்வளவு தூரம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் என்பதை அவ்வப்போது கணக்கிட்டுப் பார்த்துக் கொள்ளும் வழக்கத்தை உருவாக்கிக் கொள்வது முக்கியம். இதன்மூலம் கடந்துவந்த தூரத்தையும் கடக்கவேண்டிய தூரத்தின் வேகத்தையும் பாதையையும் துல்லியமாகத் தீர்மானிக்க உதவியாக இருப்பதுடன், இலக்கை அடைவதற்கான உத்வேகத்தை அளிக்கும்.

 

யதார்த்தமான நம்பிக்கை!

 • வெற்றி பெற்றவர்கள் எப்போதுமே யதார்த்தமான நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்கள். அது என்ன யதார்த்தமான நம்பிக்கை? தன்னம்பிக்கை பேச்சாளர்கள் பலரும் உங்களால் முடியும் என்று நம்புங்கள், நம்புங்கள் என்று திரும்பத் திரும்ப அவர்கள் தரும் பயிற்சிகளில் சொல்வார்கள். வெறுமனே எல்லாமே முடியும் என்று நம்புவதால் எதுவும் நடந்துவிடாது. நம்மால் எது முடியும், எப்படி முடியும் என்பதைக் கண்டறிந்து அந்த வழிகளை நம்பி நம்மை முழுமையான ஈடுபாட்டுடன் நடத்துவதே வெற்றிக்கு வழி.

 

முன்பைவிட நன்றாக இருக்கிறோமா?

 • நன்றாக இருப்பதைவிட பெட்டராக இருக்க முயலுங்கள். உங்கள் நிலைமையை, சுற்றியிருக்கும் மற்றவர்களுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பதைவிட நீங்கள் முன்பு இருந்த நிலைமையிலிருந்து இப்போது முன்னேறி இருக்கிறீர்களா, உங்கள் செயல்பாடு எப்படி இருக்கிறது என்று கவனியுங்கள். இப்படி ஒப்பிட்டு செயல்படுவதுதான் உங்கள் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் முக்கியமான விஷயமாக இருக்கும்.

 

மன உறுதி!

 • நீண்ட கால இலக்குகளையும் அதை அடையத் தேவையான மன உறுதியையும் கொண்டு விளங்குவதே வெற்றிக்கு வழி வகுக்கும். இன்றைக்கு நீங்கள் செய்துவரும் வேலையில் எதிலெல்லாம் உங்களால் சிறப்பாகச் செய்ய முடியாது என்று பட்டியலிடுங்கள். எவ்வளவு சிரமமாய் இருந்தாலும் அதில் சிறப்பாய் செயல்படத் தேவையான மன உறுதியைப் பெற முயலுங்கள்.

 

மன உறுதிக்கான பயிற்சிகள்!

 • உங்கள் மனவலிமையை (வில்பவர்) கூட்டுவதற்கான பயிற்சிகளை அவ்வப்போது செய்யுங்கள்.

 

அது என்ன பயிற்சி?

 • பிடித்தமான ஓர் இனிப்பை ஒரேயடியாகச் சாப்பிடுவதை நிறுத்துவது போன்ற பிடித்த விஷயங்களைச் செய்யாமல் நிறுத்துவதும், பிடிக்காத விஷயங்களைச் செய்து பழகுவதும் மனவலிமையைக் கூட்டுவதற்கான பயிற்சிகள். வில்பவர் என்பது ஒரு தொட்டியில் இருக்கும் தண்ணீர்போல. உபயோகிக்க உபயோகிக்க தீர்ந்துபோகும். அந்தத் தொட்டியை நிரப்ப இந்தவகை பயிற்சிகள் மிகவும் அவசியம்..

 

கவர்ச்சிக்கு ஆளாகாதீர்கள்!

 • கவர்ச்சிக்கு ஆளாகும் சூழலைத் தவிருங்கள். என்னதான் மனவலிமையைப் பெருக்கினாலும் அடிக்கடி கவர்ச்சி தரும் சூழலில் இருந்து கொண்டேயிருந்தீர்கள் என்றால், உங்கள் வில்பவர் தொட்டி நிரம்பிய நிலையில் இருந்து காலியாகிக்கொண்டேயிருக்கும். எனவே, கவர்ச்சியான சூழலை மொத்தமாகத் தவிர்க்க முயலுங்கள்.

 

செய்ய முடிந்ததையே செய்வது!

 • உங்களால் என்ன செய்ய முடியும், என்ன செய்ய முடியாது என்பதைக் கவனமாக ஆராய்ந்து முடிவெடுங்கள். முன்னேற்றப்பாதையில் செல்ல நிறைய இலக்குகள் இருக்கும். அந்த இலக்குகள் நெகட்டிவ்வாக இல்லாமல் பாசிட்டிவ்வாக இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்., உதாரணமாக நிறையச் சாப்பிடமாட்டேன் என்று சபதம் எடுத்து வில்பவரை டெஸ்ட் பண்ணுவதைவிட அளவாய்ச் சாப்பிடுவேன் என்று எதைச் செய்ய வேண்டுமோ, அதை இலக்காகக் கொண்டால் வெற்றி நிச்சயம் வரும்.

 

முடிவாக, வெற்றி பெற்றவர்கள் எல்லோருமே உங்களால் செய்ய முடியாதது எதையும் புதிதாய்ச் செய்வதில்லை. உங்களாலும் அவர்கள் செய்வதைச் செய்ய முடியும். இப்போதைக்கு ஒரே ஒரு வித்தியாசம்தான். அவர்கள் அதைச் செய்துவிட்டார்கள். நீங்கள் அதைச் செய்ய முயலவில்லை. நீங்களும் முயன்றால் நிச்சயமாய் வெற்றிபெறலாம்.

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும், ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க.

விவேகானந்தா உளவியல் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில் உதாரணம்: குடும்ப பிரச்சனை அல்லது திருமணத்திற்கு பிந்தய ஆலோசனை) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – தாழ்வுமனப்பாண்மை – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

தன்னம்பிக்கையுடன் வாழுங்கள் – Improve Your self confident Counseling in Chennai
Sep 18th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

career counselling anxiety-symptoms Anxiety neurosis treatment counelsing specialsit dr.sendhil kumar vivekananda clinic velachery, chennai, panruti, cuddalore, pondycherry, tamilnadu

வெற்றிகரமான வாழ்க்கைக்கு பத்து சூத்திரங்கள்:

 • உங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமானங்கள் எல்லாவற்றையும் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். பழிவாங்கிட அல்ல, தப்பித்தவறி கூட அதே தவறை இன்னொருவருக்கு செய்துவிடக்கூடாது.
 • யாரையும் இளக்காரமாக பார்க்காதீர்கள். அவர்களிடம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும்.
 • நமக்கு பிடிக்காதவாரகவே இருந்தாலும் அவரின் சிறு வெற்றிக்கு மனதார ஒரு வாழ்த்து சொல்லிவிட்டு செல்லுங்கள்.
 • மற்றவர்களின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கு மதிப்புக் கொடுங்கள்.
 • ‘என்ன வாழ்க்கைடா இது’ என்று நினைப்பதை விட, ‘இந்த வாழ்க்கைக்கு என்னடா குறை’ என்று எண்ணி வாழுங்கள்.
 • மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்ற எண்ணத்தை ஒழித்துக்கட்டுங்கள். அது தாழ்வு மனப்பான்மையை உருவாக்கிவிடும்.
 • நீங்கள் நேசிப்பவர்கள் பிரிந்து சென்றால் சபிக்காதீர்கள். அவர்கள் நல்லபடியாக வாழ பிரார்த்தனை செய்யுங்கள். உண்மையான அன்பு என்பது அதுதான்.
 • சிறிய வாய்ப்புகள் என்றாலும் அவற்றை சிறப்பாகச் செய்து முடியுங்கள். பெரிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.
 • பிறரை தவிர்க்கும் முன் ஒரு நிமிடம் சிந்தியுங்கள். உங்களை பிறர் தவிர்த்தால் தாங்கிக் கொள்ள முடியுமா என்று.
 • எதிரே வருபவரின் தகுதியை பாராமல் சிறு புன்னகை உதித்தபடி கடந்து செல்லுங்கள்.
 • உங்களைப் பிடிக்காமல் ஒருவர் விலகிச் செல்கிறார் என்றால் அமைதியாக ஒதுங்கிவிடுங்கள்.

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும், ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க.

விவேகானந்தா உளவியல் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில் உதாரணம்: குடும்ப பிரச்சனை அல்லது திருமணத்திற்கு பிந்தய ஆலோசனை) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – தாழ்வுமனப்பாண்மை – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
ரத்த சோகை – அனிமியா, ஓமியோபதி சிகிச்சை, Homeo Treatment Chennai
Sep 18th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

Anemia homeopathy treatment clinic in velachery chennai tamil nadu

 

இரத்த சோகை

 

இரத்த சோகை என்றால் என்ன?

இரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பு இரத்த அணுக்குள் குறைவுபடுவது மற்றும் ஹீமோகுளோபின் எனும் இரும்புச்சத்து 100 மிலி இரத்தத்தில் 10 கிராமுக்கும் குறைவாய் இருப்பது.

 

கீழ்காணும் அளவிற்கு கீழ் இரும்பு சத்து குறைவதால் இரத்தசோவை ஏற்படும்

 • வயது வந்த ஒரு சராசரி ஆண் – 13 கிராம் / 100 மிலி
 • வயது வந்த ஒரு சராசரி பெண் – 12 கிராம் / 100 மிலி
 • கற்ப்பிணிப் பெண் – 12 கிராம் / 100 மிலி
 • குழந்தைகள் 6 மாதம் முதல் 6 வருடங்கள் வரை- 11 கிராம்/ 100 மிலி
 • குழந்தைகள் 6 வருடங்கள் முதல் 14 வருடங்கள் வரை- 12 கிராம்/ 100 மிலி

 

இரத்த சோகை நோய்க்கான காரணங்கள்

 • ஃபோலிக் ஆசிட் பற்றாக்குறை
 • வைட்டமின் B12 பற்றாக்குறை
 • இரும்புச்சத்து பற்றாக்குறை
 • இரத்த அணுக்களை அழிக்கும் ஒருசில நோய்கள் ஏற்படுவதால்
 • அடிக்கடி வியாதிபடுவது (2ம் மலேரியா காய்ச்சல்)
 • சில எலும்பு மஜ்ஜையை பாதிக்கக்கூடிய வகையான நோய்கள்
 • காயம் மற்றும் நோய்களினால் இரத்தம் வீனாகுதலால் ஏற்படுதல்
 • சரியான உணவுப்பொருள் உட்கொள்ளாததினால் (உணவு பற்றாக்குறை)
 • மகப்பேறு காலத்தில் சரியான உணவு உட்கொள்ளாததினால்
 • மாதவிடாய் காலத்தில் அதிக இரத்தப்போக்கு ஏற்படுவதினால்

 

நோயின் அடையாள, அறிகுறிகள்

 • உடற்ச்சோர்வு
 • மார்பு வலி
 • சுவாசக் கோளாறு
 • உடல் எடை அதிகரித்தல்
 • தோல் வெளிர்தல்

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தரி – 26, 90******99 ரத்த சோகை, அனிமியா, ரத்த ஓட்டம் குறைவு, anemnia, low haemoglobin  – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

 

 

பிளட் பிரசர் ஓமியோபதி மருத்துவம் – Blood Pressure Homeopathy Treatment in Chennai
Sep 18th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

Blood pressure hypertension treatment homeopathy clininc in chennai, velachey, tamil nadu

இரத்த அழுத்தம்

இரத்த அழுத்தம் என்பது இரத்தக் குழாயின் வழியாக பாய்ந்தோடும் இரத்தமானது இரத்தக்குழாய் சுவர்களில் ஏற்படுத்தும் விசையாகும். தமனி (ஆர்ட்ரீஸ்) என்பது இதயம் இறைக்கும் இரத்தத்தினை உடலில் உள்ள திசுக்கள் மற்றும் உடல் உறுப்புகளுக்கு எடுத்துச்செல்கிறது. இதயம் இரத்தத்தை தமனிக்குள் இறைப்பதினால் இந்த அழுத்தம் உண்டாகிறது. மேலும் தமனி,  அதன் வழியாக செல்லும் இரத்த ஓட்டத்தைத் தேவையான அழுத்தததை செலுத்தி முறைப்படுத்துகிறது.

 

வழக்கமாக இரத்த அழுத்தத்தினை, இதய தசைகள் சுருங்கும்போது ஏற்படும் அழுத்தம் (சிஸ்டோலிக்) / இதய தசைகள் விரியும்போது ஏற்படும் அழுத்தம் (டயாஸ்டோலிக்) என குறிப்பிடுவர். உ-ம் 120/80. இதயம் சுருங்கும்போது காணப்படும் இரத்த அழுத்தம் எப்பொழுதும் இதயம் விரியும்போது இருக்கும் அழுத்தத்தைவிட உயர்வாகவே இருக்கும்.

 

சிஸ்டோலிக் இரத்த அழுத்தம் ஒரு ஆரோக்கியமான நபருக்கு 90க்கும் 120மில்லி மீட்டர் பாதரச அழுத்தம் (மிமீ பாதரசம்) இடையே உள்ள அளவிலேயே இருக்கும். அதேபோல டையாஸ்டோலிக் இரத்த அழுத்தம் 60லிருந்து 80 மிமீ பாதரச அழுத்தம் என்ற அளவில் இருக்கும். தற்போதைய பரிந்துரையின் படி, ஒருவரின் சாதாரண இரத்த அழுத்தம் 120/80 மிமீ பாதரசம் என்ற அளவிற்கு கீழாக இருக்கும் என வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

 

குறைந்த இரத்த அழுத்தம் என்றால் என்ன?

குறைந்த இரத்த அழுத்தம் என்பது இரத்தத்தில் உள்ள அழுத்தத்தின் அளவு இருக்க வேண்டிய அளவைவிட குறைவாகவே காணப்படும்.

 

இரத்தக்குழாய்களின் வழியாக செல்லும் இரத்தத்தின் அளவு குறைந்து காணப்படுவதால் இரத்த அழுத்தம் குறைந்து அதற்கான அறிகுறிகள் ஏற்படுகின்றன. இரத்தத்தின் அழுத்தம் குறையும்போது மூளை, இதயம் மற்றும் சிறுநீரகம் போன்ற முக்கிய உடல் உறுப்புகளுக்கு செல்லும் பிராணவாயு மற்றும் உணவுப்பொருட்களின் அளவு குறைவதினால் மேற்கூறிய உடல் உறுப்புகளில் நிரந்தர பாதிப்பு / சிதைவு ஏற்படுகிறது.

 

உயர் இரத்த அழுத்தத்தை போல் இரத்த அழுத்தம் எண்ணைக் கொண்டு, குறைந்த இரத்த அழுத்தம் வரையறுக்கப்படுவதில்லை. மாறாக, உடல் உறுப்புகளுக்கு செல்லும் இரத்தம் அளவு குறைவதினால் ஏற்படும் அறிகுறிகளைக் கொண்டு குறைந்த இரத்த அழுத்தம் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. சிலருக்கு, எந்த வித குறைந்த இரத்த அழுத்தத்திற்கான அறிகுறிகள் இன்றி, இரத்த அழுத்தத்தின் அளவு 90/50 (மிமீ பாதரசம்) என்ற அளவிலேயே இருக்கும். உயர் இரத்த அழுத்தம் கொண்ட நபர்களில், இரத்த அழுத்தத்தின் அளவு 100/60 (மிமீ பாதரசம்) என்ற அளவிற்கு குறையும் போது, குறைந்த இரத்த அழுத்தத்திற்கான அறிகுறிகள் ஏற்படுகிறது.

 

குறைந்த இரத்த அழுத்தம் உள்ள நபர்கள், எழுந்து நிற்கும்  போது  லேசான தலைவலி, தலைச்சுற்றல் அல்லது மயங்கி விழுதல் போன்றவை

ஏற்படுகின்றன. இதனை ஆர்த்தோஸ்டாடிக் ஹைபோடென்ஷன் (எழுந்து நிற்பதினால் ஏற்படும் குறைந்த இரத்த அழுத்த நிலை) என்பர். சாதாரணமாக ஆரோக்கியமான நிலையில் உள்ள நபர்களிலும் இதுபோல் எழுந்து நிற்கும் போது இரத்தத்தின் அழுத்தம் குறையும். ஆனால் அது விரைவாக சமன்செய்யப்படுகிறது. இதயத்திற்கு இரத்தத்தை ஏந்திச்செல்லும் இரத்தக் குழாய்களில் இரத்த அழுத்தத்தின் அளவு குறையும்போது, இரத்தத்தின் அளவு குறைந்து, இதயத்தில் வலி அல்லது இதயத்தின் திசுக்களில் பாதிப்புகளும் எற்படக்கூடும். சிறுநீரகங்களுக்கு செல்லும் இரத்தத்தின் அளவு குறையும்போது சிறுநீரகத்தின் மூலம் நம் உடலில் உள்ள கழிவுப் பொருட்கள் வெளியேற்றப்படாமல் போகிறது. உதாரணமாக, யூரியா மற்றும் கிரியாட்டினின் போன்ற கழிவுப் பொருட்கள் வெளியேற்றப்படாமல், அவற்றின் அளவு இரத்தத்தில் அதிகரிக்கிறது. தொடர்ந்து இரத்த அழுத்தத்தின் அளவு குறைந்து காணப்படுவதால், சிறுநீரகங்கள், ஈரல், இதயம், நுரையீரல் மற்றும் மூளை போன்றவை மிக விரைவாக தங்கள் செயலை இழக்கின்றன.

 

உயர் இரத்த அழுத்தம் என்றால் என்ன?

இரத்த அழுத்தத்தின் அளவு 130/80 என்ற அளவை விட அதிகமாக இருந்தால் அதனை உயர் இரத்த அழுத்தநிலை என கருதலாம். உயர் இரத்த அழுத்தம் அல்லது இரத்தக்கொதிப்பு என்பது தமனிகளில் இரத்த அழுத்தத்தின் அளவு இயல்பை விட அதிகமாக இருக்கிறது என்று பொருட்படுத்துகிறது. உயர் இரத்த அழுத்தம் என்பது உணர்ச்சிவசப்படும் போது இரத்த அழுத்தத்தில் ஏற்படும் உயர்வினைக் குறிக்காது. இருந்தாலும் உணர்ச்சிமிக்க சூழ்நிலைகள் மற்றும் மனஅழுத்தம் இரத்த அழுத்தத்தினை தற்காலிகமாக உயர்த்துகிறது.

சாதாரணமாக இரத்த அழுத்தத்தின் அளவு 120/80 என்ற நிலையில் இருக்கும். இரத்த அழுத்தத்தின் அளவு 120/80 மற்றும் 139/89 என்ற அளவுகளுக்கு இடைப்பட்டு காணும்போது இதனை ப்ரி-ஹைப்பர்டென்சன் அதாவது உயர்இரத்த அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கு முன் நிலை என்பர். இரத்த அழுத்தம் 140/90 என்ற அளவில் அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால் அதனை உயர் இரத்த அழுத்தம் என்பர்.

 

உயர் இரத்த அழுத்த நிலையில் இதய நோய்கள், சிறுநீரக நோய்கள் தமணிகளின் நீளும் தன்மை குறைந்து தமனி சுவர்கள் கடினமாதல், கண் மற்றும் மூளை பாதிக்கப்படுதல் போன்றவை ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துக்கள் அதிகமுள்ளன. எனவே உயர் இரத்த அழுத்தத்தினை ஆய்ந்தரிந்து அதனை சாதாரண நிலைக்கு கொண்டுவருவதால் மேற்கூறிய சிக்கலான பாதிப்புகளை தடுக்கலாம்.

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 36, 90******99 ஹைப்பர் டென்சன், ரத்த அழுத்தம், பி பி, பிளட் பிரசர், Blood Pressure, Hypertension, BP, – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

Homeopathy Treatment for Arthritis – மூட்டு வலி ஓமியோபதி சிகிச்சை
Sep 18th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

Arthritis joint pain Homeo Treatment Dr.Senthil Kumar.D Vivekanantha Homeo Clinic Panruti Chennai

ஆர்த்ரைடிஸ் – மூட்டுவலி (Arthritis – Joint Pain)

ஆர்த்ரடைடிஸ் என்பது மூட்டுகளில் ஏற்படும் வலி மற்றும் வீக்கம் (Swelling) ஆகும். ஆர்த்ரடைடிஸ்  உடலில் உள்ள 170 க்கும் மேற்பட்ட எலும்பு இணைப்புகளில் ஏற்படக்கூடிய நோய்களை குறிக்கும். இதனால் வலி, மூட்டுகளின் வளையும் தன்மை இழந்து விரைப்பான நிலை மற்றும் வீக்கம் (வீக்கம் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம்) போன்றவை மூட்டு இணைப்புகளில் ஏற்படும்.

 

மூன்று பொதுவான வகை ஆர்த்ரைடிஸ் உள்ளன

 • ருமாடாய்ட் ஆர்த்ரைடிஸ் – Rumatoid Arthritis.
 • ஆஸ்டியோ ஆர்த்ரைடிஸ்- Oesteo Arthritis.
 • கெளட்- Gout (கீல் வாதம்)

 

ஆர்த்ரைடிஸின் அறிகுறிகள் – Arthritis Symptoms

 • காய்கறிகள் வெட்டுதல், சில பொருட்களை தூக்ககுதல், எழுதுவது, நாற்காலியிலிருந்து எழுந்திருப்பது, நடப்பது போன்ற செயல்களை செய்யும் போது ஏற்படும் அசைவுகளினால் மூட்டு இணைப்பு/எலும்பு இணைப்புகளில் ஏற்பட்டுகின்ற வலி அல்லது அழுத்தம் அதிகரித்தல் (Pain and swelling in joints).
 • இணைப்புகளில் வீக்கம், இணைப்புகள் வளையும் தன்மையை இழந்து விரைப்பாக காணப்படும். வீக்கம் கண்ட பகுதி சிவந்தும் வெப்பமாகவும் இருக்கும் (Joint swelling with reddish hot sensation, not able to fold the joints).
 • இணைப்புகளில் விரைப்புத்தன்மை குறிப்பாக காலைவேளைகளில். (Stiffness in joints especially morning)
 • இணைப்புகள் (மூட்டுகள்) நன்கு செயல்படாமல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வரை மட்டுமே மடிக்கவோ (அ) நீட்டவோ முடியும (Able to fold the joints in limit)
 • இணைப்புகளில் உருக்குலைவு காணப்படும் (Shape changes in joints)
 • எடை குறைதல் மற்றும் சோர்வு (weight loss and tiredness).
 • குறிப்பிடமுடியாத காய்ச்சல் (Unknown fever).
 • அசைவுகள் ஏற்படும்போது மூட்டுகளில் உராய்வு ஏற்படுவதால் உண்டாகும் சத்தம் (Cracking clicking sounds in joints while movements)

 

ஆர்த்ரைடிஸ் (Arthritis Management)

 • சரியான மேலாண்மை மற்றும் பயனளிக்கும் சிகிச்சையினை அளிப்பதன் மூலம் ஆர்த்ரைடிஸ் இருந்தாலும் நன்கு வாழ உதவிசெய்கிறது.
 • ஆர்த்ரைடிஸை அறிந்து அதனை உரிய சிகிச்சையின் மூலம் கையாள்வதால் ஆர்த்ரைடிஸினால் ஏற்படக்கூடிய உருக்குலைவு (அ) இணைப்புகளில் ஏற்படும் வேண்டாத மாற்றங்கள் மற்றும் ஏற்படக்கூடிய சிக்கலை தடுத்து நிறுத்தலாம் (Proper treatment helps for arthritis)
 • இரத்த பரிசோதனை மற்றும் எக்ஸ்ரே போன்றவற்றை கொண்டு ஆர்த்ரைடிஸைக் கண்காணிப்பது (Periodical Blood tests and X ray)
 • மருத்துவர் ஆலோசனைபடி மருந்தினை தவறாமல் எடுத்துக்கொள்ளுதல் (Taking proper medication by doctor guidance).
 • உடல் எடையை கட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ளுதல்(Maintaining body weight)
 • மருத்துவர் அறிவுரையின் பேரில் தேவையான உடற்பயிற்சியினை தவறாமல் மேற்கொள்ளுதல் (Do exercise by doctors advice)
 • வேலைகளை திட்டமிட்டு செய்தல், போதுமான ஓய்வு எடுத்தல்.
 • மனதையும், உடலையும் அமைதியாக வைக்கும் முறைகளை மேற்கொள்ளுதல்.
 • உடற்பயிற்சி தவறாமல் செய்தல், சோர்வு மற்றும் மனஅழுத்தம் போன்றவற்றை அணுகவிடாமல் காத்தல் (Proper planning do to works, peace of mind with proper exercise)

 

இந்த நோயாளிகளுக்கு இரண்டு விதமான மருந்துகள் கொடுக்கப்படும்.

 

 • நோயினால் ஏற்படும் வலியினை கட்டுப்படுத்தும் மாத்திரைகள்

வலி இருக்கும் போது மட்டுமே சாப்பிட வேண்டும்

 

 • நோய் தீவிரமடைவதைத் தடுக்கும் மாத்திரைகள்

இவற்றை தொடர்ச்சியாக சாப்பிட வேண்டும் .

 

இந்த நோய் பூரணமாகக் குணப்படுத்தப் பட முடியாதது. ஆனால் இது மாத்திரைகள் மூலம் நன்கு கட்டுப்படுத்தலாம்.

 

இந்த நோய் உள்ளவர்கள் செய்கின்ற மிகப் பெரிய தவறு ஆரம்பத்தில் நோய் தீவிரமாக உள்ள நேரத்தில் மட்டும் மாத்திரைகளை உட்கொண்டு வலி மறைந்தவுடன் மாத்திரைகள் சாப்பிடுவதை விட்டு விடுதல். அவர்களுக்கு நோயின் தீவிரம் அதிகமாகிக்  கொண்டே போவதோடு இறுதியில் மூட்டுகள் நிரந்தரமாக பாதிக்கப்படும்.

 

சிகிச்சை

ஹோமியோபதி மருத்துவத்தில் நோயின் தன்மையை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய நோயின் அறிகுறிகளுக்கேற்ப மருந்துகள் அளிக்கப்படும். தொடர்ந்து மருந்தினை உட்கொண்டால் நல்ல பலன் பெறலாம்.

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் மருத்துவரை தொடர்பு கொள்க

For more details & Consultation

Contact us.

Vivekanantha Clinic Consultation Champers at

Chennai: 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail: consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us.

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini- 30 – 99xxxxxxx0 – Joint pain. Mootu vali, mudakku vatham, keel vatham, மூட்டுவலி, கீல் வாதம், வாத நோய், – 21st Oct, Sunday – Chennai). You will receive Appointment details through SMS.

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
ஆண்களிடம் காணப்படும் மூட நம்பிக்கை – myth and facts about penis
Sep 18th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

erection-hardness-score-chart treatment clinic in chennai

ஆண்குறி பற்றிய ஆண்களுக்கு இருக்கும் தவறான எண்ணங்கள்

ஆண்களுக்கு இருக்கும் ஆண்குறி பற்றிய தவறான எண்ணங்களும் சிந்தனைகளும் ஆண்களிடம் பல்கிப் பெருகியுள்ளன.அவை என்னென்ன என்பதை காண்போம்.

 

ஆண்களிடம் காணப்படும் மூட நம்பிக்கைகளில் 90% ஆண்குறி சார்ந்தவையாக இருக்கின்றன என்கிறார்.

 • ஆணுறுப்பு பெரியதாக இருக்க வேண்டும்.
 • விரைப்பு கணப்பொழுதில் ஏற்பட்டுவிட வேண்டும்.
 • இரும்புமாதிரி இருக்க வேண்டும்.
 • விரைகள் சமமாக இருக்க வேண்டும்.
 • ஒரு சொட்டுவிந்து 40–100 சொட்டு ரத்தத்திற்கு சமம்.
 • சுய இன்பம் செய்தால் ஆண்மை போய்விடும்.
 • இரவில் உறங்கும்போது விந்து வெளிப்பட்டால். அது பெரும் நோய்.
 • ஆண் எந்நேரமும் செக்ஸிக்கு தயாராக இருப்பான்.
 • எத்தனை பெண்களை வேண்டுமானாலும் அவனால் ஒரே நேரத்தில் புணர முடியும்.
 • ஆண்தான் பெண்ணின் சுகத்திற்கு முழு பொறுப்பு.
 • முதல் முறையிலேயே அவன் பெண்ணை உச்சத்திற்கு கொண்டுபோய் விடுவான்.
 • திருமணத்திற்கு முன் விந்து வெளியேறிவிட்டால் அவ்வளவுதான். அவனுக்கு ஆண்மை போய்விடும்.

 

என்ற 12 மூடநம்பிக்கைகளைப் பற்றியும் படித்துவிட்டீர்களா. சரி இந்த 12ம் தவறென்றால் எது உண்மை என அறியும் ஆவல் ஏற்பட்டால் அதற்கான விளக்கங்கள் பின்வருமாறு.

 

விளக்கங்கள்

 • ஆணுறுப்பின் அளவிற்கும் களவிக்கும் சம்மந்தமில்லை. இரண்டு இன்ச் அளவு பெண்ணுறுப்பிற்குள் அது சென்றுவிட்டாலே விந்தனு நீந்திச் சென்று அண்டத் தினை அடைந்துவிடும்.
 • விரைப்பு என்பது ரத்தநாளங்களின் மூலமாக ஆணுறுப்பினில் ஏற்படுகின்றது. போதுமான இச்சைக்கு ஆண் ஆட்படும் போது தான் இது நிகழும்.
 • ஆணுறுப்பு எலும்பினால் ஆனாது அல்ல. மெல்லிய தசைகளால் ஆனாது, அப்படியிருக்க எப்படி இரும்பாக மாறும்.
 • விரைகள் சமமாக இருந்தால்தான் பிரச்சனை. பெரும்பாலும் இடது விரையானது சற்று கீழே காணப்படும். இதன் அறிவியல் காரணம் இரண்டு விரைகளும் ஒன்றோடு ஒன்று உரசிக்கொள்ளாமல் விபத்தில் மாட்டிக் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதே.
 • ஒருமுறை விந்து வெளியேற்றப்படும் போது நீங்கள் சாதாரணமாக எச்சில் துப்பினால் எவ்வளவு சக்தி உடல் இழக்குமோ அவ்வளவு தான். இது மிகவும் சின்ன விசயம்.
 • சுயஇன்பம் செய்வதால் ஆண்மையெல்லாம் போகாது. அதிகமாக உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தினால்தான் பிரட்சனை. (பெண்களும் சுய இன்பம் செய்கின்றார்கள் என ஒத்துக்கொள்கின்றார்)
 • எப்போதாவது செய்யும் (தோராயமாக மாதத்திற்கு 2 – 3 முறை) சுய இன்பம் காரணமாக உடல் ரீதியாக எந்தத் தீங்கும் இல்லை.
 • இது இயற்கையாக நடக்கும் நிகழ்வு சுய இன்பம் செய்து வெளியேற்றாவிட்டால், உங்கள் வீட்டில்மோட்டார் போட்டு தண்ணிரை தொட்டிக்கு அனுப்புகிறீர்கள். தண்ணீர் தொட்டி நிரம்பியபின் வழிந்தால், அதை தவறு என்பீர்களா. உங்களுக்கு பதில் விந்தை இயற்கையே வெளியேற்றி விடுகிறது. அவ்வளவுதான்.
 • உணர்ச்சிகள் உள்ளவன் தானே மனிதன். அவனுக்கு எல்லா வகையான உணர்வுகளும் தோன்றும். காமமும் இயல்பான உணர்ச்சி. எல்லா நேரங்களிலும் கோபம் வருமா. வராது அது போல தான் காமமும்.
 • இப்படியெல்லாம் கதைகள்தான் சொல்லமுடியும். உண்மையில் நடக்காத காரியம் இது.
 • செக்ஸ் ஆண்,பெண் இருவரும் சேர்ந்து செய்கின்ற செயல். ஒருவருடைய பங்கில்லாமல் மற்றவர்களால் திருப்தி அடைய இயலாது.
 • சித்திரமும்கைப்பழக்கம் என்று சொல்வார்கள். பழக பழக எல்லாம் சரியாகும். முதல் முறையில் மோகம் வேண்டுமானால் தணியலாம்.
 • திருமணத்திற்குமுன் செய்யும் செயலால் ஆண்மை போய்விடும் என்றால், திருமணத்திற்கு பிறகு செய்தாலும் போய்விடும் அல்லவா.

 

முக்கியமாக கவனிக்க

பொதுவாக சுய இன்பத்தால் எந்த ஒரு பாதிப்பு ஏற்படாது என்று கூறினாலும் நிறைய இளைஞர்கள் மற்றும் வளரிளம் பருவத்தினர் அளவிற்கு அதிகமான சுய இன்பத்தில் ஈடுபட்டு

 • மனத்தளர்ச்சி மற்றும் உடல் சோர்வு, அசதி,
 • மற்றவர்களை நேருக்கு நேர் பார்த்து பேச தயக்கம்,
 • பெண்களிடம் பேசும்போதே அல்லது அவர்களை பார்க்கும் போதோ கண்கள் தன்னையும் அறியாமல் பெண்களின் மார்பகத்தை பார்ப்பது, இடுப்பை பார்ப்பது போன்ற செயல்கள். இதனால் அலுவலகத்திலோ பொது இடங்களிளோ கெட்டபெயர் ஏற்படுத்திக்கொள்வது.
 • ஒரு நாளைக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டு சுய இன்பத்தில் ஈடுபடுவது, இதனால் வெளியில் செல்ல தயக்கம்,
 • வேலையில் ஈடுபாடின்மை,
 • திருமணம் செய்ய தயக்கம்.
 • திருமணப்பேச்சை எடுத்தாலே பயம்.
 • உடலுறவில் ஈடுபட பயம்.
 • மனைவியோ கேர்ள் பிரண்டோ தப்பாக நினைப்பாள் என்ற பயம்.
 • அழகான பெண்களை பார்த்தவுடன் சுய இன்பம் செய்ய தோன்றுவது.
 • சுய இன்பம் செய்யாவிட்டால் தூக்கம் வராமல் இருப்பது

போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் உடன் உளவியல் ஆலோசகர் & சிறப்பு மருத்துவரை அனுகி தயங்காமல் ஆலோசனை பெறவும்

 

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 26, 90******99 விரைப்பு தண்மை குறைபாடு – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

 

 

 

 

Male likes Wet Kiss – ஆண்களுக்கு ஈர முத்தம் பிடிக்கிறது
Sep 18th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

Lip to Lip kiss intercourse treatment specialty clinic in velachery, chennai

ஆண்கள் விரும்பும் ஈர முத்தம்!

ஆண்களுக்கு எப்போதுமே உதடுகளை குளிப்பாட்டி எடுக்கும் அளவுக்கு முத்தமிடுவதான் பிடிக்கிறது. இதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது என்பதை ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்.

 

 • பெண்களின் உதடுகளில் தங்களது உதடுகளால் அபிஷேகம் செய்யும்போது, பெண்களிடம் உள்ள அன்பின் அளவை அறியும் முயற்சியாகவே ஆண்களுக்கு ஈர முத்தம் பிடிக்கிறது என்று கூறுகிறது அந்த ஆய்வு.

 

 • ஆண்களின் இந்த முத்தத்தில் காதல் மட்டுமல்ல, கொஞ்சம் ஆராய்ச்சியும் இருக்கிறது என்கிறார்கள் ஆய்வாளர்கள். நம்ம ஆளு வளமையானவளா, செழிப்பானவளவா என்பதை அறியும் ஆராய்ச்சிதானாம் இது.

 

 • இதுகுறித்து ரட்கர்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆய்வாளரான ஹெலன் பிஷர் கூறுகையில், வெறும் முத்தத்தோடு நிற்காமல் உதடுகளால் துளாவுவதைத்தான் ஆண்கள் அதிகம் விரும்புகிறார்கள். அந்த முத்தம் எவ்வளவுக்கு ஆழமாக, இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு ஆண்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள்.

 

 • இன்னும் ஒரு காரணமும் அதில் இருக்கிறது. அது, பெண்ணின் உணர்ச்சிகளைத் தூண்டுவிக்கும், டெஸ்டோஸ்டிரானை தங்களது முத்தத்தின் மூலம் பார்ட்னரிடம் அனுப்பி விடும் உத்திதான் அது.

 

 • முத்தத்தின் மூலம் தனது காதலி அல்லது மனைவியை வசியப்படுத்தி விட வேண்டும், மற்றவை அப்போதுதான் எளிதாக இருக்கும் என்ற எண்ணமும் கூட ஆண்களின் இந்த வெட் முத்தத்திற்கு ஒரு காரணம் என்கிறார் ஹெலன்.

 

 • அமெரிக்காவின் பென்சில்வேனியாவின் ஈஸ்டன் நகரில் உள்ள லபாயெட் கல்லூரியின் ஆய்வாளரான வென்டி ஹில் என்பவர் கூறுகையில், ஆணுக்கும் சரி, பெண்ணுக்கும் சரி முத்தம்தான் எல்லாவற்றுக்கும் ஆரம்பம். அதை நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடாகவும் கருதுகிறார்கள்.

 

எந்த அளவுக்கு முத்தம் ஆழமாகவும், தீவிரமாகவும் இருக்கிறதோ அதை வைத்து தங்களது பார்ட்னரின் நம்பகத்தன்மையை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்பது ஆண் மற்றும் பெண்களின் நம்பிக்கை.

 

ஒரு உறவு சிறப்பாக அமையும் போது அது அருமையான பழக்கமாக மாறுகிறது. ஆனால் உறவில் லேசான விரிசல் வந்தாலும் கூட அதை ஒட்ட முடியாத கண்ணாடிச் சிதறல்களுடன் ஒப்பிடலாம்.

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 26, 90******99 விரைப்பு தண்மை குறைபாடு – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

 

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Male needs Prostitution Why? – செக்ஸ் விலைமாதுக்கள்
Sep 18th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

prostitute sex counseling clinic psychologist in chennai

ஆண்கள் விலைமாதுக்களை நாடுவது ஏன்?

 • ஆண்கள் விலைமாதுக்களை நாடுவது ஏன் என்ற தலைப்பில் ஒரு சர்வதேச அமைப்பைச் சேர்ந்த மன நல நிபுணர்கள் ஆய்வு நடத்தி அதன் முடிவை வெளியிட்டுள்ளனர்.

 

 • பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த 700 ஆண்களிடம் இந்தக் கேள்வியைக் கேட்டு, அவர்களின் பதிலை சேகரித்து ஆய்வு செய்துள்ளனர்.

 

 • இவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் சொன்ன காரணம்- செக்ஸ் தேவையை உடனடியாகத் தீர்க்க விலைமாதுக்கள் தான் சரியான வழி என்று கூறியுள்ளனராம்.

 

 • கருத்துக் கணிப்பில் கலந்து கொண்ட ஒருவர் கூறுகையில், இது இன்ஸ்டன்ட் காபி, இன்ஸ்டன்ட் உணவு காலம். விலைமாதுக்களின் உறவு என்பது இன்ஸ்டன்ட் செக்ஸ் என்று கூறினாராம்.

 

 • 21 சதவீதம் பேர் குறிப்பிட்ட இனம்,  செக்ஸ் அம்சங்கள் பொருந்திய பெண்களைத் தேர்வு செய்ய ஆர்வம் காட்டுகிறார்களாம். அந்த மாதிரிப் பெண்களை தேடிப் போவதாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

 

 • 20 சதவீதம் பேர்,  தங்களது மனைவி அல்லது தோழிகளிடம் எதிர்பார்த்த இன்பம் கிடைக்காததால் விலைமாதுக்களை நாடுவதாக கூறியுள்ளனர்.

 

 • 15 சதவீதம் பேர் விபச்சாரப் பெண்களுடன் உறவு வைத்துக் கொண்டால் எந்தவித கமிட்மென்ட்டும் கிடையாது. அதனால்தான் போகிறோம் என்று கூறியுள்ளனர்.

 

 • செக்ஸ் வெறி, போதை, குடிப்பழக்கம் காரணமாக விலைமாதுக்களை நாடுவதாக 3 சதவீதம் பேர் தெரிவித்துள்ளனர்.

 

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 26, 90******99 விரைப்பு தண்மை குறைபாடு – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

 

 

 

 

Male Puberty – ஆண்கள் வயசுக்கு வருவது
Sep 18th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

puberty male and female stages Physical changes specialist dr.senthil kumar, vivekananda clinic, sex doctor velachery, chennai, tamilnadu

ஆண்கள் வயசுக்கு வருவது எப்போது?

 • பெண்கள் மட்டும்தான் பூப்பெய்துவார்களா…  ஆண்களும் கூட பருவம் எய்தத்தான் செய்கிறார்கள். ஆனால் எந்த வயதில் என்பதுதான் பலருக்கும் தெரிவதில்லை. சமிபத்தில் அமெரிக்காவில் நடந்த ஆய்வு ஒன்றில் ஆண்கள் 6 வயதிலேயே கூட பூப்பெய்தி விடுவதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

 

 • முன்பெல்லாம் ஆண்கள் 12 வயதில் பூப்பெய்தினார்களாம். ஆனால் இப்போது அது குறைந்து 6 வயதிலேயே கூட பூப்பெய்தும் ஆண்கள் அதிகரித்துள்ளனராம்.

 

 • 6 வயதிலேயே பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு முதிர்ச்சித்தன்மை தெரியத் தொடங்கி விடுகிறதாம். அதுதான் அவர்கள் பூப்பெய்தும் நிலையை எட்டி விட்டதற்கான அறிகுறியாம்.

 

 • இதுதொடர்பாக அமெரிக்காவில் 4000 சிறார்களிடம் தகவல் சேகரிக்கப்பட்டு ஆய்வு செய்யப்பட்டது. அதில் வெள்ளை இனத்தவரிடையே பூப்பெய்தும் வயது சராசரியாக 10 ஆக உள்ளதாம். அதேசமயம், கருப்பர் இனத்தவர்களிடையே 9 வயதாக பூப்பெய்தும் வயது இருக்கிறதாம்.

 

 • இங்கிலாந்து உள்ளிட்ட பிற நாடுகளிலும் கூட கிட்டத்தட்ட இதே வயதில்தான் ஆண்கள் பூப்பெய்துகிறார்களாம்.

 

 • வெள்ளை இன சிறார்களிடையே 6 வயதிலேயே கூட சிலருக்கு பூப்பெய்தும் அறிகுறிகள் தெரிகிறதாம். இந்த எண்ணிக்கை 9 சதவீதமாக உள்ளது. அதேசமயம், கருப்பர் இனத்தவரிடையே 6 வயதில் பூப்பெய்துவது என்பது 20 சதவீதம் என்ற அளவில் உள்ளது.

 

 • 9 சதவீத வெள்ளை இன ஆண்களைப் பொறுத்தவரை சராசரியாக 6 வயதிலேயே அவர்களுக்கு விதைப் பை வளர்ச்சி நன்கு வந்து விடுகிறதாம். கருப்பர் இனத்தவர்களில் இது 20 சதவீதமாக உள்ளது.

 

 • அந்தரங்க உறுப்பு உள்ள பகுதியில் முடி வளருவது, விதைப் பை விரிவடைந்த அடுத்த ஆண்டிலேயே ஏற்படுகிறதாம். இது பொதுவாக அனைத்து வயதினரிடையேயும் ஒரே மாதிரியாக உள்ளதாம்.

 

 • பெண்களைப் பொறுத்தவரை மார்பக வளர்ச்சிதான் அவர்கள் பூப்பெய்தப் போவதற்கான முதல் அறிகுறியாக கருதப்படுகிறது. 10 சதவீத வெள்ளை இனப் பெண்களில் 7 வயதில் இது நடைபெறுகிறதாம்.

 

 • கருப்பர் இனப் பெண்களில் இது 23 சதவீதமாக உள்ளது. பெண்களைப் பொறுத்தவரை பூப்பெய்தும் வயது சராசரியாக 12 ஆக உள்ளதாக ஆய்வு தெரிவிக்கிறது.

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 26, 90******99 விரைப்பு தண்மை குறைபாடு – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Obese women? Dont worry – நீங்கள் குண்டு பெண்ணா? கவலை வேண்டாம்
Sep 18th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

Obesity fatty overweight woman breast treatment in chennai

ஆண்களை கவரும் குண்டு பெண்கள் – Men Likes Obese Women

அனைத்து ஆண்களும் வெளியே அனைவரிடமும் தான் திருமணம் செய்யும் பெண், ஒல்லியாக, சற்று என் உயரமாக இருக்க வேண்டும் என்று தான் சொல்வார்கள். ஆனால் உண்மையில் ஆண்களுக்கு ஒல்லியான பெண்களை விட குண்டுப் பெண்கள் தான் பிடிக்கும் என்று கிரேப்வைனில் சொல்லப்படுகிறது. குண்டான பெண்களை அவர்கள் சைட் மட்டும் அடிக்க விரும்பவில்லை, திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்றும் ஆசைப்படுவார்களாம். ஆச்சரியப்பட வேண்டாம், ஏனெனில் அதற்கு சில உண்மைக் காரணங்கள் இருக்கின்றன. அது என்னவென்று படித்து தெரிந்து கொள்ளுங்களேன்…

 

 • இப்போது ஆண்கள் என்றால் உணவுகளை நன்கு விரும்பி சாப்பிடுபவர்கள், ஆனால் அவர்களுடன் ஒல்லியான பெண்கள் சென்றால் உணவுகளை மிகவும் குறைவாக தான் சாப்பிடுவார்கள். அதனால் குறைவாக தான் ஆர்டர் செய்வார்கள். இந்த நிலையில் ஆண்களுக்கு நிறைய சாப்பிட வேண்டும் என்று தோன்றினாலும், துணைவி என்ன நினைப்பாளோ என்று நினைத்து, நிம்மதியாக சாப்பிடாமல் விட்டுவிடுவார்கள். ஆனால் அதுவே சற்று குண்டு பெண்கள் என்றால், அவர்கள் நிறைய ஆர்டர் செய்வார்கள், அதனால் ஆண்களும் நிறைய சாப்பிடலாம். இத்தகைய ஒரு காரணத்தாலும் அவர்கள் குண்டுப் பெண்களை திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்புவார்கள்.

 

 • ஒல்லியாக இருக்கும் பெண்களுக்கு, தான் மிகவும் அழகு என்று நினைப்பு அதிகம் இருக்கும். அதனால் ஏதாவது ஒரு விருந்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால், அவர்கள் செய்யும் மேக்கப்பிற்கு அளவே இல்லாமல் போகும். சொல்லப்போனால், அந்த நேரத்தில் கண்ணாடியே கதி என்று இருப்பார்கள். ஆனால் அதுவே குண்டுப் பெண்கள் என்றால் அவர்கள் அப்படி இருக்க மாட்டார்கள். அவர்களுக்கு வேறு யாரை பற்றியும் கவலை இல்லை. எப்படி சென்றாலும் பரவாயில்லை, தன் கணவருக்குப் பிடித்தால் போதும் என்று நினைத்து விரைவில் கிளம்புவதோடு, கணவரையும் கிளப்பிவிடுவார்கள். இதுவும் ஒரு காரணம்.

 

 • முக்கியமான ஒன்று, ஒல்லியான பெண்களை திருமணம் செய்து கொண்டால், கண்டிப்பாக இரவில் படுக்க கட்டில் மெத்தை வேண்டும். ஆனால் அதுவே குண்டுப் பெண்கள் என்றால் அப்படி எதுவுமே வேண்டாம் என்று நினைப்பதாலும் தான்.

 

 • இப்போது உங்கள் துணைவி நன்கு பிட்டாக, அழகான வடிவத்தோடு இருந்தால், ஆண்கள் கண்டிப்பாக குண்டாக மாறினால் நன்றாக இருக்காது. அவ்வாறு குண்டானால், பின் அவர்களோடு வெளியே செல்லும் போது, நன்றாக இருக்காது. மேலும் குண்டாகி விட்டால், பின் அவற்றை கண்டிப்பாக குறைக்க வேண்டும் என்று காலையில் எழுந்து உடற்பயிற்சி, ஜாக்கிங் என்றெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று உங்களுக்கே தோன்றும். இந்த நேரத்தில் ஒருவித தாழ்வுமனப்பான்மை ஏற்படும். இதன் காரணமாகவும், அவர்கள் தன்னை விட குண்டாக இருக்கும் பெண்ணை திருமணம் செய்ய விரும்புகின்றனர்.

 

 • எங்கேனும் வெளியே செல்லும் போது, ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டு, அதனால் எவரேனும் உங்களை அடிக்கும் போது, உங்களை காப்பாற்ற, உங்கள் துணைவி குண்டாக இருந்தால், அவர் உங்களை காப்பாற்றலாம். அதுவே ஒல்லியான பெண்கள் அந்த இடத்தில் இருந்தால், அவர்களை ஒரு அடி அடித்தால் போதும், அவள் மயங்கி விடுவாள். அதிலும் பொதுவாக சற்று குண்டான பெண்களைப் பார்த்தால், எந்த ஆணும் அவர்களை நெருங்க பயப்படுவார்கள்.

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 97869018ட்30

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 26, 90******99 விரைப்பு தண்மை குறைபாடு – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

 

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Male Big Breast – Gynacomastia – ஆண்களின் மார்பு பெரிதாக வளர்வது சிகிச்சை,
Sep 17th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

gynecomastia anxiety-symptoms Anxiety neurosis treatment counelsing specialsit dr.sendhil kumar vivekananda clinic velachery, chennai, panruti, cuddalore, pondycherry, tamilnadu

 

ஆண்களுக்கு ஏன் மார்பகம் வளர்கிறது? – Male Breast Enlargement  – Gynacomastia

 

ஈஸ்ட்ரோஜென் Estrogen என்பது பெண்மைக்கான ஹார்மோன். டேஸ்டோஸ்டிரோன் Testosterone என்பது ஆண்மைக்கான ஹார்மோன். ஆனால் ஆண், பெண் இரு பாலருக்குமே, இந்த இரண்டு ஹார்மோன்களும் சுரக்கும். ஆனால் ஆண்களுக்கு டேச்டோஸ்டிரோன் அதிகமாகவும், பெண்களுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜென் அதிகமாகவும் சுரக்கும்.

 

டீன் ஏஜ் பருவத்தில், ஈஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோன் அபரிவிதமாக சுரக்கும், இது மிகவும் இயல்பான விசயமே. இதனால் தான் டீன் ஏஜ் பருவத்தில், ஆண்களுக்கு மார்புகள் சற்றே பெரிதாகும், மார்பகங்கள் வீங்கி காணப்படும். இது ஆறு மாதத்தில் இருந்து இரண்டு வருடங்கள் வரை இருக்கும், பின்பு சரியாகி விடும்.அதனால் டீன் ஏஜ் பருவத்தில் உங்கள் மார்பகம் பெரிதானால் கவலைப்பட ஒன்றுமில்லை.

 

உங்களுக்கு மார்பகம் பெரிதாக இருந்தாலோ, அல்லது இருபது மடக்கு மேல் மார்பகம் பெரிதானாலோ, இதற்கு வேறு காரணங்கள் உண்டு. அவை:

 • டீன் ஏஜ் பருவத்தில் ஏற்படும் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் நிரந்தரமாகி விடுவது. Permanent Hormonal changes during Teen age,
 • உடல் பருமன். நீங்கள் குண்டாக இருந்தால், கொழுப்பு சத்து மார்புக்கு அருகே தங்கி விடுகிறது. உங்களுக்கு ஹார்மோன் பிரச்சனை இல்லா விட்டாலும், கொழுப்பு மட்டுமே சேர்ந்து மார்பகம் போல காட்சியளிக்கும். Fat deposition in breast
 • குடிப்பழக்கம். Alcohol habits
 • போதை மருந்து-கஞ்சா, ஹெராயின் போன்ற பொருட்களை உட்கொள்வது. Using drugs, like kanja, heroin

 

வேறு நோய்களுக்காக டாக்டர்கள் கொடுக்கும் மருந்துகள்.

 • ரத்தக் கொதிப்பு, மன நோய், அஜீரணம் போன்றவைக்காக கொடுக்கப்படும் மருந்துகள். BP medicines, Psychiatric medicines,
 • தலைவலி, உடல்வலி, காய்ச்சலுக்காக நீங்கள் உட்கொள்ளும் மருந்துகள். Some self medications like head ache, fever tablets
 • மூலிகை மருந்துகள் பலவற்றில் ஈஸ்ட்ரோஜென் ஹார்மோன் மறைந்துள்ளது.
 • உடல் தசை வளர்வதற்காக (பாடி பில்டிங்) நீங்கள் உட்கொள்ளும் மருந்துகள், அல்லது ஊசிகள். – Body mass medicines, injections,

 

ஈரல் நோய் (Cirrhosis)

 • சிறுநீரகக் கோளாறு. – Kidney diseases
 • தைராய்டு சுரப்பிக் கோளாறு (இது தொண்டைக்கு முன்னால் இருக்கும் சுரப்பி) Thyroid gland problems,
 • விறைப்பை அல்லது பிராஸ்டேட் (Prostate) புற்று நோய்.
 • வயதாவதால் ஆண்மைச் சுரப்பி குறைந்து போதல்.
 • ஆண்களுக்கும் மார்பகப் புற்று நோய் வர வாய்ப்பு உள்ளது. அதுவும் மார்பக வளர்ச்சி போலவே இருக்கும்.

 

ஆண்கள் மார்பகத்தால் வரும் பிரச்சனைகள்:

 • மார்பில் வலி, அல்லது திரவம் வெளியாதல். – Pain in male breast, discharge from nipple,
 • மற்றவர்கள் செய்யும் கிண்டல், கேலி போன்றவற்றால் மன உளைச்சல். – Teasing by others,
 • இந்தப் பிரச்சனையினால், பெண்களை அணுகுவதில் பயம் ஏற்படுதல். Fear to approach girls and sex.

 

மருத்துவரை அணுகுங்கள்:

 • எது, எப்படியாக இருந்தாலும், வெட்கப்படாமல் மருத்துவரிடம் பரிசோதனை செய்து கொள்ளுங்கள்.
 • இது டீன் ஏஜ் பருவத்தில் ஏற்பட்டால், மருத்துவர்கள் ஒரு

2 – 3 வருடங்கள் பொறுத்து, திரும்ப வரச் சொல்வார்கள். இது அதற்கு மேலும் தொடர்ந்து இருந்தாலோ, அல்லது வலி மற்றும் சீழ் வெளியானாலோ உடனே மருத்துவரிடம் திரும்பச் செல்லுங்கள்.

 • நீங்கள் சாப்பிடும் மருந்துகளை ஆராய்ந்து பாருங்கள்.
 • நீங்கள் நடுத்தர வதில் இருந்தால், உங்களுக்கு வேறு ஏதும் நோய் இருக்கிறதா என்று பரிசோதனை செய்துகொள்ளுங்கள். மற்ற நோய்களும், உங்கள் மார்பகம் வளரக் காரணமாக இருக்கலாம்.

 

குடி, மற்றும் போதைப் பழக்கம் இருந்தால், அவற்றைக் கை விடவும்.

சிகிச்சை முறைகள்:

 • டீன் ஏஜ் பருவத்தில் நடந்தால், எந்தப் பிரச்சனையும் இல்லை என்று மன ரீதியாக ஆறுதல் கூறினாலே போதுமானது.
 • ஈஸ்ட்ரோஜென் சுரப்பதை தடுக்க நிறைய மாத்திரைகள் புழக்கத்தில் உள்ளன.
 • அறுவை சிகிச்சை மூலம், மார்பகத்தை அகற்றுவது.
 • மன ரீதியான ஆறுதலையும், அரவணைப்பையும் குடும்பத்தினரும், நண்பர்களும் கொடுக்க வேண்டும்.

 

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 26, 90******99,   male big breast, Gynacomastia  – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

Moaning Makes Happy for Male – முனகுதல் இன்பத்தை அதிகரிக்கும்
Sep 17th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

Moaning female sex therapist in chennai

ஆண்களுக்கு உற்சாகத்தை தரும் பெண்களின் முனகல் சத்தம் Moaning sound during sex.

 

உறவின் போது பெண்கள் எழுப்பும் முனகல் Moaning ஓசையை கேட்கும் ஆண்களுக்கு கிக் ஏற்படுவதாகவும், அவர்கள் உச்சத்தை Orgasm எட்ட உதவுகிறது என்றும் ஆய்வாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

 

படுக்கை அறையில் பெண்கள் சிலர் சன்னமாய் முனங்குவார்கள். சிலர் சந்தோசத்தில் கூச்சலிடுவார்கள். பெண்களின் இதுபோன்ற செயல்பாடுகள் ஆண்களுக்கு உற்சாகத்தை தருமாம். இதனால் ஆண்கள் வேகமாக செயல்படவும் செய்கின்றனராம்.

 

பெண்களின் சந்தோஷ சப்தம் ஆண்களுக்குள் பூஸ்ட் போல செயல்பட்டு அவர்களும் உச்சத்தை எட்ட உதவியாக இருக்கிறதாம். இது தொடர்பாக 22 வயதுடைய 71 பெண்களிடம் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. அவர்கள் தாம்பத்ய உறவின் பொழுது கூச்சல் எழுப்புவதாக கூறியுள்ளனர்.

 

முன்விளையாட்டுக்களின் போது தொடங்கி உறவின் உச்சம் வரை மெதுவாகவும், உச்சபட்சமாகவும் எழுப்பும் ஒலி தங்களின் துணைக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துவதாக கூறியுள்ளனர். முன் விளையாட்டுக்களின் போதே foreplay உச்சநிலையை orgasm எட்டினாலும் கணவரை உற்சாகப்படுத்தவே உறவின் போது சப்தம் எழுப்புவதாக சில பெண்கள் கூறியுள்ளனர்.

 

பெண்கள் உச்சத்தைத் தொடும்போது அது சற்று வேகமாக இருக்கும். இதனால் ஏற்படும் சந்தோஷ ஆவேசத்தால் பெண்கள் அதீத சத்தம் போடும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. 70 சதவீத ஆண்கள் தங்களுடைய மனைவிமார்கள், உறவின்போது ஓவராக சத்தம் எழுப்புவதாக கூறியுள்ளனர். அதேபோல் 94 சதவீத பெண்கள், செக்ஸ் உறவின்போது தாங்கள் அதிகம் சத்தம் எழுப்புவதாக ஒத்துக்கொண்டுள்ளனர்.

 

அதேசமயம் பல பெண்கள், இதுபோல அதிக சத்தமிட்டால் தங்களது பார்ட்னர்கள் மேலும் தூண்டப்பட்டு வேகமாக இயங்கி தங்களை மேலும் சந்தோஷப்படுத்துவார்கள் என்று கணக்கிட்டு கத்துவதற்கும் வாய்ப்புள்ளது என்று இந்த கணக்கெடுப்பினை மேற்கொண்ட நிபுணர் கூறியுள்ளார்.

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 26, 90******99 விரைப்பு தண்மை குறைபாடு – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

Where is Male G Spot – ஆண்களுக்கு ஜி ஸ்பாட் எங்கிருக்கிறது
Sep 17th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

G Spot male treatment clinic in chennai

ஆண்களுக்கு உச்ச உணர்வு கூடிய உடல் பகுதிகள் – Male Sexual arousal parts

உடலில் கிளர்ச்சி Arousal மிக்க இன்பம் தரக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளுமே ஜி ஸ்பாட் GSpot தான் என்பதை முதலில் தெரிந்து கொள்வது சிறந்தது. சில ஆண்கள் ஒரு சில உடல் பகுதியை மிகவும் இன்பம் அளிக்க கூடியதாக சொல்வதும், சிலர் உடல் முழுவதும் இன்பம் தரக்கூடியதாக சொல்வதும் உண்டு.

 

உதாரணமாக திருமணம் முடிந்த முதல் நாள், பெண்ணின் விரல் நுனிகள் ஆண் உடல் மீது பட்டாலே ஷாக் அடிக்கும் அளவிற்கு ஆனந்தம் தருவதாக அமையும். அதுவே தொடர்ந்து தொட்டு பழகிவிட்டால் கைவிரல்களில் இருந்து ஆரம்பத்தில் கிடைத்த இன்பம் கிடைக்காது. ஆனாலும் எப்போதும் இன்பம் தரக்கூடிய பகுதி என்று ஆண் உறுப்பின் நுனி மொட்டுப் Penis tip பகுதியை கூறலாம்.

 

ஆனால் பலர் மேற்கூறப்பட்ட எதையும் ஜி ஸ்பாட் என்று ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள். அப்படி கூறும் பலர் –ஆசனவாய்க்கும் Anus, ஆண் குறிக்கும் Penis இடையில் இருக்கும் விதைப்பைக்கும் Testes இடையில் இருக்கும் பிராஸ்டேட் Prostate Gland சுரப்பியையே ஜி ஸ்பாட் என்று வருணிக்கிறார்கள்.

 

ஆசனவாய்க்கும்,ஆண் விதைப்பைக்கும் இடையில் இதைத் தொட்டு உணர முடியும். ஆண்களுக்கு உணர்ச்சி பொங்கும் நேரத்தில் இந்த இடத்திலும் சிறிய அளவில் புடைப்பு ஏற்படும். இதை பெண் துணை கைகளாலோ அல்லது நாவாலோ வருடும்போது ஆண்களுக்கு உச்சகட்டம் Orgasm ஏற்படும்.

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 26, விரைப்பு தண்மை குறைபாடு, குழந்தையின்மை 99******0020-12-2015 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

 

 

ஆண்களின் முக்கிய செக்ஸ் பிரச்சினைகள் – Male Sexual Problems Treatment in Chennai, Tamil nadu
Sep 17th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

no sex with wife, incomplete marriage, uncosumated maiirage, premature-ejaculation treatment specialsit at velachery chennai

ஆண்களின் முக்கிய செக்ஸ் பிரச்சினைகள் Male Sexual Problems

பல சமயங்களில் ஆண், பெண் இருபாலருக்கும் உடலுறவு கொள்ளும் விருப்பம் இருக்காமல் போய் விடும். பாலியல் உணர்வுகளை தூண்டுவது ஆண்களில் டெஸ்டோஸ்டெரோனும் Testosterone  பெண்களில் ஈஸ்ட்ரோஜனும் Estrogen என்பது நீருபிக்கப்பட்ட உண்மை. இந்த ஹார்மோன்கள் குறைந்தால் செக்ஸில் ஆர்வமும் குறையும்.

 

இதர காரணங்கள்: வயது, கர்ப்பமாதல், சில மருந்துகள், டிப்ரெஷன் மற்றும் பரபரப்பு .

 

செக்ஸ் ஆசை மூளையில் உதயமாகிறது. மூளையின் கட்டளைப்படி, ஆண் உறுப்பு இயங்கும். சில மருத்துவ நிபுணர்கள் சொல்வது நைட்ரிக் ஆக்ஸைட் என்பது மூளைக்கு செய்தி அனுப்பும் நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ரசாயனம். இதன் குறைபாடு ஆணுறுப்பின் விறைக்கும் தன்மை குறைய காரணம்.

 

காரணம் / அறிகுறிகள்

 • செக்ஸில் ஆர்வம் இல்லாமை- No desire in sex, Low libido
 • உடலுறவு சந்தர்ப்பங்களை தவிர்ப்பது.- Avoiding sexual contacts,
 • இருவரின் உடலுறவுக்கு நடுவே நிறைய நாட்கள் ‘இடைவெளி’ விடுவது. – More time gap between sex intercourse,
 • பாலுணர்வு கனவுகள் குறைதல் – No sex dreams
 • சுயஇன்பம் பெறுவதிலும் நாட்டம் இல்லாமல் போதல் – Don’t like to do masturbation

 

விந்து முந்துதல் – Quick Semen ejaculation – Sperm Comes quickly

உடலுறவின் உச்சக்கட்டத்தை அடைய ஆணுக்கு குறைந்த நேரம் போதும். பெண்களுக்கு சிறிது அதிக நேரம் தேவை. குறைபாடில்லாத ஆணும், பெண்ணும் சேரும் போது, பழக, பழக அவர்கள் உச்சக்கட்டத்தை அடைய எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் “அட்ஜஸ்ட்” ஆகிவிடும்.

 

ஆனால் குறைபாடு இருந்து மிகக்குறைந்த நேரத்தில், உடனேயே விந்து வெளியேறிவிட்டால் ஏற்படும் பிரச்சனை பலவிளைவுகளை உண்டாக்கும். ஆணுக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை, காதல் செய்வதற்கு விருப்பமின்றி போதல், பரபரப்பு, பேராவல், டிப்ரெஷன் ஏற்படும். பெண்களுக்கும் கணவனின் மீது வெறுப்பும், ஏன், உடலுறவே வேண்டாமென்ற Wife avoid sex with husband விரக்தியும் ஏற்பட்டு விடும்.

 

காரணங்கள்

 • மனோரீதியான குறைபாடுகள்:  பரபரப்பு, ஸ்ட்ரெஸ், டென்ஷனான வாழ்க்கை முறை, எதிலும் அவசரப்படும் குணம். அளவுக்கதிக காதல் உணர்வு – Tension, stress, urgent sex life, over love sensation,
 • உடல் ரீதியாக: ஆணுறுப்பின் தோல் மிகவும் சென்சிடிவாக (தொட்டால் சுருங்கி செடி போல், அதிக உணர்வு) இருப்பது. பிறவிக் கோளாறுகள், Sensitive skin in penis,
 • நமது உடலில் பரவலாக காணப்படும் ‘ஸெரோடோனின்’ என்ற நரம்புக்கு ‘செய்தி’ அனுப்பும் பொருள் குறைந்தால் விந்து முந்துதல் ஏற்படலாம். சமீபத்தில் செய்யப்பட்ட ஆராய்ச்சிகள் இதை உறுதி செய்கின்றன.
 • அதீத “செக்ஸ்” ஆசை – Over sex desire,

 

 

 

சிகிச்சைக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்

சிறப்பு மருத்துவர் செந்தில் குமார் தண்டபாணி அவர்களிடம் இதைப்போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு அலோசனை &  சிகிச்சை பெற்று பலர் நல்ல பலனடைந்திருக்கிறார்கள். மருத்துவர் செந்தில் குமார் அவர்களை சென்னை, வேளச்சேரி விவேகானந்தா ஹோமியோபதி கிளினிக் & உளவியல் ஆலோசனை மையத்தில் சந்திக்கலாம். முன்பதிவு அவசியம். முன்பதிவிற்கு தொடர்புகொள்ளவும் 9786901830, மின் அஞ்சல்: consult.ur.dr@gmail.com

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 26, 90******99 விரைப்பு தண்மை குறைபாடு – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

 

 

Hymen Bleeding – உடலுறவிற்கு முன்பே ஹைமன் சவ்வு கிழிந்திருக்கலாம்
Sep 17th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

hymen damage masturbation vaginal uterus treatment counelsing specialsit dr.sendhil kumar vivekananda clinic velachery, chennai, panruti, cuddalore, pondycherry, tamilnadu

ஆண்களிடம் நிலவும் பழங்கால செக்ஸ் நம்பிக்கையையும் அதற்கு மாறான செக்ஸ் மருத்துவ உண்மைகள்.

 

பழைய நம்பிக்கை 1:

 • திருமணமான பெண் முதன் முதலில் உடலுறவு கொள்ளும்போது மெல்லிய ஹைமன் எனப்படும் கன்னிச்சவ்வு கிழிந்து வலியும் ரத்தமும் ஏற்பட்டால்தான் அப்பெண் கன்னித்தன்மை மாறாதவள் பெண் என்று பெரும்பாலான ஆண்கள் நினைப்பது!

உண்மை:

 • திருமணமான பெரும்பாலான பெண்களுக்கு முதன்முதலில் உடலுறவு கொள்ளும்போது மெல்லிய ஹைமன் எனப்படும் கன்னிச்சவ்வு கிழிந்து வலியும் ரத்தமும் ஏற்படுவதில்லை. பெண்களுக்கு ஹைமன் எனப்படும் கன்னிச்சவ்வு சாதாரணமாக மெல்லியதாகவோ அல்லது தடிமனாகவோ இருக்கலாம். ஹைமனில் இருக்கும் துவாரம் சிறியதாகவோ அல்லது பெரியதாகவோ, திறந்தோ அல்லது மூடிய நிலையிலோ இருக்கலாம். உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளும் பெண்களுக்கு உடலுறவிற்கு முன்பே ஹைமன் சவ்வு கிழிந்திருக்கலாம். உடற்பயிற்சி மேற்கொள்ளாத பெண்களில்கூட சிலருக்கு முதலிரவு உடல் உறவிற்குப் பின்னும் ஹைமன் கிழியாமல் இருக்கலாம்!

 

பழைய நம்பிக்கை 2:

 • பெரிய பருமனான மார்பகங்கள் உள்ள பெண்களுக்கு ஆசை அதிகமாக இருக்கும் என்று பெரும்பாலான ஆண்கள் நினைப்பது!

உண்மை:

 • செக்ஸிற்கு சிறிய மார்பகம் பெரிய மார்பகம் என்ற பாகுபாடு இல்லை. வம்சம், சுகா தாரம், உடல்எடை, ஊட்டச்சத்துணவு போன்ற காரணிகளால் பெண்களுக்கு மார்பகங்கள் பெரிதாகவோ அல்லது சிறியதாகவோ அமையும்.

 

பழைய நம்பிக்கை 3:

 • செக்ஸ் அறிவு இருக்கும் பெண்களுக்கு ஏற்கனவே செக்ஸில் முன் அனுபவம் இருக்கும் என்று பெரும்பாலான ஆண்கள் நினைப்பது..!

உண்மை:

 • தற்கால பெண்கள் படிப்பறிவு மிகுந்து ஆண்களைப்போல் சுதந்திரமாக வெளியில் சென்று தகவல் சேகரிக்கும் நுண்ணறிவுடன் திகழ்வதால், செக்ஸ் அனுபவம் இல்லாமலே செக்ஸ் குறித்த அறிவைப் பெண்களால் பெறமுடியும்!

 

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 26, விரைப்பு தண்மை குறைபாடு, குழந்தையின்மை,  – 99******00 – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Post Traumatic Stress Disorder Homeo Treatment & Counseling
Sep 17th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

PTSD, Depression manakavalai, mana alutham neurosis treatment counelsing specialsit dr.sendhil kumar vivekananda clinic velachery, chennai, panruti, cuddalore, pondycherry, tamilnadu

Post Traumatic Stress Disorder

அதிர்ச்சியின் பின்விளைவாக அமையும் மனஇறுக்க குறைபாடு

 

அதிர்ச்சியின் பின்விளைவாக அமையும் மனஇறுக்கக் கோளாறு என்பது என்ன?

மனித வாழ்க்கையில் அதிர்ச்சியையும் பேரழிவையும் ஏற்படுத்தும் சம்பவங்கள் நிகழ்ந்தவண்ணம் உள்ளன. சிலர் பூகம்பம், வெள்ளம், போர் போன்றவற்றின் மூலம் உறவினர்களையோ நண்பர்களையோ பக்கத்து வீட்டுக்காரரையோ இழக்க வேண்டி இருக்கலாம். வேறு சிலர் கற்பழிப்பு, வழிப்பறி, வீட்டுக்குள் நடக்கும் வன்முறை, ஆள்கடத்தல், வாகன விபத்து போன்ற ஏதாவதொரு அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்துக்கு நேரடியாக ஆளாகியிருக்கலாம்; குழந்தைகள் அல்லது சிறுமிகைளைப் பொருத்தவரை, அவர்கள் பாலியல் வன்முறைக்கு உள்ளாகியிருக்கலாம்.

 

அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர், அதன் தொடர்பாகக் கடுமையான மன இறுக்கத்துக்கு (Stress) ஆளாகிறார். பெரும்பாலான நேரத்தில், இந்த மன இறுக்கம் என்பது அதீதமான சூழ்நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வரும் இயல்பான எதிர்விளைவாகும். சம்பவம் நிகழ்ந்தவுடன் அல்லது சில வாரங்களோ மாதங்களோ கழித்துகூட இந்த உணர்வுபூர்வமான அதிர்ச்சி வெளிப்படலாம். பாதிக்கப்பட்ட சம்பவத்தின் கடுமையையும் காலத்தையும் பொருத்து அதிர்ச்சியின் அறிகுறிகள் வேறுபடலாம்.

 

சராசரி வாழ்க்கையை மீண்டும் வாழ முடியாத அளவுக்குச் சிலரை இந்த அதிர்ச்சிகள் கடுமையாகப் பாதித்துவிடுகின்றன. அதன் காரணமாக, இவர்களை மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் என்றோ அல்லது பைத்தியக்காரன் என்றோ நாம் கூறிவிட முடியாது. மருத்துவ உதவியின்றி குணப்படுத்த முடியாது என்கிற அளவுக்குக் கடுமையான அதிர்ச்சியால், அந்த நபர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதையே இது சுட்டிக்காட்டுகிறது.

 

அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்குமே மருத்துவ சிகிச்சை என்பது தேவையில்லை. இதில் சிலர் நண்பர்கள், உறவினர்கள் அல்லது மதபோதகர்கள் போன்றோரின் உதவியால் மீண்டுவிடுகின்றனர். மற்றவர்கள் இந்த அதிர்ச்சியிலிருந்து மீண்டு வெளியே வர மருத்துவ உதவி கட்டாயம் தேவைப்படுகிறது. இவர்கள் அதிர்ச்சிக்குப் பின்விளைவாக அமையும் மன இறுக்கக் கோளாறுகளுக்கு உள்ளாகிறார்கள். இவர்களுக்காக மனநல மருத்துவரின் உதவியை நாடுவதைப் பற்றி கவனமாகப் பரிசீலிக்க வேண்டும்.

 

மன இறுக்கத்துக்கான அறிகுறிகளும் அதைக் கண்டறிதலும்

அதிர்ச்சிகரமான சம்பவத்தின் தொடர்ச்சியாக ஒருவருக்கு ஏற்படும் பலவீனம் மன இறுக்கக் கோளாறு ஆகும். அதன் அறிகுறிகள் ஒருவரிடம் குறைவாகவோ அல்லது கூடுதலாகவோ காணப்படலாம். உதாரணத்திற்கு, பாதிக்கப்பட்டவர் ஒரு சதாரண விஷயத்திற்கு எளிதாக எரிச்சல்படலாம் அல்லது நேர்மாறாகக் கடுமையாகக் கொதிப்படையலாம். பல நேரங்களில், இப்படிப்பட்டவர் எந்த ஒரு இடத்திலும் பணிபுரிய முடியாது; எளிதாகச் சமூகத்தோடு ஒட்டி உறவாட முடியாது

 

ஒருவர் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவத்தால் நேடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம்; பாதிக்கப்பட்டவருக்கோ அல்லது அவருடைய உறவினருக்கோ காயம் ஏற்பட்டு இருக்கலாம்; நெருக்கமானவரை இழந்திருக்கலாம் பாதிக்கப்பட்டவரின் ஆளுமைக்குப் பங்கம் நேர்ந்திருக்கலாம். இந்த நிகழ்வுகளே ஒருவர் மன இறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதற்கான முதல் கூறாக அமைகிறது. இத்தகைய அதிர்ச்சிகளைச் சந்தித்தவர் கடுமையான பயத்திற்கும் உதவியற்ற நிலைக்கும் பீதிக்கும் உள்ளாகிவிடுகிறார்.

 

அதிர்ச்சியின் விளைவாக வெளிப்படும் மூன்று முக்கிய அறிகுறிகள்.

அதிர்ச்சியை மீண்டும் அனுபவித்தல்

 • அதிர்ச்சியால் பாதிக்கப்பட்டவர் அந்த நினைவு எழும்போதெல்லாம் மீண்டும் அந்தச் சம்பவத்தை அனுபவிப்பதைப் போன்ற உணர்வைப் பெறுகிறார். அத்தோடு அந்த நிகழ்ச்சி ஏற்படுத்திய பயம், வேதனை, பீதி போன்ற உணர்வுகளை மீண்டும் அனுபவிப்பதைப் போல உணர்கிறார்கள். அதாவது அதிர்ச்சி ஏற்படுத்திய பாதிப்பானது ‘மீண்டும் அதே சம்பவம் அதே போல நிகழ்வது போன்ற அனுபவத்தை’ மீண்டும் மீண்டும் பாதிக்கப்பட்டவரின் மனத்தில் ஏற்படுத்துகிறது. மீண்டும் ஒரே விளையாட்டைப் பல தடவை விளையாடுவது என்ற வகையில் அதிர்ச்சியின் அறிகுறி பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளிடம் வெளிப்படுகிறது.

 

 • இதே நிகழ்வு பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தூக்கத்தில் பயங்கரக் கனவாகவும் வெளிப்படலாம்; குழந்தைகளின் கனவில் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிப்பது போன்ற நிகழ்வோ அல்லது பூதமோ வெளிப்படலாம்.

 

 • சில சமயங்களில், காரணமே தெரியாத உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்பாகச் சிலரிடம் எதிரொலிக்கலாம். பொதுவாகத் துக்கம், சோகம், வலி, வருத்தம், பயம் போன்ற உணர்வுகளாக, இந்த உணர்ச்சிக் கொந்தளிப்பு இருக்கும்

 

தனிமை

 • மன இறுக்கத்தால் பாதிக்ப்பட்டவர், தன் குடும்பம், நண்பர்கள், சக பணியாளர்கள், ஆகியோரிடம் ஒட்டாமல் தனித்து இருக்கவே விரும்புவார்கள். ஒரு ஜடம் போல இயங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள். தனக்கு நெருக்கமானவர்கள் தொடர்பான நிகழ்வுகளுக்குக் கூட இயல்பான உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த மாட்டார்கள்.

 

 • அதிர்ச்சியால் பாதிக்கப்பட்டவர், அது போன்ற நினைவுகளை எழும்பும் எந்த ஒரு சிறு சம்பவத்தையும் தவிர்க்க முயற்சி செய்வார்கள். உதாரணத்திற்கு, போரினால் பாதிப்படைந்தவர் சீருடை அணிந்தவர்களைக் கண்டாலேயே கொதிப்படைந்துவிடுவார்கள்.
 • மன இறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளிடம், எதிர்காலத்தைப் பற்றிய இயல்பான கனவுகள் இருக்காது. எல்லோரைப் போல வேலை பார்க்க வேண்டும், திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும், சொத்து சேர்க்க வேண்டும் போன்ற சிந்தனைகள் இருக்காது. எப்போதும் எதையோ தொலைத்தவர்கள் போல சந்தோஷமின்றிக் காணப்படுவார்கள்.

 

மிகை உணர்ச்சி வெளிப்பாடு

மன இறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட சிலர் தொடர்ந்து அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகிக்கொண்டே இருப்பது போல் உணர்வார்கள். மனத்தைக் குவித்துப் பணியாற்றுவதிலோ அல்லது கவனம் செலுத்துவதிலோ அவர்களுக்குச் சிரமம் இருக்கும்; எளிதாக எரிச்சலடைவார்கள். பெரிய சுத்தம் எழுந்தால் தூக்கிவாரிப்போடும். சில சமயம் பீதியடைந்துவிடுவார்கள். அதிர்ச்சிக்குள்ளான நிகழ்ச்சியின்போது அனுபவித்த உணர்வுகளை மீண்டும் உணர்வார்கள். திடீரென்று பயங்கரமாக வியர்க்கும்; மூச்சுவிட சிரமப்படுவார்கள். தலைச்சுற்றலும் வாந்தியெடுக்கும் உணர்வும் இருப்பதாகக் கூறுவார்கள். மனஇறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் அடிக்கடி தலைவலியோ அல்லது வயிற்றுவலியோ இருப்பதாகச் சொல்லிக்கொண்டிருப்பார்கள்.

மேலே குறிப்பிட்ட அறிகுறிகள் ஒரு மாதத்திற்கு மேல் காணப்படும். அதன் விளைவாக பணியிடத்திலும் சமூக வாழ்விலும் இடையூறுகள் ஏற்படும்.

 

மன இறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பலர், போதை மருந்துக்கும் குடிப் பழக்கத்திற்கும் அடிமையாகிவிடுகிறார்கள். அத்தோடு மனநிலை தொடர்பான பாதிப்புகள், மன உளைச்சல் ஆகியவை இருப்பதற்கான கீழ்க்கண்ட அறிகுறிகளும் அவர்களிடம் காணப்படும்

 • மனச்சோர்வு, உடலில் பலமின்மை, சோகம்
 • எரிச்சலடைதல், ஆக்ரோஷமாகக் காணப்படுதல், கோபம், வருத்தமடைதல்
 • நினைத்தது நடக்கவில்லை அல்லது எதிர்பார்ப்பது கிடைக்கவில்லை என்றால் உயிரோடு இருப்பதே குற்றம் என்கிற உணர்வு
 • எப்போதும் பயத்தோடும் பதற்றத்தோடும் காணப்படுதல்
 • தூக்கமின்மை, கவனம் செலுத்துவதில் சிரமம்
 • திடீரென்று அழுதல், சோகமாக் காட்சியளித்தல், நம்பிக்கையற்று இருத்தல

 

போன்றவைகளும் அதன் விளைவாக தற்கொலை எண்ணமும் இருத்தல்

எனவே, முதலில் மனஇறுக்கத்திற்கு ஆளான அறிகுறிகள் காணப்பட்டாலும், பின்னர் அதனால் முழுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுவிடுகிறார்.

 

மனஇறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டோர்

கடும் அதிர்ச்சியைச் சந்தித்தவர்கள் அல்லது அதிர்ச்சிக்கு உள்ளானவர்களில் 3% சதவீதத்திலிருந்து 58% சதவீதம் வரை மன இறுக்கத்தால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இதற்குக் காரணம், சில நிகழ்வுகள் மற்றதைவிடக் கடுமையாக இருப்பதுதான். போர்க்கைதிகள், குற்றவாளிகள், பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளானவர்கள், அரசியல் காரணங்களால் சித்திரவததைக்கு உள்ளானவர்கள் போன்றவர்களிடம் மன இறுக்கக் கோளாறு அதிக அளவில் காணப்படுகிறது.

 

மன இறுக்கத்திற்கான சிகிச்சை

மன இறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குப் பலவித சிகிச்சை முறைகள் உள்ளன. அவற்றை உளவியல் சார்ந்த சிகிச்சை, மருத்துவ சிகிச்சை என்று இரண்டு பெரும் பிரிவாகப் பிரிக்கலாம். மனச்சோர்வு, பழைய துயர நினைவுகள் மீண்டும் வருதல், மிகை உணர்ச்சி வெளிப்பாடு ஆகிய மனச்சோர்வை நீக்கும் மருந்துகள் மனநிலையைச் சமன்படுத்தும் மருந்துகள், மனஉளைச்சலை போக்கும் மருந்துகள் போன்றவற்றைத் தந்து குணப்படுத்திவிடலாம். இத்தோடு மனஇறுக்கக் கோளாறின் தன்மைக்கு ஏற்ப மருந்துகளுடன், பல உளவியல் சார்ந்த சிகிச்சைகளும் அளிக்கப்படுகின்றன.

 

இந்தச் சிகிச்சைகளின் மூலம் பழைய நிகழ்ச்சிகளின் பாதிப்பு நிகழ்கால வாழ்க்கையைப் பாதிக்காதவாறு மாற்றுவதோடு மனக்கட்டுப்பாட்டையும், இவர்கள் மீண்டும் பெறுவார்கள். எவ்வளவு விரைவாகச் சிகிச்சை அளிக்கிறோமோ, அந்த அளவுக்கு மனஇறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர் நோயின் பாதிப்பிலிருந்து சீக்கிரம் விடுபடுவர். உரிய சிகிச்சை அளிப்பதன் மூலம், முற்றிய நிலையிலிருக்கும் மனஇறுக்கக் கோளாறுகளின் கடுமையான பாதிப்புகளிலிருந்து நிவாரணம் அடையலாம்.

 

மன இறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர் தனக்குத் தானே எப்படி உதவிக்கொள்ளலாம்?

 • காலம்தான் உங்கள் துயரத்தை ஆற்ற முடியும். எனவே, மனக்காயம் ஆற உரிய அவகாசம் கொடுங்கள். நீங்கள் கடும் இழப்பினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள்.
 • உங்கள் பலம் மற்றும் திறமை எதுவென்று அறிந்து, அதில் கவனம் செலுத்துங்கள்.
 • செய்ய வேண்டியனவற்றை வரிசைப்படுத்தி, முன்னுரிமை தந்து செயல்படுங்கள்.
 • தடைகளை மீறிச் சாதிக்கக் கூடிய சிறிய லட்சியங்களை வைத்துக்கொள்ளுங்கள்.
 • உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்; சத்துள்ள உணவைச் சாப்பிடுங்கள்; உங்கள் மனக்காயத்தை இவை ஆற்றும்.
 • உடலில் சக்தியைச் சேமித்துவைக்கத் தேவையான அளவுக்கு ஓய்வெடுங்கள்.
 • நீங்கள்பட்ட வலியையும் வேதனையையும் உந்துசக்தியாகப் பயன்படுத்தி நிறைவேற்றப்படாத பிரச்சனைகளைத் தீர்த்துவைக்கப் பாடுபடுங்கள்.
 • எல்லோரிடமும் மனம்விட்டுப் பேசுங்கள்; மனந்திறந்து பேசுவதே உங்கள் நோயைக் குணப்படுத்திவிடும்.
 • உறவினர்களும் நண்பர்களும் தரும் ஆதரவை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
 • போதை மருந்து, மது ஆகியவற்றைத் தவிர்த்துவிடுங்கள். இவை உங்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பதற்குப் பதில் நோயை அதிகப்படுத்திவிடும்.

 

மன இறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு நீங்கள் எப்படி உதவ முடியும்?

 • மன இறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர் சொல்வதைப் பொறுமையாகக் கேட்டு ஆறுதல் அளியுங்கள். நீங்கள் உண்மையாக காதுகொடுத்துக் கேட்பதுதான் முக்கியம்.
 • அவர்களுடன் உங்கள் நேரத்தைச் செலவிடுங்கள். நீங்கள் அவர்களுடன் இருப்பதற்கு ஈடு வேறு எதுவுமே இல்லை.
 • உங்களால் முடிந்த உதவியைச் செய்யுங்கள்; அவர்களிடம் இரக்கம் காட்டுங்கள். உங்கள் ஆதரவே, அவர்களுக்குப் பலத்தைத் தரும்.
 • ”நீங்கள் அதிர்ஷடம் செய்தவர்கள். அதனால் மோசமாகப் பாதிக்கப்படவில்லை” என்று தயவுசெய்து மனஇறுக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்டவரிடம் கூறாதீர்கள். இதுபோன்ற வார்த்தைகளால் அவர்கள் ஆறுதல் அடையமாட்டார்கள்.
 • அதற்குப் பதிலாக, ”இப்படி ஒன்று நிகழ்ந்ததற்காக நான் மிகவும் வருந்துகிறேன். என்னால் முடிந்ததை உங்களுக்குச் செய்யத் தயாராக இருக்கிறேன்” என்று அவர்களிடம் கூறுங்கள்.
 • ‘தனித்து இருக்கவும் துயரை நினைத்து வருந்தவும் நினைக்கும்’ உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களில் ஒருவரின் தேவைக்கு மதிப்பளியுங்கள்

 

 

உளவியல் / மனநல ஆலோசனை & சிகிச்சைக்கு  தொடர்பு கொள்ளவும்

உளவியல் / மனோதத்துவ நிபுணர் மற்றும் ஹோமியோபதி சிறப்பு மருத்துவர் செந்தில் குமார் தண்டபாணி அவர்களிடம்   உளவியல் / மனநல ஆலோசனை &  சிகிச்சை பெற்று பலர் நல்ல பலனடைந்திருக்கிறார்கள். மருத்துவர் செந்தில் குமார் அவர்களை சென்னை, வேளச்சேரி விவேகானந்தா ஹோமியோபதி கிளினிக் & உளவியல் ஆலோசனை மையத்தில் சந்திக்கலாம். முன்பதிவு அவசியம். முன்பதிவிற்கு தொடர்புகொள்ளவும் 9786901830, மின் அஞ்சல்: consult.ur.dr@gmail.com

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க.

விவேகானந்தா உளவியல் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில் உதாரணம்: குடும்ப பிரச்சனை அல்லது திருமணத்திற்கு பிந்தய ஆலோசனை) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – தாழ்வுமனப்பாண்மை – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

==–==

Stomach Pain Homeopathy Treatment Chennai, Tamil nadu
Sep 4th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

vayiru vali, stomach pain, Early puberty counelsing specialsit dr.sendhil kumar vivekananda clinic velachery, chennai, panruti, cuddalore, pondycherry, tamilnadu

 

Abdominal pain

Abdominal pain is pain that you feel anywhere between your chest and groin. This is often referred to as the stomach region or belly.

 

Alternative Names

Stomach pain; Pain – abdomen; Belly ache; Abdominal cramps; Bellyache; Stomachache

 

Considerations

Almost everyone has pain in the abdomen at one time or another. Most of the time, it is not caused by a serious medical problem.

 

How bad your pain is does not always reflect the seriousness of the condition causing the pain.

 

For example, you might feel severe abdominal pain if you have gas or stomach cramps due to a viral gastroenteritis.

 

Sometimes, life-threatening conditions such as colon cancer or early appendicitis may only cause mild pain or no pain.

 

Other ways of describing pain in your abdomen include:

 • Pain may be generalized, meaning that you feel it in more than half of your belly. This is more typical for a stomach virus, indigestion, or gas. If the pain becomes more severe, it may be caused by a blockage of the intestines.
 • Pain that is localized is found in only one area of your belly. This type of pain is more likely to be a sign of a problem in an organ, such as the appendix, gallbladder, or stomach.
 • Cramp-like pain is usually not serious, and is more likely to be due to gas and bloating. It is often followed by diarrhea. More worrisome signs include pain that occurs more often, lasts than 24 hours, or occurs with a fever.
 • Colicky pain is pain that comes in waves. It usually starts and ends suddenly, and is often severe. Kidney stones and gallstones are common causes of this type of belly pain.

 

Common Causes

Many different conditions can cause abdominal pain. The key is to know when you need to get immediate medical care. Sometimes you may only need to call a doctor if your symptoms continue.

 

Less serious causes of abdominal pain include:

 • Constipation
 • Irritable bowel syndrome
 • Food allergies or intolerance (such as lactose intolerance)
 • Food poisoning
 • Stomach flu

 

Other possible causes include:

 • Appendicitis
 • Abdominal aortic aneurysm
 • Bowel blockage or obstruction
 • Cancer of the stomach, colon, and other organs
 • Cholecystitis  inflammation of the gallbladder with or without gallstones
 • Decreased blood supply to the intestines (ischemic bowel)
 • Diverticulitis
 • Heartburn
 • Indigestion
 • gastroesophageal reflux or (GERD)
 • Inflammatory bowel disease,Crohn’s disease, ulcerative colitis
 • Kidney stones
 • Pancreatitis (swelling or infection of the pancreas)
 • Ulcers

Sometimes, abdominal pain may occur due to a problem somewhere else in your body, such as your chest or pelvic area.

 

For example, you may have abdominal pain if you have:

 • Heart attack
 • Severe menstrual cramps
 • Endometriosis
 • Muscle strain
 • Pelvic inflammatory disease (PID)
 • Pneumonia
 • Tubal (ectopic) pregnancy
 • Urinary tract infections

 

Home Care

If you have mild abdominal pain, the following tips might be helpful:

 • Sip water or other clear fluids.
 • Avoid solid food for the first few hours.
 • If you have been vomiting, wait 6 hours, and then eat small amounts of mild foods such as rice, applesauce, or crackers. Avoid dairy products.
 • If the pain is high up in your abdomen and occurs after meals, antacids may help, especially if you feel heartburn or indigestion. Avoid citrus, high-fat foods, fried or greasy foods, tomato products, caffeine, alcohol, and carbonated beverages.
 • Avoid aspirin, ibuprofen or other anti-inflammatory medications, and narcotic pain medications unless your health care provider prescribes them. If you know that your pain is not related to your liver, you can try acetaminophen (Tylenol).

 

Prevention

The following steps may help prevent some types of abdominal pain:

 • Avoid fatty or greasy foods.
 • Drink plenty of water each day.
 • Eat small meals more frequently.
 • Exercise regularly.
 • Limit foods that produce gas.
 • Make sure that your meals are well-balanced and high in fiber. Eat plenty of fruits and vegetables.
 • Abdominal organs Abdominal organs

 

 

Treatment

Symptomatic Homeopathy medicines helps  for abdominal pain, So its good to consult a experienced Homeopathy physician without any hesitation.

 

 

 

For more details & Consultation

Contact us.

Vivekanantha Clinic Consultation Champers at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us.

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini- 30 – 99xxxxxxx0 – pain in abdomen, pain in stomach, – 21st Oct, Sunday – Chennai ). You will receive Appointment details through SMS

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

 

Sexless Marriage Counseling & Treatment Center in Velachery, Chennai, Tamil nadu,
Sep 4th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

sexless marriage couples lying in bed

 

Unconsummated marriage is the marriage in which the couple fail to have penetrative sexual intercourse. These are sometimes called incomplete marriages. Most couples are dismayed to find that they are unable to have sexual intercourse, whether in their first attempts, or in subsequent attempts after the marriage. Often, simple embarrassment prevents them from confiding in or consulting with anyone, thus perpetuating the condition, often for several years. Many of them continue to have an outwardly married life but their sexual practice remains non-consummated! This finally leads to severe marital discord, and if untreated by any Sex Therapist will end up in divorce.

 

A few of the couples enjoy the intimate feeling by getting involved in necking and petting. They seem to be fairly comfortable this, even without sexual intercourse.

 

Causes of Unconsummated Marriages: The spectrum of causes is very wide. It would be surprising to know that many couples are in unconsummated marriages just because of lack of basic knowledge about sexuality, genitals, their structure and functional aspects. This is true even in case of highly educated couples and who are living is the age of internet and television, where sexually explicit material is available.

 

Unconsummated marriages are relatively more common in religiously orthodox communities. Before marriage these individuals believe with conviction that sexual intercourse is ‘bad’. The same thought would continue even after marriage and they cant get rid of this pattern of thinking that sex is ‘bad and wrong’

 

Other causes for unconsummated marriages are Sexual abuse (rape, molesting etc) in the premarital life which will have its unhealed scars in the minds of these individuals. These bad experiences of past make them believe that sexual intercourse is not a pleasurable experience; it hurts and contaminates.

 

Few other couples may suffer with one or more of the following conditions, which will fail them from consummating their marriage

 • Vaginismus– painful spasm at the entrance of the vagina, which makes penetration impossible (in females)
 • Dyspareunia -Arousal disorders in females leading to lack of lubrication  difficulty and pain during penetration (mostly in females)
 • Erectile Dysfunction secondary to performance anxiety
 • Fear of pregnancy (both male and female)
 • Premature Ejaculation (extra vaginal ejaculation, even before penetration)
 • Poor technique of intercourse (both male and female)

 

Diagnosis of Unconsummated Marriages:

The Sexual Physician will take a detailed history of the both wife and husband individually, followed by a joint session with the couple. Both male and female factors will be thoroughly examined and also the relationships issues (non-sexual) will be assessed. Physical examination and laboratory tests are done for both the couples

 

Treatment of Unconsummated marriages:

Though it is very tedious and time taking to treat these cases, but if the couple is really interested and motivated, the success rate is fairly good. Treatment involves a combined approach with sex counseling, Sex Therapy and medications.

For more details and Consultation

Contact us

Vivekanantha Clinic & Psychological Counseling Center, at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 99xxxxxxx0 – Sexless marriage, marriage without sex contact, Family Counseling, No sex with spouse, wife not ready for sex, no sex with husband,   – 21st Oct, Sunday – Chennai), You will receive Appointment details through SMS.

 

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

==–==

 

 

Human immunodeficiency virus – HIV – AIDS Homeopathy Medicines Management
Sep 4th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

aids, hiv homeopathy treatment, condom broken tore sex specialist doctor in chennai

Human immunodeficiency virus – HIV – AIDS

Human immunodeficiency virus (HIV) causes HIV infection and AIDS. The virus attacks the immune system. As the immune system weakens, the body is at risk of getting life-threatening infections and cancers. Once a person has the virus, it stays inside the body for life.

 

Alternative Names

HIV infection; Infection – HIV; Human immunodeficiency virus; Acquired immune deficiency syndrome

 

Causes

 • The virus is spread (transmitted) person-to-person in any of the following ways:
 • Through sexual contact — including oral, vaginal, and anal sex
 • Through blood — by blood transfusions (now extremely rare in the U.S.) or more often by needle sharing
 • From mother to child — a pregnant woman can spread the virus to her fetus through their shared blood circulation, or a nursing mother can pass it to her baby through her breast milk

 

The virus is NOT spread by:

 • Casual contact such as hugging
 • Mosquitoes
 • Participating in sports
 • Touching items that were touched by a person infected with the virus

 

HIV and blood or organ donation:

 • HIV is not spread to a person who donates blood or organs. People who donate organs are never in direct contact with people who receive them. Likewise, a person who donates blood is never in contact with the person receiving it. In all these procedures, sterile needles and instruments are used.
 • But HIV can be spread to a person receiving blood or organs from an infected donor. To reduce this risk, blood banks and organ donor programs check (screen) donors, blood, and tissues thoroughly.

 

People at high risk of getting HIV include:

 • Drug users who inject and then share needles
 • Infants born to mothers with HIV who did not receive HIV treatment during pregnancy
 • People who have unprotected sex, especially with people who have other high-risk behaviors, are HIV-positive, or have AIDS
 • Sexual partners of those who engage in high-risk activities (such as injection drug use or anal sex)
 • After HIV infects the body, the virus has been found in many different fluids and tissues in the body.
 • Only blood, semen, fluids from the vagina, and breast milk have been shown to transmit infection to others.
 • The virus may also be found in saliva, tears, nervous system tissue, spinal fluid, and blood.

 

Symptoms

Symptoms related to acute HIV infection (when a person is first infected) are often flu-like. They include:

 • Diarrhea
 • Fever
 • Headache
 • Mouth sores, including yeast infection (thrush)
 • Muscle stiffness or aching
 • Night sweats
 • Rashes of different types
 • Sore throat
 • Swollen lymph glands

Many people have no symptoms when they are diagnosed with HIV.

 

Acute HIV infection progresses over a few weeks to months to become an asymptomatic HIV infection (no symptoms). This stage can last 10 years or longer. During this period, the person can still spread the virus to others.

 

If they are not treated, almost all people infected with HIV will develop AIDS. A small group of patients with HIV develop AIDS very slowly or never. These patients are called nonprogressors. Many seem to have genes that prevent the virus from causing major damage to their immune system.

 

People with AIDS have had their immune system damaged by HIV. They are at very high risk of getting infections that are uncommon in people with a healthy immune system. These infections are called opportunistic infections.

 

Common symptoms are:

 • Chills
 • Fever
 • Rash
 • Sweats (particularly at night)
 • Swollen lymph glands
 • Weakness
 • Weight loss

 

Exams and Tests

 • The HIV ELISA and HIV Western blot tests detect antibodies to the HIV virus in the blood.
 • Antibodies are proteins the body’s immune system makes when it detects harmful substances, such as the HIV virus.
 • Both tests must be positive to confirm an HIV infection.
 • Complete blood count (CBC)
 • White blood cell differential and may also show abnormalities.

 

People with AIDS usually have regular blood tests to check their CD4 cell count:

 • CD4 cells are a type of T cell. T cells are one kind of immune system cell. They are also called “helper cells.”
 • A lower than normal CD4 cell count may be a sign that the virus is damaging the immune system. (A normal CD4 count is from 500 to 1,500 cells/mm3 of blood.)
 • When the CD4 count gets too low, the risk of infections and some types of cancer increase.

 

Other tests that may be done include:

 • HIV RNA level, or viral load, to check how much HIV is in the blood
 • Pap smear to check for cervical cancer
 • Anal pap smear to check for cancer of the anus

 

Preventing HIV/AIDS:

 • Do not use illegal drugs and do not share needles or syringes. Many communities now have needle exchange programs, where you can get rid of used syringes and get new, sterile ones. Staff at these programs can also refer you for addiction treatment.
 • Avoid contact with another person’s blood. If possible, wear protective clothing, masks, and goggles when caring for people who are injured.
 • If you test positive for HIV, you can pass the virus to others. You should not donate blood, plasma, body organs, or sperm.
 • HIV-positive women who plan to get pregnant should talk to their health care provider about the risk to their unborn child. They should also discuss methods to prevent their baby from becoming infected, such as taking medicines during pregnancy.
 • Breastfeeding should be avoided to prevent passing HIV to infants through breast milk.
 • Safer sex practices, such as using latex condoms, are effective in preventing the spread of HIV. But there is a risk of getting the infection, even with the use of condoms. Abstinence is the only sure way to prevent sexual transmission of HIV.
 • HIV-positive patients who are taking antiretroviral medicines are less likely to transmit the virus.

 

Treatment

There is no cure for HIV infection at this time. But treatments are available to manage symptoms and reduce how much the virus copies itself (replicates). Treatment can also improve the quality and length of life for those who have already developed symptoms.

Constitutional and Symptomatic Homeopathy medicines helps to manage symptoms.

 

 

For more details & Consultation Feel free to contact us.

Vivekanantha Clinic Consultation Champers at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 30 – 99xxxxxxx0 – Pal vinai noigal, sex diseases, STD, Penis diseases, vagina diseases,  – 21st Oct, Sunday – Chennai ), You will receive Appointment details through SMS

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Ankylosing spondylitis ஆங்கைலோசிங் ஸ்பாண்டிலட்டிஸ் – முதுகு தண்டுவட பிரச்சனை Homeo Treatment clinic in Velachery, Chennai, Tamil nadu
Sep 4th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

kaluthu vali, muthuku vali,ankylosing spondylitis Homeopathy treatment in chennai, velachery, tamil nadu

Ankylosing spondylitis (ஆங்கைலோசிங் ஸ்பாண்டிலட்டிஸ்முதுகு தண்டுவட பிரச்சனை)

Ankylosing spondylitis is a long-term type of arthritis. It most commonly affects the bones and joints at the base of the spine where it connects with the pelvis.

 

These joints become swollen and inflamed. Over time, the affected spinal bones join together.

 

Alternative Names

Spondylitis; Spondyloarthropathy

 

Causes (காரணங்கள்)

The cause of ankylosing spondylitis is unknown. Genes seem to play a role.

 

The disease most often begins between ages 20 and 40, but it may begin before age 10. It affects more males than females.

 

Symptoms (அறிகுறிகள்)

The disease starts with low back pain that comes and goes. Low back pain is present most of the time as the condition progresses.

 • Pain and stiffness are worse at night, in the morning, or when you are less active. The discomfort may wake you from sleep.
 • The pain often gets better with activity or exercise.
 • Back pain may begin in the sacroiliac joints (between the pelvis and spine). Over time, it may involve all or part of the spine.
 • Your lower spine becomes less flexible. Over time, you may stand in a hunched forward position.
 • Other parts of your body that may be stiff and painful include:
 • The joints between your ribs and breastbone, so that you cannot expand your chest fully
 • Swelling and pain in the joints of the shoulders, knees and ankles (தோள்பட்டையில் வலி மற்றும் வீக்கம்,
 • Swelling of the eye (கண்களில் வீக்கம்)

Fatigue is also a common symptom.

 

Less common symptoms include:

 • Loss of appetite (பசியின்மை)
 • Slight fever (லேசான காய்ச்சல்)
 • Weight loss (உடல் எடை குறைதல்)

 

Exams and Tests (பரிசோதணை)

Tests may include:

 • CBC
 • ESR (a measure of inflammation)
 • HLA-B27 antigen (which detects the gene linked to ankylosing spondylitis)
 • X-rays of the spine and pelvis
 • MRI of the spine

 

Homeopathy Treatment ஓமியோபதி சிகிச்சை

Symptomatic Homeopathy medicines helps  for ankylosing spondylitis,. So its good to consult a experienced Homeopathy physician without any hesitation.

Exercises can help improve posture and breathing. Lying flat on your back at night can help you keep a normal posture.

 

 

 

For more details and Consultation

Contact us

Vivekanantha Clinic & Psychological Counseling Center, at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 99xxxxxxx0 – pain in neck, pain in lower back, back pain, முதுகு தண்டு வலி, கழுத்து எலும்பு வலி,  – 21st Oct, Sunday – Chennai), You will receive Appointment details through SMS.

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Ankle Pain Constitutional Homeopathy Treatment in Chennai, Velachery, Tamil nadu
Sep 4th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

kuthi kal vali, குதிகால் வலி, ankle pain arthritis Homeo Treatment Dr.Senthil Kumar.D Vivekanantha Homeo Clinic Panruti Chennai (2)

 

 

Ankle pain involves any discomfort in one or both ankles.

 

Alternative Names

Pain – ankle, Kuthi kal vali, Leg Pain,

 

Causes

 • Ankle pain is often due to an ankle sprain.
 • An ankle sprain is an injury to the ligaments, which connect bones to one another.
 • In most cases, the ankle is twisted inward, causing small tears in the ligaments. The tearing leads to swelling and bruising, making it difficult to bear weight on the joint.

 

In addition to ankle sprains, ankle pain can be caused by:

 • Damage or swelling of tendons (which join muscles to bone) or cartilage (which cushions joints)
 • Infection in the ankle joint
 • Osteoarthritis
 • Gout
 • Rheumatoid arthritis
 • Reiter syndrome
 • Other types of arthritis

 

Problems in areas near the ankle that can cause you to feel pain in the ankle include:

 • Blockage of blood vessels in the leg
 • Heel pain or injuries
 • Nerve injuries (such as tarsal tunnel syndrome or sciatica)

 

Home Care

 • Home care for ankle pain depends on the cause and what other treatment or surgery has taken place. You may be asked to:
 • Rest your ankle for several days. Try NOT to put much weight on your ankle.
 • Put on an ACE bandage. You also can buy a brace that supports your ankle.
 • Keep your foot raised above the level of your heart. When you are sitting or sleeping, place two pillows under your ankle.
 • Ice the area right away. Apply ice for 10-15 minutes every hour for the first day. Then, apply ice every 3-4 hours for 2 more days.

 

As the swelling and pain improve, you may still need to keep extra weight stress off your ankle for a period of time.

 

 • The injury may take a few weeks to many months to fully heal.
 • Once the pain and swelling are mostly gone, the injured ankle will still be a little weaker and less stable than the uninjured ankle.
 • You will need to start exercises to strengthen your ankle and avoid injury in the future.
 • Do not begin these exercises until a health care professional tells you it is safe to start.
 • You will also need to work on your balance and agility.

 

Other advices

 • Lose weight if you are overweight. Extra pounds put strain on your ankles.
 • Warm up before exercising. Stretch the muscles and tendons that support the ankle.
 • Avoid sports and activities for which you are not properly conditioned.
 • Make sure that shoes fit you properly. Avoid high-heeled shoes.
 • If you are prone to ankle pain or twisting your ankle during certain activities, use ankle support braces. These include air casts, ACE bandages, or lace-up ankle supports.
 • Work on your balance and do agility exercises.

 

Treatment

Symptomatic Homeopathy medicines help for Ankle Pain, so it’s good to consult an experienced Homeopathy physician without any hesitation.

 

For more details & Consultation Feel free to contact us.

Vivekanantha Clinic Consultation Champers at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 30 – 99xxxxxxx0 – Pain in leg, ankle pain, kuthikal vali, குதிகால் வலி, கால் வலி,  – 21st Oct, Sunday – Chennai ), You will receive Appointment details through SMS

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

Fibromyalgia Body Pain Homeo Specialty Treatment Clinic in Chennai, Tamil nadu,
Sep 4th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

 

udal vali, body pain, fibromyalgia Symptoms homeopathy treatment clinic in chennai

 

Fibromyalgia is a chronic disorder marked by widespread, unexplained pain in the muscles and joints. It’s not a disease. It’s a syndrome, which is a collection of symptoms that occur together. Although many people think of it as an arthritic condition due to the symptoms, it’s not a type of arthritis.

 

The condition is often associated with tender points, which are termed “trigger points.” These are places on the body where even light pressure causes pain.

 

Common trigger points include:

 • The back of the head
 • Tops of shoulders
 • Upper chest
 • Hips
 • Knees
 • Outer elbows

 

A consistent dull ache through the entire body is also common. People with this disorder may also have:

 • Fatigue
 • Trouble sleeping
 • Headaches
 • Depression
 • Anxiety

 

Although the causes are unclear, fibromyalgia flare-ups can be the result of stress, physical trauma, or an apparently unrelated systemic illness like the flu. Symptoms may be a result of the brain and nerves misinterpreting or overreacting to normal pain signals. This could be possibly due to an imbalance in brain chemicals.

 

Because its symptoms are somewhat subjective and don’t have a clear known cause, fibromyalgia is often misdiagnosed as another disease. This plays a role in some doctors questioning the syndrome altogether. Although it is more widely accepted in medical circles than in the past, there are some doctors and researchers who don’t consider fibromyalgia a legitimate condition.

 

Treatment of fibromyalgia

Treatment of fibromyalgia most often focuses on reducing flare-ups to ease symptoms. This is a long-term condition. Symptoms can be treated. Pain medication and muscle, Physical therapy, massage, and regular exercise may also reduce pain and help relieve stress.

 

Things like behavioral therapy can reduce stress that triggers symptoms and depression that often goes with this disorder. A better diet and sleep habits can also lessen the symptoms of fibromyalgia. Patients can find help through their doctor, but also through support groups across the nation.

 

Homeopathy treatment for fibromyalgia,

Symptomatic homeopathy medicines works well for fibromyalgia,  

 

 

For more details & Consultation

Contact us.

Vivekanantha Clinic Consultation Champers at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us.

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini- 30 – 99xxxxxxx0 – Fibromyalgia , பைப்ரோமயால்ஜியா உடல் வலி, – 21st Oct, Sunday – Chennai ). You will receive Appointment details through SMS

 

 

 

 

==–==

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Oral Sex – Safety Healthy Oral Sex Tips
Aug 14th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

vai poduthal, kunji sapputhal, pundai nakkarathu,Oral sex sign women doing

 

Oral sex is when you stimulate your partner’s genitals with your mouth, lips or tongue. This could involve sucking or licking their penis (also called fellatio), vagina, vulva or clitoris (cunnilingus), or anus (anilingus).

 

Is it common to have oral sex?

Many people have oral sex before or instead of sexual intercourse.

If you’re going to have oral sex with your partner, try different techniques until you find out what you both enjoy. Read more tips on how to have a healthy sex life.

 

Is oral sex safe?

There’s no risk of getting pregnant through oral sex. However, you can catch or pass on some sexually transmitted infections (STIs) by having oral sex.

 

STIs that can be passed on through oral sex include:

 • Chlamydia
 • Genital warts
 • Gonorrhoea
 • Hepatitis B
 • Hepatitis A
 • Hepatitis C
 • Herpes
 • Syphilis
 • Pubic lice

 

The risk is generally higher if you give rather than receive oral sex. This is because you’re more likely to be exposed to genital fluids.

 

The risk is also higher if you have cuts, sores or ulcers in your mouth. Avoid brushing your teeth or using dental floss shortly before giving oral sex as this could cause your gums to bleed. If you want to freshen your mouth first, you could try mouthwash or mints.

 

If you think you may have an STI, see your GP or go to your nearest sexual health or genitourinary medicine (GUM) clinic.

 

Can you catch HIV from oral sex?

It’s possible to get HIV through oral sex, although you’re less likely to get HIV in this way than from unprotected vaginal and anal sex. Its a-low risk activity but the risks may be higher if your partner ejaculates in your mouth, particularly if you have any cuts.

 

How can I make oral sex safer?

 • For oral sex on a man, use a condom to reduce your risk of getting an STI. If you don’t like the taste of regular condoms, try a flavoured one.
 • For oral sex on a woman, or when performing anilingus, use a dam. This is a small, thin square of latex or plastic that acts as a barrier between the vagina or anus and the mouth, preventing the spread of STIs. Dams are available at some sexual health clinics, online, or pharmacies may order them for you.

 

 

 

For more details and Consultation

Contact us

Vivekanantha Clinic & Psychological Counseling Center, at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 99xxxxxxx0 – Sex Diseases treatment – 21st Oct, Sunday – Chennai), You will receive Appointment details through SMS.

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Satisfy Your Partner on Bed – Healthy Sex Tips for Young Couples
Aug 14th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

 

வேரு பென்னை நினைத்து மனைவியுடன் உடலுரவு கொல்வது, intimacy passions treatment counseling specialsit dr.sendhil kumar vivekananda clinic velachery, chennai, panruti, cuddalore, pondycherry, tamilnadu

If you want to make the most of your sex life, these sex tips are a good way to start. As long as you’re talking and listening to each other, you’re well on the way to a healthy sex life. However, even the most contented lovers can have fun trying new things; here are a few ideas.

 

Build anticipation

 • Agree on a period of time, say one week, when you won’t have orgasms or penetrative sex. At first, allow only kissing and holding each other. Gradually move on to touching and stroking each OTHER, masturbation, oral sex or whatever feels right for you. Avoid orgasm. At the end of the week, allow yourselves the pleasure of orgasm, through any kind of sex you like. This week may help heighten your senses to all the other wonderful feelings you can share when you’re having sex.

 

Massage

 • Massage can help you have very sensual sex. As part of foreplay, it’s a great way to start things off slowly, and relax into the feel of each other’s skin as your arousal intensifies. However, a simple massage that doesn’t lead to sex can also work wonders for your sex life. A non-sexual massage will familiarise (or refamiliarise) you with your partner’s body, reduce stress and reaffirm the intimacy between you. If you don’t want a massage to lead to sex, discuss this with your partner so you can avoid any misunderstanding.

 

The senses

 • Good sex can embrace all the senses, not just touch. Scented oil for a massage (don’t get oil on a latex condom as this can damage it), music and candles for soft lighting can all be erotic, as well as listening to your partner’s breathing and the sounds that they make. Taste each other as you kiss. If you both want to, you could mix food and sex – feed each other something delicious and juicy, such as strawberries.

 

Whisper

 • Whether it’s sweet nothings or your sexy intentions, whispering things to each other can add an extra thrill. It doesn’t have to be during foreplay or sex. A sexy phone call leave both of you looking forward to the event for hours or days. This works with texts and emails too, but make sure you send them to the right person, and remember that your employer has the right to access your work email.

 

Masturbation

 • Masturbation, by yourself or with your partner, can be a bonus for your sex life. Exploring your own body and sexual responses means that you can share this knowledge with your partner. Masturbating your partner can help you learn more about what turns them on. It can also be a useful option if one of you doesn’t feel like full penetrative sex, or if you have different levels of desire. Talk about this with your partner.

 

Sex toys

 • If you and your partner both feel comfortable, using sex toys can be an arousing thing to do together. Some people use vibrators (and more) as an enjoyable part of their sex life. If you’ve never thought about using sex toys before, how do you feel about trying them? You can buy them online or in sex shops.

 

Read a book

 • There are many books that have exercises and ideas to help you achieve a fulfilling sex life, whatever your age, gender, sexual orientation or taste. If you’ve never thought about buying a book about sex, why not do it now? You might wish you’d done it years ago.

 

Share fantasies and desires

 • Everyone has unique fantasies, tastes and preferences when it comes to sex. From earlobes to ankles, hairline to hips, pirates to picnics, don’t be afraid to talk about them. If you and your partner know about each other’s turn-ons, you can make the most of them/

 

Keep it clean

 • We’re talking about your general hygiene. You don’t have to keep yourself super-scrubbed: a certain amount of sweat is fine, as long as it isn’t overwhelming. But be respectful towards your partner, and wash every day to prevent nasty smells and tastes.

 

Relax

 • Sex with a loving partner can be one of the most beautiful and intense experiences in life. Sometimes the best sex happens when you’re not worrying about making it exciting or orgasmic. Relax with your partner, and great sex may find you.

 

 

 

 

If you have any queries/problems,

We are here to help you solve your problems.

Feel free to contact us.

 

The “Psychologist” Psychological Counseling Centre’s at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 99xxxxxxx0 – Family Counseling – 21st Oct, Sunday – Chennai )

You will receive Appointment details through SMS

 

 

 ==–==

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Marriage without Sex – Incomplete Marriage Psychological Counseling Clinic in Chennai, Tamil nadu
Aug 13th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

incomplete marriage, uncosumated maiirage, premature-ejaculation treatment specialsit at velachery chennai

Unconsummated marriage is the marriage in which the couple fail to have penetrative sexual intercourse. These are sometimes called incomplete marriages. Most couples are dismayed to find that they are unable to have sexual intercourse, whether in their first attempts, or in subsequent attempts after the marriage. Often, simple embarrassment prevents them from confiding in or consulting with anyone, thus perpetuating the condition, often for several years. Many of them continue to have an outwardly married life but their sexual practice remains non-consummated! This finally leads to severe marital discord, and if untreated by any Sex Therapist will end up in divorce.

 

A few of the couples enjoy the intimate feeling by getting involved in necking and petting. They seem to be fairly comfortable this, even without sexual intercourse.

 

Causes of Unconsummated Marriages: The spectrum of causes is very wide. It would be surprising to know that many couples are in unconsummated marriages just because of lack of basic knowledge about sexuality, genitals, their structure and functional aspects. This is true even in case of highly educated couples and who are living is the age of internet and television, where sexually explicit material is available.

 

Unconsummated marriages are relatively more common in religiously orthodox communities. Before marriage these individuals believe with conviction that sexual intercourse is ‘bad’. The same thought would continue even after marriage and they cant get rid of this pattern of thinking that sex is ‘bad and wrong’

 

Other causes for unconsummated marriages are Sexual abuse (rape, molesting etc) in the premarital life which will have its unhealed scars in the minds of these individuals. These bad experiences of past make them believe that sexual intercourse is not a pleasurable experience; it hurts and contaminates.

 

Few other couples may suffer with one or more of the following conditions, which will fail them from consummating their marriage

 • Vaginismus– painful spasm at the entrance of the vagina, which makes penetration impossible (in females)
 • Dyspareunia -Arousal disorders in females leading to lack of lubrication  difficulty and pain during penetration (mostly in females)
 • Erectile Dysfunction secondary to performance anxiety
 • Fear of pregnancy (both male and female)
 • Premature Ejaculation (extra vaginal ejaculation, even before penetration)
 • Poor technique of intercourse (both male and female)

 

Diagnosis of Unconsummated Marriages:

The Sexual Physician will take a detailed history of the both wife and husband individually, followed by a joint session with the couple. Both male and female factors will be thoroughly examined and also the relationships issues (non-sexual) will be assessed. Physical examination and laboratory tests are done for both the couples

 

Treatment of Unconsummated marriages:

Though it is very tedious and time taking to treat these cases, but if the couple is really interested and motivated, the success rate is fairly good. Treatment involves a combined approach with sex counseling, Sex Therapy and medications.

 

 

 

If you have any queries/problems,

We are here to help you solve your problems.

Feel free to contact us.

 

The “Psychologist” Psychological Counseling Centre’s at

Chennai:– 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 99xxxxxxx0 – Family Counseling, No sex with spouse, wife not ready for sex, no sex with husband,  – 21st Oct, Sunday – Chennai )

You will receive Appointment details through SMS

 

 

 

 

 

==–==

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Asymptomatic HIV infection Treatment in Chennai, Tamil nadu– அறிகுறி இல்லாத HIV இன்பெக்சன் சிகிச்சை, சென்னை, தமிழ் நாடு,
Aug 8th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

hiv, aids, LEUPLAKIA Hairy Leukoplakia treatment specialist clinic velachery, chennai, tamil nadu

Asymptomatic HIV infection – அறிகுறி இல்லாத HIV இன்பெக்சன்,

Asymptomatic HIV infection is phase in which the immune system in someone with HIV slowly deteriorates, but the person has no symptoms. How long this phase lasts depends on how quickly the HIV virus copies itself, and how the person’s genes affect the way the body handles the virus. பாதுகாப்பில்லாமல் உடலுரவு கொள்ளும் சிலருக்கு அறிகுறி இல்லாத ஹெச் ஐ வி எய்ட்ஸ் நோய் தொற்று இருக்கலாம்.

 

Some people can go 10 years or longer without symptoms. Others may have symptoms and worsening immune function within a few years after the original infection.

 

Symptoms – அறிகுறி

Asymptomatic HIV means a person does not have symptoms typically seen in people with HIV.  அறிகுறி இல்லாத ஹெச் ஐ வி என்றால் எய்ட்ஸ் கான அறிகுறிகள் இருக்காது, ஆனால் மற்ற அறிகுறிகள் இருக்கலாம்

 

Symptoms of HIV include

 • Fever – சுரம்
 • Opportunistic infections, which are infections that occur because a weakened immune system can’t fight them off. Serious ones include Pneumocystis jirovecii pneumonia, cytomegalovirus, and Mycobacterium avium. நோய் எதிர்ப்புதன்மை குறைபாடு,
 • Oral thrush வாயில் புண், வாயில், நாக்கில் வெண்மை நிற மாவு போல படிந்து அரிப்பு ஏற்படும்.
 • Weight loss – உடல் எடை குறைதல்,

 

Exams and Tests

Doctor will perform a physical exam and ask questions about your medical history and symptoms.

 

Diagnosis of HIV infection – ஹெச் ஐ வி பரிசோதனை,

 • HIV antibody test (ELISA)
 • Western blot

 

Blood tests to check the level of a type of white blood cell called helper T lymphocytes (CD4 lymphocytes) are also done. The test result helps your doctor understand how well your immune system is working.

 

Prevention – ஹெச் ஐ வி வராமல் தடுப்பது எப்படி

 • You can lower the risk of sexually transmitting the HIV infection by practicing safer sex behaviors, as well as avoiding contact with contaminated blood (not using injection drugs or not sharing needles or syringes). பாதுகாப்பில்லாத உடலுரவு கூடாது, ஊசி மருந்துகளை சுத்தம் செய்யாமல் பகிர்ந்து போடக்கூடாது.
 • Abstinence is the only absolutely sure way to prevent sexual transmission of the virus.
 • People who have had positive HIV antibody tests should not donate blood, plasma, body organs, or sperm. They should not exchange genital fluids during sexual activity.
 • People at risk for HIV infection should have regular testing to ensure early diagnosis of this infection, as many treatment options are available.

 

Possible Complications – ஹெச் ஐ வி பின்விளைவுகள்.

People with asymptomatic infection can progress to symptomatic HIV infection, develop opportunistic infections associated with HIV, and transmit HIV to other people. In addition, pregnant women with asymptomatic HIV infection can still transmit HIV to their fetus. ஹெச் ஐ வி நோய்தொற்றிருந்தால் எப்போது வேண்டுமானாலும் எய்ட்ஸ் வரலாம். அதனால் ஹெச் ஐ வி தொற்று கண்டறிந்த உடன் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

 

When to Contact a Doctor – எப்போது மருத்துவரை ஆலோசிக்க வேண்டும்.

If you have HIV and you develop  – பாதுகாப்பில்லாத உடலுரவு கொண்டபிறகு, உங்களுக்கு கீழ்கண்ட அறிகுறிகள் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை ஆலோசிக்க வேண்டும்.

 • Fevers, சுரம்,
 • Weight loss, உடல் எடை குறைதல்,
 • Swollen glands, – சுரப்பிகளில் வீக்கம்,
 • Night sweats – இரவில் வேர்த்தல், or
 • Any other persistent symptoms. You will need to be checked. மேலும் உங்களின் உடல் நிலையில் கவணிக்கத்தக்க மாற்றம் ஏற்பட்டால் மருத்துவரை ஆலோசிக்கவும்/

 

 

HIV Treatment ஹெச் ஐ வி சிகிச்சை

When a person without symptoms of AIDs should receive therapy remains controversial. Those who do not have symptoms but who have CD4 lymphocyte counts of less than 350 should receive anti-viral treatment. This therapy helps the immune system better fight the virus and prevents other infections.

Most doctors also recommend antiretroviral therapy for some individuals with CD4 counts between 350-500, and perhaps for those with even higher CD4 counts (depending on the level of HIV in the person’s blood). Other things besides blood test results must be considered. This includes the patient’s overall health and how well he or she is able to adhere to a treatment plan.

 

There is no cure for HIV infection or AIDS. However, antiviral therapy can dramatically improve the length and quality of life of a person infected with HIV, and can delay the onset of AIDS.

 

ஹெச் ஐ வி – எய்ட்ஸ் நோயை குணப்படுத்த முடியாது, ஆனால் தரமான நல்ல சிகிச்சை மூலம் நோயின் அறிகுறிகளை கட்டுப்படுத்தி வாழ்நாளை நீட்டிக்கலாம்.

 

 

For more details & Consultation

Contact us.

Vivekanantha Clinic Consultation Champers at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us.

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini- 30 – 99xxxxxxx0 – Fear of HIV Infection, Sex Counseling, STD, பால்வினை நோய் சிகிச்சை, எஸ் டி டி, செக்சு வியாதி சிகிச்சை, – 21st Oct, Sunday – Chennai ). You will receive Appointment details through SMS

 

 

 

 

==–==

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Overcome from Alcohol Addiction – Treatment – ஆல்கஹால் மது போதை பழக்கத்திலிருந்து வெளிவர
Aug 7th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

mathu palakkam,De addiction, No Smoking, No Drinking, No Drugs Anxiety neurosis treatment counelsing specialsit dr.sendhil kumar vivekananda clinic velachery, chennai, panruti, cuddalore, pondycherry, tamilnadu

Alcohol Addiction Treatment – ஆல்கஹால் மது போதை பழக்கத்திலிருந்து வெளிவர

Alcohol use disorder is when your drinking causes serious problems in your life, yet you keep drinking. You may also need more and more alcohol to feel drunk. Stopping suddenly may cause withdrawal symptoms.

 

Alternative Names

Alcohol dependence; Alcohol abuse; Problem drinking; Drinking problem; Alcohol addiction

 

Causes –  மது ஆல்கஹால் குடிப்பதற்கான காரணங்கள்,

No one knows what causes problems with alcohol. Health experts think that it may be a combination of a person’s:

 • Genes – ஜீன்ஸ்
 • Environment – சூழ்நிலைகள்.
 • Psychology, such as being impulsive or having low self-esteem – உளவியல், தன்னம்பிக்கை குறைதல். மனக்கவலை, மன அழுத்தம்,

 

Drinking a lot of alcohol can put you at risk for alcohol problems if: மது ஆல்கஹால் குடிப்பதால் வரும் பிரச்சனைகள்.

 • You are a man who has 15 or more drinks a week, or often have 5 or more drinks at a time,
 • You are a woman who has 12 or more drinks a week, or often have 4 or more drinks at a time

One drink is defined as a 360ml of beer, a 150ml of wine, or a 45ml of liquor.

 

If you have a parent with alcohol use disorder, you are more at risk for alcohol problems.

 

You also may be more likely to have problems with alcohol if you:

 • Are a young adult under peer pressure – இளம் வயதில் வரும் மன அழுத்தம்.
 • Have depression மன சோர்வு,
 • Bipolar disorder இரு வேறுபட்ட மன நிலை,
 • Anxiety disorders – மன கவலை,
 • Schizophrenia மன சிதைவு,
 • Have low self-esteem சுய நம்பிக்கை இழத்தல்,
 • Have problems with relationships உறவினர்களிடையே பிரச்சனை ஏற்படுதல்,
 • Live a stressful lifestyle மன அழுத்தத்துடன் வாழ்தல்,

 

If you are concerned about your drinking, it may help to take a careful look at your alcohol use.

 

Symptoms

 • Times when you drink more or longer than you planned to – திட்டமிட்ட்தைவிட அதிகமாக ஆல்கஹால் மது குடித்தல்,
 • Wanted to, or tried to, cut down or stop drinking, but could not – மது பழக்கத்திலிருந்து விடுபட நினைப்பது, போதைபழக்கத்தை நிறுத்த நினைப்பது, குடியை நிறுத்த முயற்சிப்பது ஆனால் முடியாது.
 • Spend a lot of time and effort to get alcohol, use it, or recover from its effects – கஷ்டப்பட்டு நேரத்தை செலவுசெய்து மதுவை வாங்க முயற்சிப்பது. குடித்ததினால் ஏற்பட்ட உடல் பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட அதிக நாள் ஆவது.
 • Crave alcohol or have a strong urge to use it – மது ஆல்கஹால் மீது அதிக ஆசை, குடிக்க அதிக விருப்பம்.
 • Alcohol use is causing you to miss work or school, or you do not perform as well because of drinking – குடிப்பதினால் வேலை இழப்பது, வேலை செய்யமுடியாமை,
 • Continue to drink, even when relationships with family and friends are being harmed – தொடர்ந்து குடிக்க நினைப்பது, குடும்பத்தினரை துன்புறுத்தி சாராயம் குடிக்க பணம் கேட்பது.
 • Stop taking part in activities that you used to enjoy – குடும்பத்தில், வேலை செய்யுமிட்த்தில் நன்பர்களுடன் சந்தோசமாக இருக்காமல் எப்போதும் குடியை பற்றி நினைத்துக்கொண்டிருப்பது.
 • While or after drinking, you get into situations that can cause you to get hurt, such as driving, using machinery, or having unsafe sex – குடித்தபின் நிதானமில்லாமல் கார், பைக் ஓட்டுவது, மெசினை இயக்குவது, பாதுகாப்பில்லாமல் உடலுரவு கொள்வது.
 • Keep drinking, even though you know it is making a health problem caused by alcohol worse – உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டாலும் தொடர்ந்து ஆல்கஹால் மது குடிப்பது.
 • Need more and more alcohol to feel its effects or to get drunk – மேலும் மேலும் அதிகமாக விஸ்கி, பிராந்தி, ஓட்கா, ரம், குடிக்க நினைப்பது,
 • You get withdrawal symptoms when the effects of alcohol wear off – மது பழக்கத்திலிருந்து விடுபடநினைத்தால் சில உடல் பிரச்சனைகள் வருவது.

 

 

DECIDING TO QUIT – மது பழக்கத்திலிருந்து விடுபட

If you decide to quit drinking, talk with Doctor. Treatment involves helping you realize how much your alcohol use is harming your life and the lives those around you.

Depending on how much and how long you have been drinking, you may be at risk for alcohol withdrawal. Withdrawal can be very uncomfortable and even life-threatening. If you have been drinking a lot, you should cut back or stop drinking only under the care of a doctor.

 

Alcohol use disorder can increase your risk of many health problems, including: தொடர்ந்து மது ஆல்கஹால் குடிப்பதால் வரும் உடல் நல பிரச்சனைகள்.

 • Bleeding in the digestive tract – வயிற்றில் புண் வந்து ரத்தம் வருதல்,
 • Brain cell damage – மூளை நரம்பு டேமேஜ் ஆவது.
 • A brain disorder called Wernicke-Korsakoff syndrome – மூளையில் Wernicke-Korsakoff syndrome நோய் வருதல்.
 • Cancer of the esophagus, liver, colon, and other areas – வயிறு கல்லீரல், குடல், புற்று நோய்,
 • Changes in the menstrual cycle – மென்சஸ் பிரச்சனைகள்.
 • Delirium tremens (DTs) – மூளை, கை, கால் நடுக்கம்,
 • Dementia and memory loss – ஞாபகமறதி, அனைத்தும் மறந்து போவது,
 • Depression and suicide – மன அழுத்தம், தற்கொலை எண்ணம்,
 • Erectile dysfunction – விரைப்புதன்மை குறைபாடு, ஆன்மை குறைவு.
 • Heart damage – இருதய பாதிப்பு,
 • High blood pressure – அதிக பிளட் பிரசர்,
 • Inflammation of the pancreas (pancreatitis) – கனைய வீக்கம், பான்கிரியாஸ் வீக்கம், பான்கிரியாடைட்டிஸ்,
 • Liver disease, including cirrhosis – கல்லீரல் பாதிப்பு, லிவர் சிரோசிஸ்,
 • Nerve damage – நரம்பு பாதிப்பு, நரம்பு தளர்ச்சி,
 • Poor nutrition – சத்து குறைபாடு,
 • Sleeping problems (insomnia) – தூக்கமின்மை, இன்சோம்னியா
 • Sexually transmitted infections (STIs) – பால்வினை நோய்கள் குடிபோதையில் பெண்களுடன் பாதுகாப்பில்லாத உடலுரவு கொள்வது.

 

Alcohol use also increases your risk for violence. மது குடிப்பதால் மனதில் வக்கிர, கொடூர, பயங்கரமான எண்ணங்கள் தோன்றும்.

Drinking alcohol while you are pregnant can lead to severe birth defects in the baby. This is called fetal alcohol syndrome.

 

Treatment – மது போதை ஆல்கஹால் பழக்கத்திலிருந்து விடுபட சிகிச்சை

Many people with an alcohol problem need to completely stop using alcohol. This is called abstinence. Having strong social and family support can help make it easier to quit drinking.

 

Some people are able to just cut back on their drinking. So even if you do not give up alcohol altogether, you may be able to drink less. This can improve your health and relationships with others. It can also help you perform better at work or school.

However, many people who drink too much find they cannot just cut back. Abstinence may be the only way to manage a drinking problem.

 

அறிகுறிகளுக்கேற்ற ஓமியோபதி மருந்துகளுடன் உளவியல் மனநல கவுன்சிலிங் நல்ல பலனலிக்கும்,

 

 

Whom to contact for Alcohol Addiction Counseling & Treatment

Dr. Senthil Kumar is well experienced Homeopath & Psychologist who treats many cases such problems  with successful outcomes. Many of the clients get relief after Taking treatment & attending psychological counseling with him. Dr. Senthil Kumar visits Vivekanantha Homeopathy Clinic & Psychological Counseling Center, Velachery, Chennai. To fix an appointment, please call or mail us:

 

For more details and Consultation

Contact us

Vivekanantha Clinic & Psychological Counseling Center, at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 99xxxxxxx0 – குடிபோதைக்கு அடிமை, மது பழக்கத்திற்கு அடிமை, Alcohol addiction counselling treatment, – 21st Oct, Sunday – Chennai), You will receive Appointment details through SMS.

 

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Acne / Pimples – முகப்பரு, ஆக்னி, பிம்பிள்ஸ், Treatment Clinic in Velachery, Chennai, Tamil nadu
Aug 7th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

mukaparu, muga paru, Acne Pimples Homeopathy Specialty treatment Dr.Senthil Kumar, Vivekanantha homeopathy clinic, Velachery, Chennai, Panruti, pondichery, Cuddalore (3)

 

Acne / Pimples – முகப்பரு, ஆக்னி, பிம்பிள்ஸ்,

Acne is a skin condition that causes pimples or “zits.” Whiteheads, blackheads, and red, inflamed patches of skin such as cysts may develop.

 

Alternative Names

Acne vulgaris; Cystic acne; Pimples; Zits

 

Causes

Acne occurs when tiny holes on the surface of the skin become clogged. These holes are called pores.

 • Each pore opens to a follicle. A follicle contains a hair and an oil gland. The oil released by the gland helps remove old skin cells and keeps your skin soft.
 • When glands produce too much oil, the pores can become blocked. Dirt, bacteria, and cells build up. The blockage is called a plug or comedone.
 • If the top of the plug is white, it is called a whitehead.
 • If the top of the plug is dark, it is called a blackhead.
 • If the plug breaks open, swelling and red bumps occur.
 • Acne that is deep in your skin can cause hard, painful cysts. This is called cystic acne.

 

Acne is most common in teenagers, but anyone can get acne, even babies. The problem tends to run in families.

 

Some things that may trigger acne include:

 • Hormonal changes that make the skin oilier. These may be related to puberty, menstrual periods, pregnancy, birth control pills, or stress.
 • Greasy or oily cosmetic and hair products
 • Certain drugs (such as steroids, testosterone, estrogen, and phenytoin)
 • Heavy sweating and humidity
 • Research does not show that chocolate, nuts, and greasy foods cause acne. However, diets high in refined sugars or dairy products may be related to acne in some people.

 

Symptoms

Acne commonly appears on the face and shoulders. It may also occur on the trunk, arms, legs, and buttocks. Skin changes include:

 • Crusting of skin bumps
 • Cysts
 • Papules (small red bumps)
 • Pustules
 • Redness around the skin eruptions
 • Scarring of the skin
 • Whiteheads
 • Blackheads

 

Exams and Tests

Your doctor can diagnose acne by looking at your skin. Testing is not needed in most cases.

 

Treatment

SELF CARE – கவனத்தில் கொள்க

Steps you can take to help your acne:

 • Clean your skin gently with a mild, nondrying
 • Look for water-based or “noncomedogenic” formulas for cosmetics and skin creams
 • Remove all dirt or make-up. Wash once or twice a day, including after exercising.
 • Avoid scrubbing or repeated skin washing.
 • Shampoo your hair daily, especially if it is oily.
 • Comb or pull your hair back to keep the hair out of your face.

 

What NOT to do:

 • Try not to squeeze, scratch, pick, or rub the pimples. This can lead to skin infections and scarring.
 • Avoid wearing tight headbands, baseball caps, and other hats.
 • Avoid touching your face with your hands or fingers.
 • Avoid greasy cosmetics or creams.
 • Do not leave make-up on overnight.

 

When to Contact Doctor

 • Self-care steps and over-the-counter medicine do not help after several months
 • Your acne is very bad (for example, you have a lot of redness around the pimples, or you have cysts).
 • Your acne is getting worse.
 • You develop scars as your acne clears up.
 • Acne is causing emotional stress.

 

Homeopathy Medicines treatment for Acne, Pimples,

If pimples are still a problem, a health care provider can prescribe stronger medications and discuss other options with you.

 

Whom to contact for pimples Acne, Treatment

Dr.Senthil Kumar Treats many cases of all types of  Acne, Pimples      In his medical professional experience with successful results. Many patients get relief after taking treatment from Dr.Senthil Kumar.  Dr.Senthil Kumar visits Chennai at Vivekanantha Homeopathy Clinic, Velachery, Chennai 42. To get appointment please call 9786901830, +91 94430 54168 or mail to consult.ur.dr@gmail.com,

 

 

For more details & Consultation Feel free to contact us.

Vivekanantha Clinic Consultation Champers at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 30 – 99xxxxxxx0 – Pimples, acne, muga paru, white heads, black heads, முகப்பரு, பிம்பில்ஸ், முகத்தில் என்னை வடிதல், – 21st Oct, Sunday – Chennai ), You will receive Appointment details through SMS

 

 

 

 

==–==

பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புக்கள் – Female Sexual Organs
Jul 29th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புக்கள்

 

பெண் – Female

 • ஆணும் பெண்ணும் பல வழிகளில் உடலமைப்பில் ஒன்று போலவே உள்ளனர். இருவருக்குமே இதயம், சிறுநீரகம், நுரையீரல் என்று பல உறுப்புகள் ஒரே மாதியாகவே உள்ளது. இவர்களுக்கிடையே உள்ள ஒரே வித்தியாசம் இவர்களின் பாலியல் மற்றும் இனவிருத்திக்கான உடலுறுப்புகள் வெவ்வேறு விதமாக அமைந்துள்ளதுதான். ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து குழந்தையை Male and female doing sex for baby உருவாக்க இந்த உறுப்புகள் மூலம்தான் சாத்தியம் ஆகிறது. பெண்களின் பல ஆரோக்கியப் பிரச்சினைகள் இந்த உறுப்புகளை பாதிப்பதாய் அமைந்துள்ளது.

 

 • பாலியலுடன் சம்பந்தப்பட்ட நம் உடலுறுப்புகளை குறித்து பேசுவது சற்று கடினமான காரியம்தான் Difficult to talk about sex. குறிப்பாக நீங்கள் வெட்கப்படுபவராக இருந்தால் இதை குறித்து விவாதிப்பது ரொம்பவே கஷ்டம். உடலின் பல்வேறு இனப்பெருக்க உறுப்புகளின் பெயர்கள் உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றாலும் விவாதிப்பது கஷ்டம்தான். இன விருத்திக்கான உடலுறுப்புகள் பொதுவாகவே அந்தரங்கமான ஒன்றாகவே எங்கும் கருதப்படுகிறது.

 

 • நம் உடல் எப்படி இயங்குகிறது என்று நமக்கு தெரிந்தால் நம் உடலை நம்மால் மேலும் நன்றாக பார்த்துக் கொள்ளமுடியும். பிரச்சினைகள் வரும்பொழுது அதற்கான காரணங்களை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அந்த அடிப்படையில் பிரச்சினை யின் காரணத்தை அறிந்து, எது சிறந்த சிகிச்சை என முடிவெடுக்க முடியும். நம்மை பற்றி மேலும் மேலும் அறியும் பொழுது மற்றவர்களின் அறிவுரை (நல்லதோ, கெட்டதோ எதுவாய் இருந்தாலும்) யையும் மீறி நம்மால் சொந்த முடிவு எடுக்க முடியும்.

 

 • ஒரு பெண்ணுக்கு பெண் என்பதற்கு அடையாளமான இனவிருத்தி உறுப்புகள் உடலுக்கு உள்ளேயும், வெளியேயும் அமைந்துள்ளன. இவை பிறப்புறுப்புகள் அல்லது இனவிருத்திக்கான உறுப்புகள் என அழைக்கப் படுகின்றன. வெளிப்பாகத்தை உல்வா – Vulva என்றழைப்பர். இந்த பாகம் முழுவதையும் சிலர் யோனி – Vagina என்றழைப்பதுண்டு. ஆனால் யோனி என்பது உல்வாவின் திறப்பிலிருந்து உள்ளே கர்ப்பப்பை வரை போகின்ற வழி யாகும். யோனியை சில நேரங்களில் பிறப்பு வழி என்றும் அழைப்பதுண்டு.

 

கீழேஉள்ள வரைபடத்தில் உல்வா விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பல்வேறு பாகங்களின் பெயர்கள் தரப்பட்டுள்ளன. ஆனால், பெண்ணுக்கு பெண் உடல் வித்தியாசப்படும். உறுப்புகளின் அளவு, வடிவம் நிறம்கூட வித்தியாசப்படும். குறிப்பாக வெளி மற்றும் உள் மடிப்புகள் ஒருவருக்கு ஒருவர் வித்தியாசப்படும்.

Female sexual diseases reproductive organ problem treatment specialist doctor hospital in chennai tamil nadu

 

மார்பகங்கள் – Breasts

 • மார்பகங்கள் எல்லா வடிவிலும் எல்லா அளவிலும் காணப்படும். ஒரு பெண்ணுக்கு 10 முதல் 15 வயது ஆகும் போது இது வளர ஆரம்பிக்கிறது. அதாவது சிறுமியாயிருந்து பூப்படையும் பருவத்தில் இது வளர ஆரம்பிக்கிறது. கருத்தரித்த பின் குழந்தைக்கான பால் இங்குதான் உற்பத்தியாகிறது. உடலுறவின் போது இதைத் தொட்டால் பெண்ணின் யோனிக் குழாய் ஈரமாகி பெண்ணை உடலுறவுக்கு தயார்படுத்துகிறது.

breast enlargment treatment anatomy problem treatment specialsit in chennai tamil nadu

மார்பகத்தின் உள்பாகம் – Cross Section of Breast

 • சுரப்பிகள் – Lobe : குழந்தைக்கான பாலை உற்பத்தி செய்கிறது.

 

 • சுரப்பி குழாய்கள் – Ducts : இவை பாலை மார்புக் காம்புக்கு கொண்டு செல்கிறது.

 

 • திறவு (Sinuses) : குழந்தை பால் குடிக்கும் வரை பால் இங்குதான் சேமித்து வைக்கப்படுகிறது.

 

 • மார்புக்காம்பு – Nipples : இதன் வழியே பால் வெளிவருகிறது. சில நேரம் இது விரைத்து வெளியே நீட்டிக் கொண்டிருக்கும். சில நேரம் இது தட்டையாக இருக்கும்.

 

 • ஏரியோலா (Areola) : மார்புக் காம்பை சுற்றிய கருத்த மேடான பகுதி. கருவட்டத்தில் உள்ள மேடுகள் எண்ணெய் பசையை உற்பத்தி செய்கின்றன. அவை மார்புக்காம்பை சுத்தமாகவும் மிருதுவாகவும் வைத்திருக்க உதவுகிறது.

 

பருவமாற்றங்களும் ஹார்மோன்களும் – Hormones and Body Developments

 • ஹார்மோன்கள் உடலில் சுரக்கும் விஷேச வேதிப்பொருட்களாகும். இவை உடல் எப்போது, எப்படி வளர வேண்டும் என்பதை கட்டுப்படுத்துகிறது. ஒரு பெண்ணுக்கு முதல் மாதவிடாய்க்கு – Menses Cycle சற்று முன்பு எஸ்ட்ரோஜன் – Oestrogen மற்றும் புரோஜெஸ்டெரோன் – Progesterone என்ற இரு ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன. இவை இரண்டும் பெண்ணுக்கே உரிய இரு முக்கிய ஹார்மோன்கள். இந்த இரு ஹார்மோன்களால் தான் பெண் பருவமடைகிறாள்

 

 • பருவமடைந்த பின் மாதவிடாய் நிற்கும் வரை, ஹார்மோன்கள் பெண்ணை ஒவ்வொரு மாதமும் கருத்தரிப்பதற்கான Fertility வாய்ப்பிற்கு தயார்படுத்துகிறது. இந்த ஹார்மோன்களின் ஆணைப்படிதான் ஒவ்வொரு மாதமும் சினைப்பைகள் -Ovaries ஒரு முட்டையை – Egg வெளியிடுகின்றன. ஒரு பெண் கருத்தரிக்க இந்த ஹார்மோன்கள் முக்கிய காரணமாய் விளங்குகின்றன. பல குடும்ப கட்டுப்பாட்டு Family Planning வழிமுறைகள் இந்த ஹார்மோன்களை கட்டுப்படுத்துவது மூலம் நடக்கிறது. கருத்தரித்த பின்பும், தாய்பால் ஊட்டும் போதும் கூட ஹார்மோன்கள் பல மாற்றத்தை உண்டாக்குகின்றன. இந்த ஹார்மோன்களால் தான் கர்ப்பமாயிருக்கும்போது மாதவிடாய் வருவதில்லை. குழந்தை பிறந்த உடனே பால் சுரக்க வைப்பதும் இந்த ஹார்மோன்கள்தான்.

 

 • ஒரு பெண் இன விருத்திக்கான கட்டத்தை கடக்கும்பொழுது, இந்த இரு ஹார்மோன்களும் சுரப்பது படிப்படியாக குறையும். சினைப்பைகளும் முட்டையை வெளியிடாது. அவள் உடலில் கருத்தரித்தலுக்கான நிலை முடிந்து போகும். மாதவிடாய் முற்றிலுமாக நின்று போகும். இதற்கு பெயர் தான் “மாதவிடாய் நின்றுவிடுதல்” (Menopause)

 

 • அதைத் தொடர்ந்து பெண்ணின் உட லில் சுரக்கும் ஹார்மோன்களின் தன்மை மற்றும் அளவுக்கேற்ப அவளின் மனநிலை, காம உணர்வு, எடை, உடல்சூடு, பசி மற்றும் எலும்பின் சக்தி ஆகியவற்றிலும் மாற்றம் ஏற்படும்.

 

மாதவிடாய் – Menses

 • ஒரு பெண் இனவிருத்திக்கான காலக்கட்டத்தில் இருக்கும்பொழுது, ஒவ்வொரு மாதமும் சில நாட்கள் அவளின் கர்ப்பப்பையிலிருந்து Bleeding in Uterus இரத்தம் யோனிக் குழாய் வழியாக உடலை விட்டு வெளியேறுகிறது. இதற்கு பெயர்தான் மாதவிடாய். மாதவிடாய் நடப்பது உடல் நல்ல நிலையில் இருப்பதற்கு அடையாளம். இதன் மூலம் உடல் கருத்தரித்தலுக்கு தயாராகிறது. இந்த மாதவிடாயை பல பெண்கள், தங்கள் வாழ்வின் ஒரு அம்சமாக ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் பலநேரங்களில் அவர்களுக்கு இது ஏன் நிகழ்கிறது? இந்த மாற்றம் ஏன் ஏற்படுகிறது என்றெல்லாம் தெரிவதில்லை.

 

மாதாந்திர சுற்று  – மாதவிடாய் சுற்று  – Menses Cycle

 • மாதாந்திரச் சுற்று ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் வித்தியாசப்படும். இரத்தப்போக்கு வரும் முதல் நாள் இது தொடங்குகிறது. பெரும்பாலான பெண்களுக்கு 28 நாட்களுக்கு ஒரு முறை இந்த ரத்தப்போக்கு ஏற்படும். சில பெண்களுக்கு 20 நாட்களுக்கு ஒரு முறை கூட இது ஏற்படும். சில பெண்களுக்கோ 45 நாட்களுக்கு ஒருமுறைதான் இது நிகழும். மாதவிடாய் சுற்றின்போது, ஒவரியில் சுரக்கும் எஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் புரோஜெஸ் டெரான் ஹார்மோன்களின் அளவு மாறிக் கொண்டேயிருக்கும். மாதச்சுற்றின் முதல் பாதியில் பெரும்பாலும் சினைப்பையில் ஈஸ்ட்ரோஜன்தான் சுரக்கும். இதனால் கருப்பையின் உட்சுவரில் ரத்தம் மற்றும் திசுக்களாலான மிருதுவான படலம் உருவா கிறது. ஒரு வேளை பெண் கருத்தரித்தால் உருவாகும் குழந்தை இந்த மிருதுவான கூட்டில் சுகமாக இருக்கும்.

 

 • மாதச்சுற்றின் மத்தியில், கருப்பையின் மிருதுவான உட்சுவர் தயார் ஆன உடன், ஏதாவது ஒரு சினைப்பையில் இருந்து முட்டை ஒன்று வெளியேறும். இம்முட்டை ஃபெலோப்பியன் Fallopian குழாய் வழியாக கருப்பையை அடையும். அப்போது பெண் கருத்தரிக்க ஆயத்த நிலையில் இருப்பாள். அப்போது பெண் உடலுறவுக் கொண்டால் Women having Sexual Intercourse, ஆணின் உயிரணு Sperm முட்டையோடு சேர வாய்ப்புண்டு. இதற்கு கருத்தரித்தல் Fertility எனப்பெயர். அது கர்ப்ப காலத்தின் தொடக்கமும் ஆகும். மாதச்சுற்றின் இரண்டாம் பாகத்தில், அதாவது அவளது அடுத்த மாதவிடாய் தொடங்கும் வரை அவள் உடல் புரோஜெஸ்டொரோன் ஹார்மோனை சுரக்கிறது. இந்த ஹர்மோனும் கருத்தரிதலுக்கு ஏதுவாக கருப்பையின் மிருதுவான உட்சுவரை உருவாக்குகிறது.

 

 • பெரும்பாலான மாதங்களில் பெண்ணின் முட்டை கருத்தரிக்காது. எனவே கருப்பையின் சுவர்ப்படலத்துக்கு தேவையிருக்காது. சினைப்பைகளும், ஹார்மோன்கள் சுரப்பதை நிறுத்தி விடும். இதன் விளைவாய் சுவர்படலமானது உடைந்து சிதையும். உடைந்து சிதைந்த இரத்தக்குழம்பு கருப்பையிலிருந்து மாதவிடாயின்போது, உடலை விட்டு வெளியேறும். இதனோடு கூடவே முட்டையும் வெளியேறும். இது புதியமாதாந்திர சுற்றின் தொடக்கமாகும். மாதவிடாய் நின்ற உடன் சினைப்பைகள் சுவர்ப்படலம் உருவாகும். பெண்களுக்கு வயதாகி, மாதவிடாய் முற்றிலுமாக நிற்பதற்கு முன்பு இரத்தப்போக்கு அடிக்கடி ஏற்படலாம். இரத்தப்போக்கின் அளவும், இளமையாய் இருந்தபோது உண்டானதைவிட அதிகமாக இருக்கலாம். மாதவிடாய் நிற்கப் போகும் காலத்தில் (மெனோபாஸை நெருங்கும் சமயத்தில்), மாதவிடாய் சில மாதங்கள் நின்று மீண்டும் தொடங்கலாம்.

 

பெண்ணின் இனவிருத்தி உறுப்பின் வெளிப்பாகங்கள்

 • உல்வா Vulva : உங்கள் இரு தொடைகளுக்கு இடையே காணப்படும் இனவிருத்தி உறுப்புகள்

 

 • வெளிமடிப்புகள் Labia Major : தடித்த சதைப் பகுதி கால்கள் ஒன்றாக இருக்கும்பொழுது இவை மூடிக்கொள் ளும். இது உள் பாகங்களை பாதுகாக்கிறது.

 

 • உள்மடிப்புகள் Labia Minor : இது மிருதுவான தோல்பகுதி. இதில் முடி இருக்காது. தொட்ட உடனே உணர்ச்சி வரும். உடலுறவின் போது இப்பாகம் விரிவடையும். இதன் நிறம் கருமையாகும்.

 

 • யோனிக் குழாயின் திறப்பு Vaginal Orifice : யோனியின் திறப்பு வாயில்

 

 • ஹைமன் Hymen : யோனியின் திறப்பில் உள்ளே அமைந்துள்ள மெல்லிய சதைப் பகுதி. கடின வேலை விளையாட்டு போன்ற நடவடிக்கைகளின் போது இத்தோல் பகுதி விரிவடையும் அல்லது கிழிபடலாம். அப்போது லேசாக இரத்தம் வரும். முதன்முறையாக உடலுறவின் போதும் இது கிழிபடலாம். ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஹைமன் வித்தியாசப்படும். சில பெண்களுக்கு ஹைமன்னே இருக்காது.

 

 • மோன்ஸ் Mons : முடிகள் அடர்ந்த, உல்வாவின் தடித்த மேல் பகுதி.

 

 • கிளிட்டோரிஸ் Clitoris : மலர்மொட்டு போன்று சிறு பாகம். உல்வாவின் பாகங்களிலேயே மிகுந்த உணர்ச்சி தரக்கூடியது. இதையும் இதைச் சுற்றியுள்ள பகுதியையும் தேய்த்தால் Clitorial Stimulation பெண்ணுக்கு பாலியல் வேட்கை Female Sex Desire  அதிகமாகி உச்சக் கட்டத்தை Orgasm அடைவாள்.

 

 • சிறுநீர்த்துவாரம் Urinary Opening : சிறுநீர் குழாயின் வெளித்திறவு வாயில். சிறுநீர்ப் பையில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள சிறுநீர் இக்குழாய் வழியேதான் உள்ளிருந்து வெளியே வருகிறது.

 

 • ஆசனவாய் Anus : குடல்வாய் திறப்பு, கழிவு (மலம்) இதன் வழியாக வெளியேறும்

 

 

பெண்ணின் இனவிருத்தி உறுப்புகளின் உட்பாகங்கள்

 • சினைப்பை Ovaries: ஒவ்வொரு மாதமும் சினைப்பையிலிருந்து ஒரு முட்டை பெலோப்பியன் குழாய்க்கு அனுப்பப்படுகிறது. ஒரு ஆணின் விந்தணு இதோடு இணையும் பொழுது அது குழந்தையாக உருப்பெற துவங்கு கிறது. ஒரு பெண்ணுக்கு இரு சினைப்பைகள் இருக்கும் கருப்பையின் இரு புறமும் ஒவ்வொன்றும் இருக்கும். ஒவ்வொரு சினைப்பையும் ஒரு திராட்சைப்பழ அளவில் இருக்கும்.

 

 • கர்ப்பப்பைவாய் Cervix : கருப்பையின் வாயைத் தன் கர்ப்பப்பைவாய் என சொல்கிறோம். கருப்பையின் இத்திறப்பு யோனிக்குள் செல்கிறது. ஆணின் உயிரணு கர்ப்பப்பைக்குள் கர்ப்பப்பை வாயில் உள்ள சிறுதுவாரம் வழியே உள்ளே நுழைகிறது. அதே நேரத்தில் ஆண்குறி போன்ற மற்றவை கருப்பையில் நுழைய முடியாதபடி இது தடுக்கிறது. குழந்தைப் பிறப்பின்போது, இது திறந்து குழந்தை வெளியே வர உதவுகிறது.

 

 • .ஃபெலோப்பியன் குழாய்கள் Fallopian Tube : இக்குழாய்கள் சினைப்பையையும் கர்ப்பப்பையையும் இணைக்கிறது. சினைப்பை ஒரு முட்டையை வெளியிடும் போது, அம்முட்டை இக்குழாயில் பயணம் செய்து கருப்பையை அடைகிறது.

 

 • கர்ப்பப்பை Uterus : உள்ளே வெற்றிடத் தைக் கொண்ட தசையாலான பகுதி மாதவிடாயின் போது இங்கிருந்து தான் இரத்தம் வெளியேறுகிறது. கருத்தரித்த பின் குழந்தை இங்குதான் வளர்கிறது.

 

 • யோனிக் குழாய் அல்லது பிறப்புவழி Vaginal wall : உல்வா (Vulva)விலிருந்து கர்ப்பப்பைக்கு செல்லும் பாதைதான் யோனிக் குழாய். இதன் தோல் பகுதி விஷேசமானது. உடலுறவின் போதும் குழந்தைப் பிறப்பின்போது இத்தோல் பகுதி சுலபமாக விரிவடை கிறது. இதிலிருந்து வெளிப்படும் திரவம் அல்லது ஈரம் Vaginal Lubrication யோனிக்குழாயை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளவும், கிருமிகள் தாக்காமலும் பாதுகாக்கிறது.

 

பெண்களின் பாலியல் பிரச்சனைகள் – Female Sexual Problems

 • வளர்கின்ற பருவத்தில் பெரும்பாலான பெண்களுக்கு காதல் மற்றும் காம உணர்வுகள் Love and Sex thoughts வரத்தான் செய்யும். தாங்கள் யாரையாவது தொடவேண்டும் Hugging அல்லது யாராவது தங்களை தொடவேண்டும் என்று அவர்கள் இச்சையுடன் lust நினைப்பது சாதாரண விஷயம்தான்.

 

 • பெண்கள் உடலுறவில் Female sex intercourse ஈடுபட பல காரணங்கள் உண்டு. சிலர் குழந்தைவேண்டி sex for baby உடலுறவில் ஈடுபடுகிறார்கள். சிலருக்கு உடலுறவு சந்தோஷம் sex for happiness அளிப்பதாய் உள்ளது. சிலருக்கு அது தேவைப்படுகிறது sex for physical need என்பதனால் உடலுறவில் ஈடுபடுகிறார்கள். சிலர், அதில் விருப்பம் உண்டோ, இல்லையோ, மனைவி என்ற அடிப்படையில், கடமை போல் sex for duty அதில் ஈடுபடுகிறார்கள். சிலர் பணத்திற்காக அல்லது வாழ்க்கையில் உயிர் வாழ்வதற்கு தேவையான உணவு அல்லது தனது குழந்தைகளுக்கு உடைகள் வாங்குவதற்காக அல்லது தங்க இடம் வேண்டி கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு sex for money, sex for food, sex for basic needs அதில் ஈடுபடுத்தப்படுகிறார்கள்.

 

 • மற்ற பெண்கள் தன்னுடைய துணைவன் தன்னை அதிகம் நேசிக்கவேண்டும் sex for husband love என்பதற்காக உடலுறவில் ஈடுபடுகிறார்கள். சில நேரங்களில், பெண்ணின் நண்பனோ அல்லது காதலனோ, பெண் தயாராக இல்லாதபோது கூட sex with lover and friend compulsion அவனுடன் உடலுறவு கொள்ளவேண்டும் என வலியுறுத்தி அவளை ஏற்றுக்கொள்ளச் செய்கிறான்.

 

 • தான் விரும்பாத பொழுது, எந்த ஒரு பெண்ணும் உடலுறவின் ஈடுபடக்கூடாது. தான் அதற்கு தயார் என்று பெண்ணாகிய நீங்கள் முடிவு செய்த பின்னரே அதில் ஈடுபட வேண்டும். உடலுறவு என்பது, அதில் ஈடுபடும் இருவருக்குமே மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது. ஆனால் அதில் பயமோ, வெட்கமோ இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த மகிழ்ச்சி கிடைப்பது கடினம். உடலுறவுக்கு நீங்கள் தயாரானவுடன், கருத்தரித்தல் மற்றும் பால்வினை நோய்களிலிருந்து prevent from pregnancy and sex diseases உங்களை எப்போதும் பாதுகாத்துக் கொள்ள தயாராக இருக்க வேண்டும்.

 

 

காதலனோடு உடலுறவு வைத்துக் கொள்ள நிர்பந்தம் – Compulsion sex with lover or friend

 • உலகம் முழுவதும், பல பெண்களும் இளம் பெண்களும் விருப்பமில்லாமல் உடலுறவில் ஈடுபட நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்கள். பெரும்பாலும் காதலர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் அவர்களின் ஆண் நண்பர்களே இவ்வாறு நிர்ப்பந்திக்கிறார்கள். சில இடங் களில் இதை ‘காதலனின் பலாத்காரம்’ (Date rape) என்றழைக்கின்றனர். இந்த நிர்ப்பந்தம் உடல் ரீதியானது மட்டுமல்ல. உணர்வுகளாலும், வார்த்தைகளாலும் கூட அவர்கள் நிர்ப்பந்திப்பார்கள். விருப்பமில்லாமல் யாரையும், யாரும் பாலுறவுக்கு நிர்ப்பந்திக்கக் கூடாது.

 

உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் யாராவது உங்களோடு உடலுறவு வைத்துக்கொள்ள முயற்சித்தால் (முறைக் கெட்ட உறவு- Incest)

 • நீங்கள் விரும்பவில்லையெனில் உங்கள் விருப்பத்திற்கு மாறாய், எவ்வளவு நெருக்கமானவராய் இருந்தாலும், அவர் உங்களை தொடக்கூடாது Bad Touch. அது தவிர உங்களை தந்தை, சகோதரன், மாமா, அல்லது ஒன்றுவிட்ட சகோதரன் போன்ற எந்த குடும்ப உறுப்பினரும் உங்களின் பிறப்புறுப்பையோ, அல்லது உடலின் வேறு எந்த பாகத்தையோ, காம உணர்வோடு தொடக்கூடாது. அப்படி யாரேனும் தொட்டால் unwanted sexual disturbance from others or family members, உடனே நீங்கள் உதவி நாடவேண்டும். வெளியே சொன்னால் உனக்கு ஆபத்து என்று தொட்டவர் பயமுறுத்தினால் கூட, நீங்கள் நம்பும் ஒருவரிடம், எவ்வளவு விரைவாக முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக சொல்லவேண்டும். இந்த விபரத்தை உங்கள் குடும்பத்திற்கு வெளியே உள்ள ஒருவரிடம் சொன்னால், இன்னமும் நல்லது seek help from your friend or some other who helps you.

 

 

 

==–==

விடிகாலையில் ஆணுருப்பில் விரைப்புத்தண்மை – Early Morning Erection in Penis
Jul 28th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

Early morning erection problem treatment in chennai tamil nadu

 

கேள்வி; எனக்கு அதிகாலையில் ஆணுருப்பில் நல்ல விரைப்புத்தண்மை ஏற்படுகிறது. விந்தும் வந்துவிடுகிறது. ஆனால் உடலுரவின் போது விரைப்பு வரமாடேன்கிறது. இதனால் எனது மனைவியுடன் தினமும் சண்டை வருகிறது. இதற்கு சிகிச்சை உண்டா?

 

 

மருத்துவர் பதில்; ஆண்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு அச்சப்படும் விஷயங்களில் ஒன்று,அதிகாலை நேரத்தில் அவர்களின் ஆணுறுப்பில் இயல்பாக ஏற்படுகின்ற விறைப்புத் தன்மை ஆகும்.

 

அதாவது அதிகாலை வேலை அவர்கள் விழித்துக் கொள்ளும் போது எந்த வித பாலியல் உணர்ச்சியும் இல்லாமல் தாமாகவே விறைத்திருக்கும் ஆணுறுப்பைப் பார்த்து தங்களுக்கு ஏதோ நோய் இருப்பதாய் கற்பனை செய்து , வெளியில் சொல்லவும் வெட்கப்பட்டு மனரீதியாக அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள். சிலர் தனக்கு ஆண்மைதன்மை அதிகம் வந்துவிட்டது எனவும் பெருமிதப்படுகிறார்கள்.

 

உண்மையில் இது வெட்கப் பட வேண்டியதோ அல்லது அச்சப்பட வேண்டியதோ,அல்லது பெருமைபடக்கூடியதோ அல்ல. சாதாரணமாக இது எல்லா ஆண்களிலும் காணப்படும் உடற் தொழிற்பாட்டு மாற்றமாகும்.

 

அதிகாலை நேரத்தில் ஆணுறுப்புக்கு அதிகம் ரத்தம் போவதாலே இது ஏற்படுகின்றது.

 

இந்த விறைப்புத் தன்மையுடன் சில வேளைகளில் விந்து நீர் வெளியேற்றமும் இயல்பாக ஏற்படலாம்.அதுவும் இயல்பானதுதான்!

 

இந்த அதிகாலை விறைப்பு மருத்துவ ரீதியாக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.

 

அதாவது தங்களால் உடலுறவின் போது சரியான விறைப்பினை அடையமுடியவில்லை எனும் ஆண்களிலே உண்மையான காரணத்தை கண்டு பிடிப்பதற்கு இது உதவுகின்றது.

 

சரியான விறைப்பினை அடையா முடியாதத்திற்கு முக்கிய காரணம் உளவியல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாகும்.

 

இவ்வாறு தங்களால் சரியான விறைப்புத் தன்மையை அடைய முடியவில்லை எனும் ஆண்களின் ஆணுறுப்புக்கள் மற்ற ஆண்களைப் போல அதிகாலையில் தானாக விறைககுமானால் , அதன் அர்த்தம் அவர்களின் உடலிலோ அல்லது ஆணுருப்பிலோ எந்த விதமான பிரச்சினையும் இல்லை , உளவியல் பிரச்சினைகளாலே உடலுறவின் போது அவர்களின் ஆணுறுப்புக்கள் விறைக்க மறுக்கின்றன என்பதாகும்.

 

அதைவிடுத்து உடலுறவின் போது ஆணுறுப்பு விறைப்படையவில்லை எனும் ஆணில் இந்த அதிகாலை விறைப்பும் ஏற்பட வில்லை என்றால உளவியல் பிரச்சினைக்கு அப்பால் அவரின் உடலிலே வேறு பிரச்சினை இருக்கலாம் .

 

ஆகவே ஆண்களே உங்களுக்கு அதிகாலை விறைப்பு மற்றும் விந்து நீர் வெளியேற்றம் ஏற்பட்டாலோ அச்சப்பட வேண்டாம் , சந்தோசப்படுங்கள் நீங்கள் ஆண்மைத்தன்மையானவர் என்று.!

 

உடலுறவின் போது ஆணுறுப்பு சரியான முறையில் விறைக்கவில்லை என்றால்,  உளவியல் ரீதியான அச்சம் மற்றும் மருத்துவ ரீதியான குறைபாடுகள் தான் உடலுறவின் போது ஆணுறுப்பு விறைக்க மறுப்பதற்கான காரணமாகும். இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்தால் மருத்துவரை நேரில் சந்திக்கவும். மருத்துவர் நிச்சயம் உங்களுக்கு சரியான ஆலோசனை வழங்குவார்!

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – anmai kuraivu, small penis, sex problem, – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

 

==–==

Family Problem Counseling Clinic in Chennai, Tamil nadu – குடும்ப பிரச்சனையா கவலை வேண்டாம் தீர்வு இதோ
Jul 28th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

Couples child Counselling personal counseling holding hands at psychological counseling center velachery, chennai, tamilnadu

 

அன்பிருந்தால் துன்பமில்லை

 

 • உலகில் அத்தனை பிரச்சினைகளுக்கும் அன்பின்மையே காரணம்’ என்பார் ஓஷோ. அது நிஜம்தான். அன்பில் இடைவெளி விழுவதால்தான் கணவன் மனைவி பிரிவினை ஏற்படுகிறது. பந்தங்கள் பலவீனமடைகிறது. பலர் ஆதரவற்றோராக தவிக்கவிடப்படுகிறார்கள். பலர் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள். அன்பிருந்தால் அத்தனையையும் சரி செய்ய முடியும்.

 

 • யாரிடமோ நீங்கள் சதா இணைந்திருப்பதுதான் அன்பு. இன்பம், துன்பம் இரண்டிலும் எல்லா நேரங்களிலும் நீங்கள் ஒருவருடன் இணைந்திருந்தால் நீங்கள் அவரை நேசிப்பதாகக் கொள்ளலாம். துன்பமான நேரத்தில் மட்டும் ஒருவருடன் இணைந்தால் அவருக்கு நீங்கள் உதவுவதாகக் கொள்ளலாம். உதவுவதால் துன்பத்தைப் போக்கலாம். நேசிப்பதால் இன்பத்தை உருவாக்கலாம். மற்றவருக்காக இரக்கப்படுவது மட்டும் அன்பாகி விடாது. தன்னை நேசிக்கத் தெரிந்தவர்களால் மட்டுமே மற்றவரை நேசிக்க முடியும் என்பது அறிஞர்களின் முடிவு.

 

 • தூய அன்புடன் உணர்வுப்பூர்வமான உறவை உருவாக்க 7 பண்புகள் தேவை என்கிறார் ஜான்கிரே. அன்புகாட்டுதல், அக்கறை கொள்ளல், புரிந்து கொள்ளல், மதித்தல், பாராட்டுதல், ஏற்றுக்கொள்ளல், நம்பிக்கை வைத்தல் போன்றவை அந்த பண்புகளாகும். ஒருவரிடம் அன்பு – அக்கறை காட்டி, அவரை புரிந்து கொண்டு, குறைநிறைகளை ஏற்று மதிக்கவும் பாராட்டவும் செய்தால் உங்களுக்கிடையே இணக்கம் குறையவே வாய்ப்பில்லை. அத்துடன் நம்பிக்கையும் வைத்திருந்தால் பிரிவு உங்களை நெருங்காது.

 

 • அன்பு என்பது ஒன்றிணைக்கும் மனோபாவம். இரண்டு தனித்தீவுகளை இணைக்கும் உறவுப்பாலம். பயமுறுத்தினாலும் பணியாது அன்பு. சிறைப்படுத்தினாலும் இணங்காது, துக்கத்தை வெல்லும் தன்மையுடையது அன்பு. அன்பிலும் பல வகை இருக்கிறது. நட்பு, காதல் சார்ந்த அன்பு இருக்கிறது. என்னுடையது விட்டுத்தரமாட்டேன் என்பது வெறித்தனமான அன்பு. ஒரே பின்னணி பார்த்து வருவது செயல்பூர்வமான அன்பு. தியாகம் செய்வது தன்னலமற்ற அன்பாகும்.

 

 • அக்கறை செலுத்துவது என்பது அன்பின் ஒரு படிநிலை. சின்னச் சின்னத் தேவைகளிலும் ஆழமான கவனம் செலுத்தி அவற்றை நிறைவேற்ற உதவுவதே அக்கறையாகும். நீங்கள் நேசிப்பவருக்காக மட்டுமல்லாது உங்களை வெறுப்பவர் மீதும் இதே அக்கறையை செலுத்த முடிந்தால் நீங்கள் அன்பின் சிகரமாவீர்கள். மற்றவர்களின் முக்கிய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி, சோகத்திலும் உடனிருப்பது அவர்களுக்கு உங்கள் ஆதரவை எப்போதும் தருவது அக்கறை மிகுந்த அன்பாகும்.

 

 • புரிந்து கொள்ளுதல் இல்லாததால் எத்தனையோ குடும்ப உறவுகள் சிதைந்திருக்கின்றன. மற்றவர் உங்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணுவதற்குப் பதிலாக முதலில் நீங்கள் மற்றவரை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். புரிதல் இல்லாதவர்கள் சேர்ந்து வாழவே முடியாது. துணைவர் மற்றும் மற்றவர்களின் உரிமைகள், ஆசைகள், தேவைகளை அறிந்து நடப்பதும், அவற்றை மதித்து அவருக்கு உதவுவதுமே புரிந்து கொள்ளல் ஆகும். மனைவி கணவரை மதிப்பதுபோலவே கணவரும் மனைவியை மதித்தால் குடும்பத்தில் பிரச்சினையே இல்லை.

 

 • பாராட்டுவதால் மனித மனம் மகிழ்வுறுகிறது. ஒருவரின் முயற்சிகள் அல்லது நடத்தையை அங்கீகரித்து பாராட்டுவது அவருக்கு ஊக்கத்தைத் தருகிறது. ஒருவரை ஊக்குவிப்பது உங்களுக்கிடையே இணக்கத்தை அதிகமாக்குகிறது. பாராட்டு தொடரும்போது அன்பு இன்னும் ஆழமாகிறது. புகழ்வதெல்லாம் பாராட்டாகிவிட முடியாது. இயல்பை விளக்கி, முழுமையை அங்கீகரிப்பதே பாராட்டாகும் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள். பாராட்டுகளை ஆயுள் காப்பீடுபோல அவ்வப்போது புதுப்பித்து வாருங்கள். உறவு பலப்படும்.

 

 • ஒருவரை புரிந்து கொண்டு அப்படியே ஏற்றுக் கொள்வது உண்மையான அன்பாகும். ஏற்றுக் கொள்ளல் என்பது தவறுகள் உள்ளிட்ட எல்லாவற்றையும் அனுமதித்தலை குறிப்பதல்ல. குறைகளை மன்னிப்பதாகும். கணவரின் நடத்தையை நம்பி ஏற்றுக்கொள்ளும்போது சந்தேகப் பேய் ஒழிந்து குடும்பத்தில் சந்தோஷம் கூடுகிறது. நம்பிக்கை என்பது அன்பின் பரிசாகும். நம்புதல் ஏற்படும்போது அன்பு தானாக மலர்ந்துவிடும். நேர்மை, ஒழுக்கம், உண்மையாயிருத்தல் போன்றவை மற்றவர்க்கு நம்மீது நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும் பண்புகளாகும்.

 

 • கணவன் மனைவி அன்புறவு நீடிக்க வரவேற்கவும், விடைபெறவும், நன்றி கூறவும் அன்புத் தழுவலை கொடுங்கள். தழுவல் உறவின் முதலீடு, பிரிவின் தடுப்புக்கோடு. வாய்ப்பு கிடைக்கும்போதெல்லாம் `நான் உன்னை நேசிக்கிறேன்’ என்று கூறுங்கள். கருத்து வேறுபாடு ஒருவர் மற்றவரை சாதாரணமாக எடைபோட வைக்கும். இந்த முரண்பாட்டை முரட்டு வார்த்தைகளால் வெளிப்படுத்தாதீர்கள். குறைகூறுவதை கைவிடுங்கள், கோபத்தோடு படுக்கச் செல்ல வேண்டாம். மன்னியுங்கள். மன்னிப்புக் கேளுங்கள். மகிழ்ச்சி பெருகும்.

 

 • நல்ல துணைவரைத் தேடுவதைப்போலவே நல்ல துணைவராக இருப்பது மிகவும் நல்லது. தம்பதிகளுக்குள் அகந்தை, மற்றவரின் உதவாத அறிவுரைகள் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணும். தொழில் வேறுபாடுகள், தகுதி வேறுபாடுகள் பார்ப்பது, குறைகூறும் பெற்றோர் மற்றும் துணைவரால் தொல்லைகள் பெருகும். புரிந்து கொள்ளல், பணிவு, பொறுப்பு, உண்மை, விசுவாசம், மென்மையான தொடுகை, கவனிக்கும் காது, திறந்த மனம், கவலைப் பகிர்வு, வளர்ச்சியில் பங்கு, உயர்விலும், தாழ்விலும், சுகத்திலும், துக்கத்திலும் காதலில் மகிழ்ந்திருந்தால் இல்லறம் நல்லறமாகும்.

 

 

 

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும், ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க.

விவேகானந்தா உளவியல் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில் உதாரணம்: குடும்ப பிரச்சனை அல்லது திருமணத்திற்கு பிந்தய ஆலோசனை) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – தாழ்வுமனப்பாண்மை, குடும்ப பிரச்சனை, கணவன் மனைவி சண்டை,  – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

 

==–==

அல்சர், குடற் புண், வாயு தொந்தரவு – Ulcer Stomach, Gas Trouble Treatment in Chennai, Velachery, Tamil nadu,
Jul 28th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

peptic-ulcers treatment clinic in chennai specialist doctor

 

அல்சர் குடற் புண் – Ulcer Stomach

 

அல்சர் என்றால் என்ன? – What is mean by Ulcer

 • அல்சர் என்பது செரிமான உறுப்பு/குழலின் உட்சுவர்களில் ஏற்படும் புண்கள்/ரணம் ஆகும். அல்சர் பெரும்பாலும் பொதுவாக டியோடினத்தில் (அதாவது சிறுகுடலின் முதல் பகுதியில்) ஏற்படும்.
 • Ulcer means wound or injury in stomach wall or Duodenal wall

 

அல்சர் வர காரணம் – Causes for Ulcer,

 • ஹெலிகோபாக்டெர் பைலோரை எனப்படும் ஒரு வகை பாக்டீரியா பலவகை அல்சர்களை ஏற்படுத்துகிறது. Helicobacter Pylori
 • வயிற்றில் சுரக்கும் அமிலம் மற்றும் திரவச்சாறு செரிமான மண்டலத்தின் உட்சுவரினை எரித்து, அரிப்பதும் அல்சர் ஏற்படுவதில் பங்கு வகிக்கிறது. இது உடலில் மிக அதிகமான அமிலம் உற்பத்தியாவதினாலோ அல்லது செரிமான மண்டலத்தின் உட்சுவரானது பிறவழிகளில் சிதைவுறுவதினாலோ ஏற்படுகிறது. Hyper acid secretion in stomach, hyper acidity,
 • உடல் ரீதியான மற்றும் உளரீதியான அழுத்தமும், ஒரு நபரில் ஏற்கனவே அல்சர் இருப்பின், அதனை அதிகரிக்கிறது. Physical and mental stress,
 • சில மருந்துகளை தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதினாலும் அல்சர் ஏற்படுகிறது. Regular intake of some medicines especially pain killers,

 

அல்சர் அறிகுறிகள் – Ulcer Symptoms

 • சாப்பிடும் போது அல்லது தண்ணீர் குடிக்கும் போது நன்றாய் இருக்கும், ஆனால் 1 அல்லது 2 மணி நேரம் கழித்து, நிலமை மோசமாகும் (டியோடினல் அல்சர்). Feel better after having food or water, but feel more pain in stomach after 2 hrs is the indication for Duodenal Ulcer,
 • சாப்பிடும்போது மற்றும் குடிக்கும் போது நிலைமை மோசமாதல் (காஸ்டிரிக் அல்சர்). Pain and burning sensation in stomach is the indication for Gastric ulcer,
 • இரவு தூக்கத்தை பாதிக்கும் அளவுக்கு வயிற்று வலி ஏற்படுதல். Pain and burning sensation in stomach and its disturb the sleep.
 • வயிறு கனத்தல் போன்ற உணர்வு, வயிறு உப்புதல், வயிறு எரிச்சல், அல்லது மந்தமான நிலையில் வயிற்றில் வலி. Bloating abdomen, heaviness in stomach, Gas in stomach, Burning in stomach, pain in stomach, Dullness in stomach,
 • வாந்தி vomiting,
 • எதிர் பாராத உடல் எடை இழப்பு. Sudden loss of weight

 

கடைப்பிடிக்க எளிய ஆலோசனைகள் – how to avoid ulcer,

 • புகைபிடிக்கக் கூடாது – Don’t smoke,
 • மருத்துவர் பரிந்துரைக்காத பட்சத்தில் அழற்சியை தடைசெய்கிற மருந்துகளைத் தவிர்க்கவும். Don’t take any self medication especially pain killers,
 • காஃபீன் மற்றும் மதுவகைகளைத் தவிர்க்கவும் – avoid coffee and alcohol,
 • நெஞ்செரிச்சலை ஏற்படுத்தும் மசாலா நிறைந்த உணவுகளை தவிர்க்கவும். Avoid Chilly and Spicy foods that causes heart stomach burning,

 

அல்சர் மோசமடைதலின் அறிகுறிகள் – Severe ulcer symptoms,

 • இரத்த வாந்தி ஏற்படுதல். Blood vomiting,
 • சில மணி நேரங்களுக்கு முன் அல்லது நாளுக்கு முன் உட்கொண்ட உணவினை வாந்தி பண்ணுதல். Vomiting the stomach contents eat by few hours or day,
 • வழக்கத்திற்கு மாறான பலவீனம் அல்லது தலைசுற்றல். unusual weakness and giddiness,
 • மலத்தில் இரத்தம் வருதல் (மலத்தில் இரத்தம் வருவதால் மலத்தின் நிறம் கருப்பு அல்லது தார் போன்று மாறுதல்)- Blood in Stool. Black colour motion,
 • தொடர்ந்து கொமட்டல் அல்லது திரும்பத்திரும்ப வாந்தி – continues nausea or vomiting,
 • திடீரென மோசமான வலி sudden sever pain
 • தொடர்ந்து எடை குறைவு – gradual weight loss,
 • மருந்து உட்கொண்டாலும், வலி நீங்காமலிருத்தல் – no pain relief even after taking medicines,
 • வலி உடலின் பின்பக்கம் வரை சென்றடைதல். – pain radiating towards back side

 

அல்சர், கேஸ் டிரபுள் ஹோமியோபதி சிகிச்சை

நோயின் அறிகுறிகளுக்கேற்ற ஹோமியோபதி மருத்துவ சிகிச்சை நல்ல பலனளிக்கும். தயங்காமல் ஹோமியோபதி மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெற்றால் நல்ல பலன் பெறலாம்.

 

Homeopathy Treatment for ulcer – gas formation

Symptomatic Homeopathy medicines helps  for ulcer and gas trouble, It helps to prevent further recurrence also. So its good to consult a experienced Homeopathy physician without any hesitation.

 

Whom to contact for Ulcer Gas in Stomach Treatment

Dr.Senthil Kumar Treats many cases of all types of  Ulcer, In his medical professional experience with successful results. Many patients get relief after taking treatment from Dr.Senthil Kumar.  Dr.Senthil Kumar visits Chennai at Vivekanantha Homeopathy Clinic, Velachery, Chennai 42. To get appointment please call 9786901830, +91 94430 54168 or mail to consult.ur.dr@gmail.com,

 

 

For more details & Consultation Feel free to contact us.

Vivekanantha Clinic Consultation Champers at

Chennai:– 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

For appointment please Call us or Mail Us

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 30 – 99xxxxxxx0 – gas trouble, gas in stomach, vayu problem, Ulcer in stomach, அல்சர், வயிறு புண், வாயு தொந்தரவு,  – 21st Oct, Sunday – Chennai ), You will receive Appointment details through SMS

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Hug and Kiss your Spouse often – உங்களின் துனைவரை அடிக்கடி கட்டிப்பிடித்து முத்தமிடுங்கள்
Jul 28th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

Lip to Lip kiss intercourse treatment specialty clinic in velachery, chennai

 

அரவணைப்புகளையும், முத்தங்களையும் விரும்பும் ஆண்கள்!

 

செக்ஸ் உறவை விட நிறைய முத்தமும், அரவணைப்புகளும், தழுவுதல்களும்தான் ஆண்களின் முக்கிய விருப்பமாக இருக்கிறது.

 

அதேசமயம், பெண்களைப் பொறுத்தவரை செக்ஸ் உறவில்தான் அதிக நாட்டம் இருக்கிறது. இந்த வித்தியாசமான தகவலை ஒரு ஆய்வு முடிவு சொல்லியுள்ளது.

 

உண்மையில் ஆண்களுக்கு செக்ஸ் உறவை விட தங்களது காதலி அல்லது மனைவி தங்களுக்கு அதிக அளவில் முத்தமிடுவதையும், கட்டித் தழுவுவதையும்தான் அதிகம் விரும்புகிறார்கள்.

 

அதேசமயம், பெண்களைப் பொறுத்தவரை அதிக அளவிலான செக்ஸ் உறவையே தங்களது பார்ட்னர்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறார்கள்.    

 

சில ஆய்வு முடிவுகளின்படி, திருமணமாகி 15 ஆண்டுகளைப் பூர்த்தி செய்து விட்ட பெண்களுக்கு செக்ஸ் உறவு குறித்த நல்ல அறிவும், ஞானமும் ஏற்படுகிறதாம். இந்த விஷயத்தில் ஆண்களை விட பெண்களுக்குத்தான் செக்ஸ் குறித்த முழுமையான ஞானம் இருப்பதாக தகவல் கூறுகிறது.

 

செக்ஸில் ஆண்களுக்கு எது அதிகம் பிடிக்கிறது என்ற கேள்விக்கு நிறைய முத்தமுமம், கட்டிப் பிடிப்புகளும்தான் என்று பெரும்பாலான ஆண்களிடமிருந்து தகவல் கிடைத்துள்ளது. அடிக்கடி தங்களை மனைவியர் கட்டிப் பிடிப்பது மிகவும் பிடித்துள்ளதாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

 

அதேசமயம், முத்தம் மற்றும் கட்டிப்பிடிப்புகளை பெண்கள் அதிகம் பொருட்படுத்துவதில்லையாம். மாறாக, செக்ஸ் உறவுகளுக்கு அவர்கள் முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். என்னதான் கட்டிப்பிடிப்புகளும், முத்தங்களும் அதிகம் பிடித்தமானவையாக இருப்பதாக ஆண்கள் கூறினாலும் கூட செக்ஸ் உறவுகளுக்கும் அவர்கள் முக்கியத்துவம் தருகிறார்களாம்.

 

ஆணும் சரி, பெண்ணும் சரி செக்ஸ் உறவு என்பது நிம்மதியான மகிழ்ச்சியைத் தரும் அனுபவமாக அது இருப்பதாக பொதுவான கருத்தைத் தெரிவித்துள்ளனர்.    

 

நீடித்த மகிழ்ச்சிக்கும், அளவில்லாத நிம்மதிக்கும், செக்ஸ் உறவு மட்டுமல்லாமல், சின்னச் சின்ன முத்தங்கள், அன்பான கட்டித் தழுவல்களும் அவசியம் தேவை என்பது தான் இங்கு முக்கியமானது.

 

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும், ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க.

விவேகானந்தா உளவியல் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை: 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில் உதாரணம்: குடும்ப பிரச்சனை அல்லது திருமணத்திற்கு பிந்தய ஆலோசனை) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – தாழ்வுமனப்பாண்மை – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

Thinking Other Man Women During sexual Intercourse – உடலுரவின் போது வேறு ஒருவரை நினைத்து கொள்வது.
Jul 28th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

வேரு பென்னை நினைத்து மனைவியுடன் உடலுரவு கொல்வது, intimacy passions treatment counseling specialsit dr.sendhil kumar vivekananda clinic velachery, chennai, panruti, cuddalore, pondycherry, tamilnadu

அந்த நேரத்தில் என்ன நினைப்போ

ஒவ்வொருவருக்கும் ‘ஆப்சென்ஸ் ஆப் மைன்ட்’ இருப்பது சாதாரண விஷயம். ஏதாவது ஒரு வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆனால் மனது அந்த வேலையிலிருந்து டக்கென விலகி வேறொன்றில் மூழ்கி விடும்.  இது செக்ஸ் உறவின்போது கூடநிகழ்கிறது. செக்ஸ் உறவில் ஈடுபட்டிருக்கும்போது ஒவ்வொருவரின் மனதிலும் அதைத் தவிர வேறு சில மன ஓட்டங்களும் இருக்கலாம்.

 

குறிப்பாக பெண்களுக்கு அது சற்று கூடுதலாகவே இருக்குமாம்.  இதுகுறித்து ஒரு கருத்துக் கணிப்பை மேற்கொண்டுள்ளனர் இங்கிலாந்து ஆய்வாளர்கள். நீங்கள் செக்ஸ் உறவில் ஈடுபட்டிருக்கும்போது எந்த நினைவில் இருப்பீர்கள் என்று பெண்களிடம் கேட்டுள்ளனர். அதற்கு அவர்கள் சொன்ன பதிலில் சுவாரஸ்யமான பல விஷயங்கள் கிடைத்துள்ளன.  34 வயது பெண் ஒருவர் கூறுகையில், எனது தோழிகள் பலரும், அவர்கள் செக்ஸ் உறவில் ஈடுபட்டிருக்கும்போது எந்த நினைவில் இருப்பார்கள் என்பதைக் கூறுவது வழக்கம்.

 

சிலர் இதை முடித்து விட்டு அடுத்து என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்து யோசிப்பார்களாம். சிலரோ, துணிகளை துவைக்க வேண்டியது குறித்து நினைத்துக் கொண்டிருப்பார்களாம். இன்னும் சிலர் மளிகை சாமான்கள் வாங்குவது குறித்து சிந்திப்பார்களாம்.  சில பெண்களுக்கு மனதில் தாங்கள் வரித்து வைத்துள்ள ஆண்களின் நினைவுகள் வந்து போகுமாம். இதுகுறித்து ஒரு பெண் கூறுகையில், நான் எனது கணவரை மிகவும் நேசிக்கிறேன். இருப்பினும் உறவின்போது அவரைத் தவிர வேறு சில ஆண்களும் கூட எனது மனதில் வந்து போவதைத் தவிர்க்க முடியவில்லை.

 

அவர்கள் நான் சிறு வயது முதல் பார்த்து, நேசித்தவர்கள். இதனால் அவர்கள் எனது மனதில் வந்து போகிறார்கள். இருந்தாலும் அவர்களை நான் நேரில் பார்த்தது கிடையாது என்றார்.  51 வயதான ஒரு பெண் கூறுகையில், எனக்கு இரண்டு முறை கல்யாணமாகியுள்ளது. நிறைய காதலர்களும் இருந்தார்கள். நான் படுக்கையில் இருக்கும்போது அந்தக் காதலர்களின் நினைவு வருவது வழக்கம்.

 

அதேபோல டிபார்ட்மென்டல் ஸ்டோருக்குப் போவது குறித்தும் நான் அந்த சமயத்தில் திட்டமிடுவது வழக்கம். மேலும் எனது வீட்டில் எத்தனை ஷூக்கள் உள்ளது என்பதையும் நான் மனதுக்குள்ளாகவே கணக்கிடுவதையும் வழக்கமாக வைத்துள்ளேன் என்கிறார்.  சில பெண்களுக்கு தங்களுக்குப் பிடித்த சினிமா ஸ்டார்களின் நினைவு வருமாம்.  இது இங்கிலாந்துக் கணக்காக இருக்கலாம்.

 

இருப்பினும் செக்ஸ் உறவின்போது வேறு சில சிந்தனைகளிலும் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் ஈடுபடுவது சாதாரணம்தான். சில நேரங்களில் கணவர்களுடனான உறவு பெண்களுக்குக் கசந்து போக இத்தகைய மாறுபட்ட சிந்தனைகளும் காரணமாகி விடுகிறது.

 

மனதொத்த உறவின் மூலம்தான் ஆணும், பெண்ணும் முழுமையான அன்பையும், இன்பத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ள முடியும். மாறாக இதுபோன்ற வேறு பாதைகளில் சிந்தனைகள் திரும்பும்போது அது கசப்பான விளைவுகளுக்கான ஆரம்ப கட்டமாகவே கருதப்பட வேண்டும்.  

 

 

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும், ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க.

விவேகானந்தா உளவியல் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில் உதாரணம்: குடும்ப பிரச்சனை அல்லது திருமணத்திற்கு பிந்தய ஆலோசனை) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – தாழ்வுமனப்பாண்மை – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

Testosterone – டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஆண்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் குறைபாடு Treatment in Chennai, Tamil Nadu, India
Jul 28th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

male sex hormone androgen testeosteron low treatment in chennai tamil nadu

Testosterone – டெஸ்டோஸ்டிரோன்

 • Testosterone is the most important androgen – male sex hormone – in men and it is needed for normal reproductive and sexual function. Testosterone is important for the physical changes that happen during male puberty, such as development of the penis and testes, and for the features typical of adult men such as facial and body hair. Testosterone also acts on cells in the testes to make sperm.
 • இது ஆண் செக்ஸ் ஹார்மோன், இனப்பெருக்கம் மற்றும் ஆண் பாலியல் செயல்பாடுகளுக்கு இது தேவைப்படுகிறது. டெஸ்டோஸ்டிரோன் ஆண்குறி, உயிரணு, உடல் முடி மற்றும் விரைகள் வளர்ச்சி போன்ற ஆண் பூப்படையும் போது நடக்கும் உடல் மாற்றங்களை செய்கிறது.
 • டெஸ்டோஸ்டிரோன் எலும்புகள், தசைகள் ஆண்மை செக்ஸ் திறன் மற்றும் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது,.
 • Testosterone is also important for overall good health. It helps the growth of bones and muscles, and it affects mood, libido (sex drive) and certain aspects of mental ability.

 

Androgen or Testosterone deficiency – ஆண்ட்ரோஜன் அல்லது டெஸ்டோஸ்டிரோன் குறைப்பாடு

 • Androgen, or testosterone, deficiency is when the body is not able to make enough testosterone for the body to function normally. Although not a life-threatening problem, androgen deficiency can affect your quality of life.
 • ஆண்ட்ரோஜன் குறைபாடு வாழ்க்கை தரத்தை பாதிக்கும்

 

Ageing and Testosterone level

 • Testosterone levels in men are highest between the ages of 20 and 30 years. As men age there is a small, gradual drop in testosterone levels; they may drop by up to one third between 30 and 80 years of age.
 • Some men will have a greater drop in testosterone levels as they age. This is more likely when men are obese or have other chronic (long-term) medical problems.
 • ஆண்களுக்கு டெஸ்டோஸ்டிரோன் 20 வயதிலிருந்து 30 வயதுகளில் அதிகமா சுரக்கும். 30 வயதிலிருந்து 80 வயது வரையிலான காலத்தில் படிப்படியாக குறையக்கூடும்.

 

Symptoms of Androgen deficiency –  ஆண்ட்ரோஜன் குறைபாடு அறிகுறிகள்

 • Low energy levels, mood swings, irritability, poor concentration, reduced muscle strength and low sex drive may be symptoms of androgen deficiency (low testosterone). Symptoms often overlap with those of other illnesses. The symptoms of androgen deficiency are different depending on the age when testosterone levels are below the normal range.
 • எரிச்சல்,, தசை வலிமை குறைதல் மற்றும் ஆண்மை குறைவு ஏற்படலாம்.

 

Stages of life and Possible symptoms

Early childhood – குழந்தைபருவத்தில்

 • Penis and testes do not grow to expected size – ஆண் குறி மற்றும் விதைப்பை வளர்ச்சியின்மை,

 

Early teenage years (puberty) இளம் வயதில்

 • Failure to go through full normal puberty – உடலில் ஆண்மைக்கான வளர்ச்சி இருக்காது,
 • Poor development of facial, body or pubic hair முகம், உடல் அல்லது அந்தரங்க பகுதியில் முடி வளர்ச்சி இருக்காது
 • Poor muscle development மோசமான தசை வளர்ச்சி
 • Voice does not deepen குரல் மாறாது,
 • Poor growth (height) உயரமாக வளரமாட்டார்கள்,
 • Breast development (gynaecomastia) பெண்ணை போன்ற மார்பக வளர்ச்சி – கைனகோமாஸ்டியா

 

Adulthood – வாலிபவயதில்

 • Mood changes (low mood and irritability) மூட் சேஞ்சஸ், அடிக்கடி எரிச்சலடைவார்கள்.
 • Poor concentration – எதிலும் கவனம் செலுத்த முடியாமை, புவர் கான்சண்ரேசன்.
 • Low energy – எனர்ஜி குறைபாடு, சத்து குறைதல்.
 • Reduced muscle strength – சதை பலம் குறைந்து விடும்.
 • Increased body fat – உடலில் கொழுப்பு சத்து அதிகமாகும்.
 • Longer time to recover from exercise – அதிகம் உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டியிருக்கும்.
 • Decreased libido (low interest in sex) செக்சில் ஈடுபாடு குறையும்.
 • Difficulty getting and keeping erections – ஆண்குறி விரைப்பு தன்மை நீண்ட நேரம் இருக்காது.
 • Low semen volume – விந்து அடர்த்தி குறைந்து இருக்கும்.
 • Reduced beard or body hair growth தாடி அல்லது உடல் முடி வளர்ச்சி குறைவாக இருக்கும்.
 • Breast development (gynaecomastia) பெண்ணை போன்ற மார்பக வளர்ச்சி – கைனகோமாஸ்டியா
 • Hot flushes, sweats முகம் சூடாக இருக்கும், உடல் நிறைய வேர்க்கும்.
 • Osteoporosis (thinning of bones) ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் (எலும்புகள் மெலிந்து கானப்படும்)

 

Later life (after 60 years) 60 வயதிற்கு பிறகு,

 • Mood changes (low mood and irritability) எரிச்சல், கோபம்,
 • Poor concentration – கவன குறைபாடு,
 • Easily fatigued – எளிதில் சோர்வடைந்து விடுதல்
 • Poor muscle strength – உடல் பலம் இன்மை,
 • Increased body fat உடலில் கொழுப்பு சத்து அதிகமாகும்.
 • Decreased libido (low interest in sex) – உடலுரவில் ஈடுபாடு இருக்காது.
 • Difficulty getting and keeping erections – விரைப்புத்தன்மையே இருக்காது,
 • Breast development (gynaecomastia) பெண்ணை போன்ற மார்பக வளர்ச்சி – கைனகோமேஸ்டியா
 • Osteoporosis (thinning of bones) ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் (எலும்புகள் மெலிந்து இருத்தல்)

 

Testosterone androgen deficiency diagnosis – டெஸ்டோஸ்டிரோன் டெஸ்ட்

 • A diagnosis of androgen deficiency is only confirmed when blood tests show a lower than normal testosterone level. இரத்த பரிசோதனை மூலம் டெஸ்டோஸ்டிரோன் குறைபாட்டை கண்டுபிடிக்கலாம்.

 

 

ஹோமியோபதி சிகிச்சை

நோயின் அறிகுறிகளுக்கேற்ற ஹோமியோபதி மருத்துவ சிகிச்சை நல்ல பலனளிக்கும். தயங்காமல் ஹோமியோபதி மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெற்றால் நல்ல பலன் பெறலாம்.

 

நரம்பு தளர்ச்சி, ஆண்மைக்குறைவு, விரைப்புத்தன்மை குறைபாடு & விந்து முந்துதல் சிகிச்சை சிகிச்சைக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்

ஹோமியோபதி சிறப்பு மருத்துவர் செந்தில் குமார் தண்டபாணி அவர்களிடம் இதைப்போன்ற  நோய்களுக்கு சிகிச்சை பெற்று பலர் நல்ல பலனடைந்திருக்கிறார்கள். மருத்துவர் செந்தில் குமார் அவர்களை சென்னை, வேளச்சேரி விவேகானந்தா ஹோமியோபதி கிளினிக் & உளவியல் ஆலோசனை மையத்தில் சந்திக்கலாம். முன்பதிவு அவசியம். முன்பதிவிற்கு தொடர்புகொள்ளவும் 9786901830, மின் அஞ்சல்: consult.ur.dr@gmail.com

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 32, – 99******00 – விரைப்பு தண்மை குறைபாடு, நரம்பு தளர்ச்சி, குழந்தையின்மை – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

Male infertility – குழந்தையின்மை – ஆண் மலட்டுத்தண்மை, ஓமியோபதி சிறப்பு சிகிச்சை மையம், வேளச்சேரி, சென்னை, தமிழ் நாடு,
Jul 24th, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

 

நரம்பு தளர்ச்சி, ஆண்மைக்குறைவு, விரைப்புத்தன்மை குறைபாடு & விந்து முந்துதல் Homeopathy Treatment for Infertility (5)

 • Making a baby or Reproduction is a simple and natural experience for most couples. However, for some couples it is very difficult to conceive. ஆண் மலட்டுத்தண்மை இருந்தால் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது.
 • A man’s fertility generally relies on the quantity and quality of his sperm. If the number of sperm a man ejaculates is low or if the sperm are of a poor quality, it will be difficult, and sometimes impossible, for him to cause a pregnancy.
 • Male infertility is diagnosed when, after testing both partners, reproductive problems have been found in the male.

 

Infertility is a widespread problem. For about one in five infertile couples the problem lies solely in the male partner.

It is estimated that one in 20 men has some kind of fertility problem with low numbers of sperm in his ejaculate. However, only about one in every 100 men has no sperm in his ejaculate.

 

Symptoms of male infertility – ஆண் மலட்டுத்தண்மை அறிகுறிகள்.

 • In most cases, there are no obvious signs of infertility. Intercourse, erections and ejaculation will usually happen without difficulty. The quantity and appearance of the ejaculated semen generally appears normal to the naked eye.
 • Medical tests are needed to find out if a man is infertile.

 

Causes for male infertility – ஆண் மலட்டுத்தண்மை காரணங்கள்.

 • Male infertility is usually caused by problems that affect either sperm production or sperm transport. Through medical testing, the doctor may be able to find the cause of the problem.
 • About two-thirds of infertile men have a problem with making sperm in the testes. Either low numbers of sperm are made and/or the sperm that are made do not work properly.
 • Sperm transport problems are found in about one in every five infertile men, including men who have had a vasectomy but now wish to have more children. Blockages (often referred to as obstructions) in the tubes leading sperm away from the testes to the penis can cause a complete lack of sperm in the ejaculated semen.
 • Other less common causes of infertility include: sexual problems that affect whether semen is able to enter the woman’s vagina for fertilisation to take place (one in 100 infertile couples); low levels of hormones made in the pituitary gland that act on the testes (one in 100 infertile men); and sperm antibodies (found in one in 16 infertile men). In most men sperm antibodies will not affect the chance of a pregnancy but in some men sperm antibodies reduce fertility.

 

Known causes of male infertility – ஆண் மலட்டுத்தண்மைக்கான தெரிந்த காரணங்கள்.

Sperm production problems       –  விந்து உற்பத்தியில் பிரச்சனை,

 • Chromosomal or genetic causes – குரோமோசோம் அல்லது ஜெனிடிக் காரணங்கள்,
 • Undescended testes (failure of the testes to descend at birth) – விதைப்பை கீழே இறங்காமை,
 • Infections – இன்பெக்சன்ஸ் – நோய் தொற்று,
 • Torsion (twisting of the testis in scrotum) – விதைப்பை நரம்புகள் முறுக்கிக்கொண்டிருப்பது,
 • Varicocele (varicose veins of the testes) – வேரிகோசில் – விதைப்பை நரம்புகள் தடித்து இருப்பது,
 • Medicines and chemicals – மருந்து மாத்திரைகள் தொடர்ந்து சாப்பிடுவது,
 • Radiation damage – ரேடியேசன் கதிர்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்.
 • Unknown cause – இன்னும் பல தெரியாத காரணங்கள்.

 

Blockage of sperm transport      – விந்து வரும் குழாயில் அடைப்பு,

 • Infections – இன்பெக்சன்ஸ் – நோய் தொற்று
 • Prostate-related problems – புரோஸ்டேட் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள்,
 • Absence of vas deferens – வாஸ் டிபரன்ஸ் குழாய் இல்லாமை,
 • Vasectomy – வாசக்டமி, ஆண் குடும்ப கட்டுப்பாடு,

 

Sexual problems- Erection and ejaculation problems – செக்ஸ் பிரச்சனைகள்.  

 • Retrograde and premature ejaculation – விந்து வராமல் இருப்பது, விந்து சீக்கிரம் வருவது,
 • Failure of ejaculation – விந்தே வருவதில்லை,
 • Erectile dysfunction – எழுச்சி குறைபாடு, ஆணுருப்பு விரைப்புதன்மை குறைபாடு,
 • Infrequent intercourse – அடிக்கடி செக்ஸ் இண்டர்கோர்ஸ் செய்யாமை,
 • Spinal cord injury – முதுகு தண்டில் அடிபடுதல், காயம்,
 • Prostate surgery – புரோஸ்டேட் சர்ஜரி,
 • Damage to nerves – ஆணுருப்பு நரம்புகள் டேமேஜ் ஆகியிருத்தல்,
 • Some medicines – சில மருந்துகள்,

 

Hormonal problems   – ஆர்மோன் பிரச்சனைகள்,

 • Pituitary tumours – பிட்யூட்டரி டியூமர்,
 • Congenital lack of LH/FSH (pituitary problem from birth) பிறவியிலேயே ஆர்மோன் LH / FSH குறைபாடு
 • Anabolic (androgenic) steroid abuse – அதிகமாக ஸ்டீராய்ட் மாத்திரைகள் சாப்பிடுதல்.

 

Sperm antibodies – ஸ்பெர்ம் ஆண்டிபாடி

 • Vasectomy – வாசக்டமி, ஆண் குடும்ப கட்டுப்பாடு,
 • Injury or infection in the epididymis – ஆணுருப்பில் காயம், அடிபடுதல், எபிடிடைமிஸ் இன்பெக்சன்,
 • Unknown cause

 

The male reproductive system

The male reproductive system is made up of the testes, a system of ducts (tubes) and other glands that open into the ducts. The brain plays an important part in the control of the male reproductive system.

 

Parts of the male reproductive system

The pituitary gland and the hypothalamus, located at the base of the brain, control the production of male hormones and sperm. Luteinizing hormone (LH) and follicle stimulating hormone (FSH) are the two important messenger hormones made by the pituitary gland that act on the testes.

 

Two messenger hormones act on the testes

 • The testes are a pair of egg-shaped glands that sit in the scrotum next to the base of the penis on the outside of the body. The testes make sperm and the male sex hormone testosterone. It takes about 70 days for sperm to become mature and able to fertilise an egg.
 • When released from the testes, the sperm spend two to 10 days passing through the epididymis where they gain the vital ability to swim strongly (become ‘motile’), and to attach to and penetrate (get into) the egg.
 • At orgasm, waves of muscle contractions transport the sperm, with a small amount of fluid, from the testes through to the vas deferens. The seminal vesicles and prostate contribute extra fluid to protect the sperm. This mixture of sperm and fluid (the semen) travels along the urethra to the tip of the penis where it is ejaculated (released).

 

 

 

Diagnosis of Male infertility – குழந்தையின்மை ஆண் மலட்டுத்தண்மை டெஸ்ட்கள்,

 • If a couple has been trying for a pregnancy without success, they should go to their local doctor, family planning clinic or women’s health clinic, and have some initial tests. Both partners should be tested, even if one has a child from another relationship. Diagnosis can involve a medical history from the man and a physical examination along with a semen analysis to check the number, shape and movement of sperm in the ejaculate. ஆண் / பெண் இருவருக்கும் ஸ்கேன் பரிசோதனை, விந்தனு பரிசோதனை, ஆர்மோன் பரிசோதனை,
 • Blood tests may also be done to check the levels of hormones that control sperm production. Genetic investigations and testicular biopsies are sometimes done.

 

 

Prevention of male infertility – குழந்தையின்மை ஆண் மலட்டுத்தண்மை தடுக்கும் முறைகள்.

 • It is best to avoid cigarette smoking, excess alcohol, sexually transmitted infections, heat stress from tight fitting underwear, and anabolic steroids (taken for body building or sporting purposes) as these factors can be harmful to the production of sperm. சிகிரெட், ஆல்ககால், ஸ்டீராய்ட் மாத்திரைகள் தவிர்க்கவும், இறுக்கமாக ஜட்டி போடக்கூடாது,
 • If you work in an occupation that may affect your fertility, it’s important to wear protective clothing and follow all occupational health and safety guidelines. It is recommended that couples trying to conceive avoid exposure to any possibly harmful chemicals.
 • Because of the possible effects on fertility, it’s important to tell your doctor if you have had hormone treatment or had surgery as a child to move your testes into the scrotum.

 

 

குழந்தையிண்மை, ஆண் மலட்டுத்தண்மை, ஹோமியோபதி சிகிச்சை

நோயின் அறிகுறிகளுக்கேற்ற ஹோமியோபதி மருத்துவ சிகிச்சை நல்ல பலனளிக்கும். தயங்காமல் ஹோமியோபதி மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெற்றால் நல்ல பலன் பெறலாம்.

 

 

 

 

குழந்தையிண்மை, ஆண் மலட்டுத்தண்மை, நரம்பு தளர்ச்சி, ஆண்மைக்குறைவு, விரைப்புத்தன்மை குறைபாடு & விந்து முந்துதல் சிகிச்சை சிகிச்சைக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்

ஹோமியோபதி சிறப்பு மருத்துவர் செந்தில் குமார் தண்டபாணி அவர்களிடம் இதைப்போன்ற  நோய்களுக்கு சிகிச்சை பெற்று பலர் நல்ல பலனடைந்திருக்கிறார்கள். மருத்துவர் செந்தில் குமார் அவர்களை சென்னை, வேளச்சேரி விவேகானந்தா ஹோமியோபதி கிளினிக் & உளவியல் ஆலோசனை மையத்தில் சந்திக்கலாம். முன்பதிவு அவசியம். முன்பதிவிற்கு தொடர்புகொள்ளவும் 9786901830, மின் அஞ்சல்: consult.ur.dr@gmail.com

 

 

 

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: சுந்தர் – 32, – 99******00 – விரைப்பு தண்மை குறைபாடு, நரம்பு தளர்ச்சி, குழந்தையின்மை – 20-12-2014 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

==–==

 

 

அதிகாலையில் ஆணுருப்பில் நல்ல விரைப்புத்தண்மை ஏற்படுகிறது. விந்தும் வந்துவிடுகிறது – Semen Leakage at Night
Jul 23rd, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

thukathil vinthu varuthu, semen discharge sleep, night emission treatment clinic in chennai tamil nadu,

 

கேள்வி; எனக்கு அதிகாலையில் ஆணுருப்பில் நல்ல விரைப்புத்தண்மை ஏற்படுகிறது. விந்தும் வந்துவிடுகிறது. ஆனால் உடலுரவின் போது விரைப்பு வரமாடேன்கிறது. இதனால் எனது மனைவியுடன் தினமும் சண்டை வருகிறது. இதற்கு சிகிச்சை உண்டா?

 

 

மருத்துவர் பதில்; ஆண்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு அச்சப்படும் விஷயங்களில் ஒன்று,அதிகாலை நேரத்தில் அவர்களின் ஆணுறுப்பில் இயல்பாக ஏற்படுகின்ற விறைப்புத் தன்மை ஆகும்.

 

அதாவது அதிகாலை வேலை அவர்கள் விழித்துக் கொள்ளும் போது எந்த வித பாலியல் உணர்ச்சியும் இல்லாமல் தாமாகவே விறைத்திருக்கும் ஆணுறுப்பைப் பார்த்து தங்களுக்கு ஏதோ நோய் இருப்பதாய் கற்பனை செய்து , வெளியில் சொல்லவும் வெட்கப்பட்டு மனரீதியாக அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகிறார்கள். சிலர் தனக்கு ஆண்மைதன்மை அதிகம் வந்துவிட்டது எனவும் பெருமிதப்படுகிறார்கள்.

 

உண்மையில் இது வெட்கப் பட வேண்டியதோ அல்லது அச்சப்பட வேண்டியதோ,அல்லது பெருமைபடக்கூடியதோ அல்ல. சாதாரணமாக இது எல்லா ஆண்களிலும் காணப்படும் உடற் தொழிற்பாட்டு மாற்றமாகும்.

 

அதிகாலை நேரத்தில் ஆணுறுப்புக்கு அதிகம் ரத்தம் போவதாலே இது ஏற்படுகின்றது.

 

இந்த விறைப்புத் தன்மையுடன் சில வேளைகளில் விந்து நீர் வெளியேற்றமும் இயல்பாக ஏற்படலாம்.அதுவும் இயல்பானதுதான்!

 

இந்த அதிகாலை விறைப்பு மருத்துவ ரீதியாக முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது.

 

அதாவது தங்களால் உடலுறவின் போது சரியான விறைப்பினை அடையமுடியவில்லை எனும் ஆண்களிலே உண்மையான காரணத்தை கண்டு பிடிப்பதற்கு இது உதவுகின்றது.

 

சரியான விறைப்பினை அடையா முடியாதத்திற்கு முக்கிய காரணம் உளவியல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனையாகும்.

 

இவ்வாறு தங்களால் சரியான விறைப்புத் தன்மையை அடைய முடியவில்லை எனும் ஆண்களின் ஆணுறுப்புக்கள் மற்ற ஆண்களைப் போல அதிகாலையில் தானாக விறைககுமானால் , அதன் அர்த்தம் அவர்களின் உடலிலோ அல்லது ஆணுருப்பிலோ எந்த விதமான பிரச்சினையும் இல்லை , உளவியல் பிரச்சினைகளாலே உடலுறவின் போது அவர்களின் ஆணுறுப்புக்கள் விறைக்க மறுக்கின்றன என்பதாகும்.

 

அதைவிடுத்து உடலுறவின் போது ஆணுறுப்பு விறைப்படையவில்லை எனும் ஆணில் இந்த அதிகாலை விறைப்பும் ஏற்பட வில்லை என்றால உளவியல் பிரச்சினைக்கு அப்பால் அவரின் உடலிலே வேறு பிரச்சினை இருக்கலாம் .

 

ஆகவே ஆண்களே உங்களுக்கு அதிகாலை விறைப்பு மற்றும் விந்து நீர் வெளியேற்றம் ஏற்பட்டாலோ அச்சப்பட வேண்டாம் , சந்தோசப்படுங்கள் நீங்கள் ஆண்மைத்தன்மையானவர் என்று.!

 

உடலுறவின் போது ஆணுறுப்பு சரியான முறையில் விறைக்கவில்லை என்றால்,  உளவியல் ரீதியான அச்சம் மற்றும் மருத்துவ ரீதியான குறைபாடுகள் தான் உடலுறவின் போது ஆணுறுப்பு விறைக்க மறுப்பதற்கான காரணமாகும். இந்த பிரச்சனை உங்களுக்கு இருந்தால் மருத்துவரை நேரில் சந்திக்கவும். மருத்துவர் நிச்சயம் உங்களுக்கு சரியான ஆலோசனை வழங்குவார்!

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – anmai kuraivu, small penis, sex problem, – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

 

==–==

செக்சில் ஆர்வம் குறைகிறதா? Reducing Sex Desire ? Here is the Treatment
Jul 23rd, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

no like in sex women Couples-Counselling personal counseling individual at psychological counseling center velachery, chennai, tamilnadu

 

கேள்வி; 35 வயது திருமணமான பெண் நான், கணவருக்கு வயது 43, அவருக்கு செக்சில் ஆர்வமே இல்லை, ஆனால் எனக்கு தினமும் செக்ஸ் செய்ய ஆர்வமாக இருக்கிறது. அவருக்கு செக்சில் ஆர்வம் குறைய காரணம் என்ன?

 

 

மருத்துவர் பதில்; இளவயதில் ஆர்வமும் வேகமும் கொண்டதாக செக்ஸ் இருக்கிறது. எளிதில் தீ பற்றிக் கொண்டு வெடித்துச் சிதறி அடங்கிவிடும் மத்தாப்பு போன்றது அது. 20களில் இருக்கும் வாலிபன் உடலுறவு தொடங்கிய 2 நிமிடத்திலிருந்து 5 நிமிடத்திற்குள் உச்ச கட்ட இன்பத்தை தொட்டு நின்றுவிடுகிறான். ஆனால் அந்நிலையில் பெண் முடிவுறாத வேட்கையுடன் மேலும் உறவுக்கு ஏங்கி நிற்பாள்.

 

ஆனால் நடு வயதில் கணவன் இயல்பாகவே மெதுவான, நிதானமாக செயல்பட்டு தனது மனைவிக்கு சமமாக உறவில் அதிக நேரம் நீடித்திருக்கிறான். சிகாகோ பல்கலைக் கழக ஆய்வறிக்கையின் படி 20 வயதுகளில் இருக்கும் பெண்கள் மிகக்குறைவாகவே உச்சட்ட சிலிர்ப்பு நிலையை அடைகின்றனர் என்றும் 40 வயதுகளில் இருக்கும் பெண்களே அதிகமாக அந்நிலையை அடைகின்றனர் என்றும் தெரிகிறது. மனைவியை சிலிர்ப்பு நிலைக்கு கொண்டு போவதில் ஆர்வம் காட்டும் கணவன் இயல்பாகவே தானும் அந்தப் பரவசத்தை அடைகிறான்

 

கவர்ச்சியைக் கண்ணால் கண்டாலே இளமைப் பருவம் மோக வயப்படும். வயது முதிரும் போது மோகத்திற்கு பார்வை மட்டும் போதுமானதாக இருப்பதில்லை. தொடு உணர்ச்சிகளே அந்நிலைக்குத்; தூண்ட முடியும். எனவே தான் இவ்வயதுகளில் நிதானமும் செயல்திறனும் இவ்விஷயத்தில் உதவிகரமாக இருக்கிறது. இளமைக் காலத்தில் உறவுக்கு அழைப்பதில் ஆண்தான் முன்கை எடுக்கிறான். ஆனால் நடுவயதில் பெண்தான் ஆர்வம் மிகுந்தவளாக இருப்பாள்.

 

காரணம் ஆண் பெண் இருவர் உடலிலும் சுரக்கும் எஸ்ட்ரோஜன் மற்றும் டெஸ்டோஸ்டெரோன் திரவங்கள் வயது கூடும்போது மாற்றமடைகின்றன. ஆணுக்கு இவையிரண்டும் அளவில் குறையத் தொடங்கும். ஆனால் பெண் உடலில் டெஸ்டோஸ் டெரோனின் குறைவை எஸ்ட்ரோஜன் ஈடுகட்டுகிறது. எனவேதான் ஆணை விடவும் பெண் நடுவயதில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவளாக இருக்கிறாள்.

 

 உங்களின் கணவருக்கு இரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோய் இருக்கிறதா என்று பரிசோதியுங்கள். மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் மருத்துவரை நேரில் சந்தியுங்கள்.

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி: 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – anmai kuraivu, small penis, sex problem, – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

 

==–==

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
செக்ஸ் மூடே வரவில்லையா உங்களுக்கு கவலை வேண்டாம் – No Sex Mood? Here is the Treatment
Jul 23rd, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

 

 

no like in sex women Couples-Counselling personal counseling individual at psychological counseling center velachery, chennai, tamilnadu

 

படுக்கை அறையில் மனைவி அருகில் வந்தாலே இன்னைக்கு எனக்கு மூடு சரியில்லை என்று கூறுபவரா நீங்கள்?.

 

மூடு எனப்படும் மனநிலையை சில காரணிகள் தீர்மாணிக்கின்றன.

 

ஒரு சிலருக்கு வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் கொஞ்சம் மாறுதலாக தெரிந்தாலும் கூட மூடு சரியில்லாமல் போய்விடும். அதன்பின் உறங்கும் வரைக்கும் அதே நிலையோடு இருக்க நேரிடும், பிறர்மேல் எரிச்சலும் நம்மைத்தவிர எதுவும் சரியில்லாதது போல தோன்றும் அப்புறம் எப்படி படுக்கை அறையில் சந்தோசமாக இருக்கமுடியும்.

 

இதோ நமது மனநிலையை மாற்றும் காரணிகள் எவை எவை என்று பார்ப்போம் இவற்றை சரி செய்தாலே போதும் ரொமான்ஸ் மூடு உங்களுக்கு தானாக வரும்.

 

சரியில்லாத உணவு: நமது மனநிலையை தீர்மானிப்பதில் உணவு பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. சரியில்லாத உணவை சாப்பிட்டால் அடி வயிறு வலிக்கும்.இதனால் மூடு அப்செட் ஆகிவிடும்.

 

சில உணவுகளை சாப்பிட்டால் பதற்றம் ஏற்படும், சில உணவுகள் நரம்பு தளர்ச்சி, ஈடுபாடின்மை போன்றவைகளை ஏற்படுத்திவிடும் எனவே தினசரி படுக்கைக்குச் செல்லும் முன் நல்ல, அமைதியான மனநிலையை தரும் உணவுகளை உண்ண வேண்டும். பால் பொருட்கள் நல்ல மனநிலையை ஏற்படுத்தக்கூடியவை.

 

வீட்டு உள் அலங்காரம்; மனதை புத்துணர்ச்சி ஏற்படுத்தி நல்ல மூடுக்கு கொண்டு வருவதில் நமது வீட்டில் உள்ள உள் அலங்காரப் பொருட்களுக்கு முக்கிய பங்கு உண்டு. மஞ்சள் நிறம் மகிழ்ச்சியான மனநிலையை ஏற்படுத்தும். ஊதா நிறம் மனதிற்கு அமைதியை தரும். எனவே படுக்கை அறை சுவர்களில் மனதிற்கு இதமான வர்ணங்களை பூசுங்கள். அழகான இயற்கை ஓவியங்களை மாட்டுங்கள் அதுவும் உங்களுக்கு ரொமான்ஸ் மூடு வரவைக்கும்.

 

அலுவலகம்; மன அழுத்தம், உளைச்சல் எதுவும் இன்றி மனதை இதமாக்கும்.

 

பணி புரியும் ஊழியர்களிடையே பதவி உயர்வு என்பது அவர்களின் மனநிலையை தீர்மானிக்கும் விசயமாக இருக்கின்றது. நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பதவி உயர்வை வேறு யாராவது தட்டிப்பறித்தாலும் நமக்கு மூடு அப்செட் ஆகிவிடும். அந்த மனநிலை குடும்பத்திலும் எதிரொலிக்கும்.

 

பணிப் பளு அதிகரிப்பு; ஒரு சிலருக்கு விடிய விடிய வேலை இருக்கும். எப்படா வீட்டில் போய் படுத்து தூங்குவோம் என்ற மனநிலையில் இருப்பார்கள். அந்த நேரத்தில் ரொமான்ஸ் மூடாவது ஒன்றாவது. இந்த சிக்கல்களில் இருந்து தவிர்க்க நமது பணியை பிரித்து நமக்கு தகுந்தாற்போல மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். இல்லையெனில் மன அழுத்தமும், குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் மீது வெறுப்புமே ஏற்படும்.

 

ஊட்டச்சத்து குறைபாடு; உடலில் சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டால் மன அளவில் பாதிப்பு ஏற்படும். எனவே வைட்டமின் டி, பி வைட்டமின்களான பி6, பி12 போலேட், ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் போன்றவைகளை உணவில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இவை மன அழுத்தம் உடல் பாதிப்பு போன்றவை ஏற்படாமல் தடுக்கும். அப்புறம் என்ன ரொமான்ஸ் மூடு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சி என்பீர்கள்.

 

நண்பர்கள்; நம் மனநிலையை தீர்மானிப்பதில் நண்பர்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றனர். நண்பேண்டா என்று நட்பு வட்டாரத்தை கொண்டாடுபவர்கள் நண்பர்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று என்றால் குடும்பத்தை சரியாக கவனிக்காமல் விட்டு விடுவார்கள். இப்பொழுது பேஸ் புக் நட்பு கூட சில சமயங்களில் நமது மூடு ஸ்பாயில் ஆக காரணமாகிறது. எனவே எதுவுமே ஒரு அளவிற்கு மேல் நம்மை பாதிக்க விடாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.

 

மாத்திரைகள்; உடல் நல பாதிப்பிற்காக போடப்படும் மாத்திரைகள், அதேபோல் பெண்கள் குழந்தை பிறப்பை தடுப்பதற்காக போடப்படும் மாத்திரைகள் ரொமான்ஸ் மூடினை வடிந்து போக செய்வதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். எனவே இதற்கான மாற்று வழியை மருத்துவர்களிடம் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டும் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

 

புகைப்பதும் நமது மனநிலையை மாற்றும் முக்கிய காரணியாக உள்ளது இதனால் புற்றுநோய், இதயநோய் போன்றவைகளும், மனஅழுத்தமும் ஏற்படுகின்றன. எனவே நல்ல மனநிலை ஏற்பட சிகரெட் பிடிப்பதை தவிக்கவேண்டும்.

 

பெட்ரூம் லைட்படுக்கை அறையில் நாம் பயன்படுத்தும் லைட் கூட நம் மனநிலையை மாற்றும்.

 

உறங்கும் முன்பாக அதிக நேரம் டிவி பார்ப்பது, நமது உடலில் ஹார்மோன் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி ரொமான்ஸ் மனநிலையை பாதிக்கச் செய்கின்றது. எனவே மனநிலையை பாதிக்கும் இந்த காரணிகளை சரியாக கையாண்டால் ரொமான்ஸ் மூடு ஏற்படுவதில் உங்களுக்கு எந்த குறையும் இல்லை.

 

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – anmai kuraivu, small penis, sex problem, – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

 

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

 

==–==

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Effect of Over Masturbation – அதிகமான சுய இன்பத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள், Treatment in Chennai
Jul 23rd, 2015 by Dr.Senthil Kumar

pen kai palakam, pen suya inbam, masturbation woman counseling treatment clinic hospital dcotor in chennai, velachery

 

 

அதிகமான சுய இன்பத்தினால் ஏற்படும் பாதிப்புகள்,

 

 

இன்றைய இளைஞர்கள் பெரும்பாலும் மனதுக்குள் வருந்துவது கீழ்க்கண்ட காரணங்களால்தான் :

 • என் ஆணுறுப்பு சிறியதாக இருக்கிறது.
 • அதிகமான சுய இன்பத்தினால் என் உறுப்பு சிறுத்துவிட்டது.
 • விந்து விரைவில் வெளியேறிவிடுகிறது.
 • பெண் உறுப்புக்குள் நுழைக்க முடிவது இல்லை. அதற்குள் தளர்ந்து விடுகிறது.
 • என் சிறிய உறுப்பால் என் மனைவியைத் திருப்திப்படுத்த முடிவதில்லை.

 

மேற்கண்ட பிரச்சினை இருப்பவரா நீங்கள்..? .

 

முதலில் உங்கள் பிரச்சினைகளை நினைக்கும் முன் கீழ்க்கண்ட கேள்விகளைக் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள்.

 • மனசுக்குள் நிறைய கற்பனைகள் செய்பவரா?
 • அதீத கற்பனைகளால் உந்தப்பட்டு சுய இன்பம் செய்து கொள்பவரா?
 • உடல்பயிற்சிகள் செய்யாதவரா..?
 • வயிற்றுப்பகுதியில் உள்ள தசைகளை இறுக்கி வைக்கும் க்ரெஞ்ச் என்னும் உடல்பயிற்சியை செய்யாதவரா?
 • தொந்தி / தொப்பை உடையவரா?
 • ப்ளட் ப்ரெஷர் மற்றும் சர்க்கரை நோய்க்கு மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்பவரா?

 

மேற்கண்ட அனைத்துக்கும் ஆம் என்று பதில் இருந்தால் கட்டாயம் உங்களுக்கு கீழ்க்கண்ட பிரச்சினைகள் இருக்கும்.

 • விந்து முந்தி வெளியேறுதல்
 • விறைப்பின்மை
 • ஆண்குறி சிறியதாக மாறுதல்

 

மேற்கண்டவற்றைத் தவிர்க்க முயன்றால் இப்பிரச்சினைகளில் இருந்து விடுதலை பெறலாம். ..

 

மேற்கண்ட வியாதிகள் அல்லாமல் இளைஞர்களாய் இருப்பவர்களுக்கு இப்பிரச்சினை இருப்பின் அதீத கற்பனைகளைத் தவிர்த்து இயல்பாக இருக்கப் பழகிக்கொள்ளவேண்டும்.

 

சரியான உடற்பயிற்சிகளைச் செய்து உடலைக்கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரவேண்டும்.

 

புகை பிடித்தல் மது அருந்துதல் போன்ற தீய பழக்கங்களை அறவே ஒழிக்கவேண்டும்.

 

ஆண்குறியின் நீளத்திற்கும் பெண்ணை திருப்திப்படுத்துவதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. மூன்றங்குல குறிகூட ஒரு பெண்ணை திருப்பதிப்படுத்திவிடும். காமக்கிளர்ச்சியிலிருந்து உச்சநிலைக்கு அழைத்துச் செல்வது உறுப்பு உரசல்தான்.

 

ஆண்குறி இல்லாமல் லெஸ்பியன்கள் உறுப்பு உரசல் மூலம் உச்சமடைகிறார்கள். சுய இன்பமும் செய்து கொள்கிறார்கள். காமத்துக்கு வடிகால் தேடாதவர்களின் ஆண்குறிதான் எப்போதும் பாதி விறைத்த நிலையில் இருக்கும். அதை பெரிய ஆண்குறி என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. காம சிந்தனைகள் அற்ற நிலையில் பெரும்பாலான ஆண்குறிகள் மூன்றிலிருந்து ஐந்து அங்குலங்கள்தான் இருக்கும். இதனால் அதை சிறுத்த ஆண்குறி என்று சொல்ல முடியாது.

 

முறையற்ற திருட்டுத்தனமான உடல் உறவில் விந்து சீக்கிரம் வெளியேறுவது இயல்பு. தக்க சூழலும் அமைதியும் நிம்மதியும் இருக்கும் போது உடலுறவு நீண்ட நேரம் நீடிக்கிறது.

 

உரிமை இல்லாதவரிடம் மாட்டிக்கொண்டு விடுவோமோ என்னும் பயத்தில் ஈடுபடும் உடலுறவு பலவீனமானதாக முடியும். அதைக்குறித்து அஞ்சாமல் அமைதியான சூழலில் ஈடுபடுதல் நல்லது.

 

 

இப்படி செய்தும் உங்களுக்கு சரியாகவில்லை என்றால் மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை பெறவும்.

 

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – anmai kuraivu, small penis, sex problem, – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
Sex Addict Conseling & Treatment Clinic in Chennai, Velachery, Tamil nadu
Jul 23rd, 2015 by Dr.Senthil Kumar

sex addiction couple on bed therapist dr.sendhil kumar vivekananda clinic velachery, chennai, panruti

 

அதிகமான உடலுறவு மரணத்தை ஏற்படுத்தலாம்????

 

செக்ஸ் என்பது ஆரோக்கியத்தோடு தொடர்புடையது. அதே செக்ஸ்தான் உயிருக்கும் ஆபத்தாகிவிடுகிறது. உச்சபட்ச ஆர்கஸம் திடீர் மரணங்களைக் கூட ஏற்படுத்துமாம். எந்த மாதிரியான சமயங்களில் செக்ஸ் மரணங்கள் ஏற்படுகின்றன என்று பட்டியலிட்டுள்ளனர் நிபுணர்கள்.

 

ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அதிக வயது வித்தியாசம் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்கள் உறவுகொள்ளும் போது அதுவே ஆபத்தாகி திடீர் மரணங்கள் ஏற்படும். இதயத்துடிப்பு அதிகரிக்குமாம், ரத்த அழுத்தம் கூடுவதோடு ரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு திடீர் மரணங்கள் சம்பவிக்கும் என்கின்றனர்.

 

தாம்பத்ய உறவுக்கு முன்னதாக தம்பதியர் மது அருந்துவதும், புகைப்பதும் கூட ஆபத்தானது என்கின்றனர் நிபுணர்கள். அதேவேகத்தில் செக்ஸில் ஈடுபடுவது இதயம் தொடர்பான நோய்களை ஏற்படுத்துமாம். எனவே தேவையற்ற உற்சாக பானங்களை அருந்துவதை தவிர்க்கவும்.

 

ஒரே நாளில் அதிக முறை ஆர்கஸம் ஏற்படுவதும் ஆபத்து. இது மனரீதியான ஒரு அழுத்தத்தையும், மன உளைச்சளையும் ஏற்படுத்தும் ஓவர் செக்ஸ் மரணத்தையும் ஏற்படுத்தும்.

 

போதை பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு அதேவேகத்தில் உறவுக்கு துணையை கட்டாயப்படுத்துவது ஆபத்தாகிவிடும். போதையின் வேகத்தில் உறவின் போது வன்முறையான செயல்களில் ஈடுபடுவதும் திடீர் மரணம் சம்பவிக்க காரணமாகிறது.

 

ஹைபர்டென்சன், இதயம் தொடர்பான நோய்களை உடையவர்கள் அதிகமான அளவில் உறவில் ஈடுபட நேர்ந்தால் ரத்தம் வேகமாக பாய்ந்து உயிருக்கு ஆபத்தாகிவிடும்.

 

அதிக தூரம் பயணம் செய்துவிட்டு அதே வேகத்தோடு செக்ஸில் ஈடுபடுவதும் ஆபத்தானதாம். பயணக்களைப்பில் இருப்பவர்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு நன்றாக குளித்துவிட்டு பின்னர் தேவை எனில் உறவில் ஈடுபடலாம். இல்லையெனில் சந்தோசத்திற்காக ஆரம்பிக்கும் செயல் சங்கடத்தில் ஏன் மரணத்தில் கூட முடிந்துவிடும் என்று எச்சரிக்கின்றனர் நிபுணர்கள்.

 

 

 

 

Whom to contact for Sex Addict Counseling & Treatment

Dr. Senthil Kumar is well experienced Psychologist who treats many cases of Sexual Addictions  with successful outcomes. Many of the clients get relief after attending psychological counseling with him. Dr. Senthil Kumar visits Vivekanantha Homeopathy Clinic & Psychological Counseling Center, Velachery, Chennai 42. To get appointment please call 9786901830, +91 94430 54168 or mail to consult.ur.dr@gmail.com,

 

The “Psychologist” Psychological Counseling Centre’s at

Chennai:- 9786901830

Panruti:- 9443054168

Pondicherry:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com     

 

For appointment please Call us or Mail Us

 

For appointment: SMS your Name -Age – Mobile Number – Problem in Single word – date and day – Place of appointment (Eg: Rajini – 99xxxxxxx0 – Sex Addict, Masturbation Addict, Personal Counseling – 21st Oct, Sunday – Chennai), You will receive Appointment details through SMS

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
ஆண்மைகுறைவு, நரம்பு தளர்ச்சி பிரச்சனையா கவலை வேண்டாம் சிகிச்சை இதோ – Narambu thalarchi, Anmai Kuraivu, Viraipu kuraipaadu, Vinthu Munthuthal Treatment in Chennai,
Jul 22nd, 2015 by Dr.Senthil Kumar

narambu talachi, Erectile Disfunction treatment clinic velachery, chennai, tamilnadu, specialty doctor

 

30 வயதிலேயே தாம்பத்யத்தில் தடுமாறும் இளைஞர்கள்அதிர்ச்சி ஆய்வு!!

 

 

பொருளாதார ரீதியான சிக்கல், குடும்ப சூழல், வேலைப்பளு போன்றவைகளினால் 30 வயதில் மகிழ்ச்சிகரமான தாம்பத்ய உறவை அனுபவிக்க முடியவில்லை என்று இன்றைய இளம் தலைமுறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் திருப்தியற்ற வாழ்க்கை வாழ்வதாகவும் சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்றில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. தாம்பத்தியத்திற்கு ஏற்ற வயது 50 என்று அந்த செக்ஸ் சென்செஸ் தெரிவித்துள்ளது.

 

முப்பது வயதை கடந்துள்ள ஆணோ, பெண்ணோ மன அழுத்தம், பொருளாதார சிக்கல், குழந்தைபிறப்பு, போன்ற காரணங்களினால் படுக்கை அறையில் போராடத்தான் வேண்டியிருக்கிறாதாம். இந்த சிக்கல்கள் எல்லாம் ஓய்ந்து ஒரளவு நிம்மதியான சூழலில் 50 வயதிற்கு மேல் இருப்பவர்கள் மட்டுமே சந்தோஷமாக தன்னம்பிக்கையுடன் தாம்பத்ய வாழ்க்கையை அனுபவிப்பதாக கூறியுள்ளனர்.

 

2012 ம் ஆண்டிற்காக செக்ஸ் சென்செஸ் ஒன்று சமீபத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. 25000 பேர் பங்கேற்ற இந்த கணக்கெடுப்பில் 30 முதல் 39 வயதுவரை வசிக்கும் ஆண், பெண்கள் தாங்கள் தாம்பத்ய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியற்று இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர். பெண்கள் குழந்தை பெறுவதற்கும், வளர்ப்பதற்கும் அதிக நேரத்தை செலவிடுவதாக கூறியுள்ளனர்.

 

இதனால் தாம்பத்யத்தில் ஈடுபாட்டுடன் இருக்க முடியவில்லை என்று கூறியுள்ளனர். உடல்நிலை ஒத்துழைக்காமை, சோர்வு போன்றவைகளினால் மன அழுத்தம் ஏற்படுவதாகவும், இதனால் தாம்பத்ய உறவில் ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட முடியவில்லை என்றும் கூறியுள்ளனர்.

 

அதேசமயம் 50 முதல் 59 வயதுவரை உடைய 52 சதவிகிதம் பேர் இந்த வயதில் தங்களால் மகிழ்ச்சிகரமான தாம்பத்ய உறவில் ஈடுபட முடிகிறது என்று கூறியுள்ளனர். ஆனால் 5 சதவிகிதம் பேர் மட்டும் இந்த வயதில் தங்களால் ஈடுபாட்டுடன் செயல்பட முடியவில்லை என்று கூறியிருக்கின்றனர்.

 

மேலும் 60 முதல் 69 வயது வரை உடைய மூத்த குடிமக்கள் தங்களால் தாம்பத்தியத்தை மகிழ்ச்சியோடு அனுபவிக்க முடிவதாக பத்தில் ஆறுபேர் கூறியுள்ளனர். இந்த கணக்கெடுப்பினை சேவை நிறுவனம் ஒன்று மேற்கொண்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

 

தாம்பத்தியம் என்பது மனித வாழ்வில் முக்கியமான ஒரு அங்கம். அது தம்பதியர்களுக்கு இடையேயான அந்நியோன்னியமான மொழி எனவேதான் இதுபோன்ற ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டதாக இந்த ஆய்வினை மேற்கொண்ட ஆய்வாளர்கள் கூறியுள்ளனர். மன அழுத்தம் நீங்கி மனித வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த ஆய்வில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் உணர்த்தியுள்ளதாகவும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

 

 

 

 

 

 

 

நரம்புதளச்சி, ஆண்மை குறைவு சிகிச்சைக்கு தொடர்பு கொள்ளவும்

சிறப்பு மருத்துவர் செந்தில் குமார் தண்டபாணி அவர்களிடம் இதைப்போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு அலோசனை &  சிகிச்சை பெற்று பலர் நல்ல பலனடைந்திருக்கிறார்கள். மருத்துவர் செந்தில் குமார் அவர்களை சென்னை, வேளச்சேரி விவேகானந்தா ஹோமியோபதி கிளினிக் & உளவியல் ஆலோசனை மையத்தில் சந்திக்கலாம். முன்பதிவு அவசியம். முன்பதிவிற்கு தொடர்புகொள்ளவும் 9786901830, மின் அஞ்சல்: consult.ur.dr@gmail.com

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

மின் அஞ்சல் : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

 

முன்பதிவிற்கு அழைக்கவும் அல்லது மின் அஞ்சல் அனுப்பவும்.

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரமேஷ் – 28 – 99******00 – narambu thalarchi, viraipu illai, vinthu seekiram varuthu, குழந்தையின்மை – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை, மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

===—===

Feel Free to Contact us 
* indicates required field
பால்வினை நோய் சிகிச்சை வேளச்சேரி, சென்னை, – Sex Diseases Treatment in Velachery, Chennai, Tamil nadu
Jul 22nd, 2015 by Dr.Senthil Kumar

பூலில் மரு, புன்டையில் மரு, சூத்தில் மரு, பென்னிச் மரு, Genital HPV Human Papilloma Virus before and after treatment photo-

 

 

பால்வினை நோய்கள் – Sex Diseases

 

 1. டைசன் சுரப்பி அழற்சியால் தோன்றிய கட்டி (Tyson gland abscess)

 

 1. சிறுநீர்த்தாரை அடைப்பு (urethral stricture)

 

 1. பிறப்புறுப்பு “மரு” (genital warts)

 

 1. அக்கிக் கொப்பளங்கள் (genital herpes)

 

 1. விதைப்பையில் சிறு கட்டி (sebaceous cyst)

 

 

 1. டைசன் சுரப்பி அழற்சி – Tyson gland abscess
 • பொதுவாக வெட்டை நோய் (gonococci infection) ஒருவனுக்கு சிறுநீர்த்தாரை, சிறுநீர்ப்பை போன்றவற்றைத் தாக்கி சிறுநீர்க்கடுப்பை உண்டாக்கும். ஆண்குறியின் “மலர்” பகுதியில், உடல் உறவுக்கு “பிசு பிசு” என எண்ணெய் மாதிரி திரவம் சுர்ந்து, உதவி புரியும் சுரப்பி ஒன்று உள்ளது. இதற்கு ‘டைசன் சுரப்பி’ என்று பெயர். இந்த டைசன் சுரப்பியை வெட்டை நோய்க் கிருமிகள் தாக்கி உள்ளே புகுந்து, சுழற்சியாக்கி, சீழ் வைத்து கட்டியாகி வேதனை கொடுக்கும்.

 

 1. சிறுநீர்த்தாரை அடைப்பு Urethral Stricture
 • வெட்டை நோய் கோனக்கால் கிருமிகள், சிறுநீர்த் தாரையில் உள்ள “ம்யூக்கஸ்” என்ற ‘சவ்வுப் பகுதியை’ தாக்கி அழற்சி ஏற்படுத்தி, அதைத் தடித்த கனமான இறுகிய குழயாக மாற்றி சிறுநீர்த்தாரையில் அடைப்பு உண்டாக்கும். இதனால் சிறுநீர் வரத்தடை ஏற்படும். சிறுநீரும் கடுத்து, தீயாக எரிந்து வரும்.

 

 1. பிறப்புறுப்பு மரு – Genital Wart – Penis Wart – Vagina Wart
 • இந்த நோயைக் கொடுக்கும் நுண்கிருமியின் பெயர் “ஹ்யூமன் பாப்பில்லோமா வைரஸ்” என்பதாகும். இந்த “விஷ மருக்கள்” பிறப்புறுப்பில் ஆண்குறியின் மலரின் அடிப்பாகத்தில் இழுமடிக்கு இடது புறத்தில் சிறுசிறு தடித்த பருப்புகள் போல் வளர்ந்து இருக்கும்.

 

 1. அக்கிப்புண்கள் – Herpes Simplex Virus HSV
 • இந்த விஷ அக்கிப் புண்கள் ஹ்யூமன் சிம்ப்ளெக்ஸ் வைரஸ் என்ற நுண்கிருமியால் வருவதாகும். இந்த விஷக்கிருமிப் புண்களும், ஆண்குறியின் அடிப்பாகத்தில் உயர்தளத்தின் வலது புறத்தில் கொத்துக் கொத்தாக கும்பலாக சிவந்த நிறத்துடன், அடித்தளம் இல்லாத புண்களாகத் தோன்றும்.

 

 

 

பரிசோதனைகள்:

 

 • கிராம் ஸ்டெயினிங் பரிசோதனை செய்தல். வெட்டை நோய்க் கிருமிகள் கண்டறிய – Gram Staining Test

 

 • ஆண்டிஜன் டிடெக்ஷன் சோதனை. கிளாமிடியா கிருமிகள் கண்டறிய. – Chlamydia Antigen Detection Test

 

 • ஸ்மியர் அக்கிப் புண்களின் திரவத்தில் தயாரித்து ஸ்டெயின் கலந்து பரிசோதனை. பல உட்கருக்கள் கொண்ட பெரிய செல்கள் இருப்பது அறிய. Smear for HSV

 

 • ஐஜீஜி. ( IgG). ஐஜீஎம் பரிசோதனை. ஹெர்பிஸ் கிருமிகளுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடீஸ் இருப்பதை அறிய. IgG, IgM Torch Panel

 

 • வி.டி.ஆர்.எல். (VDRL) பரிசோதனை. சிபிலிஸ் கிருமிகள் இருப்பது உறுதிப் பட அறிய – Syphilis VDRL Test

 

 • டி.பி.எச்.ஏ. (TPHA) சோதனை. சிபிலிஸ் கிருமிகள் இருப்பது உறுதிப்பட அறிய

 

 • எலிசா சோதனை. எச்.ஐ.வி எய்ட்ஸ் நோய் அறிய. ELISA for HIV, AIDS

 

 

 

Treatment

Symptomatic Homeopathy medicines helps for this problems.

 

 

 

மேலும் விபரங்களுக்கும் ஆலோசனைக்கும் சிகிச்சைக்கும் தொடர்பு கொள்க

விவேகானந்தா கிளினிக் ஆலோசனை மையங்கள் & தொடர்பு எண்கள்

சென்னை:- 9786901830

பண்ருட்டி:- 9443054168

புதுச்சேரி:- 9865212055 (Camp)

Mail : consult.ur.dr@gmail.com, homoeokumar@gmail.com

For appointment please Call us or Mail Us

 

முன்பதிவிற்கு: உங்களின் பெயர் – வயது – அலைபேசி எண் – பிரச்சனை (ஒரு வரியில்) தேதி – கிழமை – இடம், முதலியவற்றை குறுந்தகவல் மூலம் அனுப்பவும். உதாரணம்: ரம்யா – 28 – 99******00 – pal vinai noi, பால் வினை நோய் – 20-12-2013 – சனிக்கிழமை – சென்னை,

மருத்துவர் உங்களின் முன்பதிவை குறுந்தகவல் மூலம் உறுதிப்படுத்துவார்.

 

 

 

==–==

 

Feel Free to Contact us 
* indicates required field

 

Know About Vagina – வஜைனா பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள்,
Jul 22nd, 2015 by Dr.Senthil Kumar

 

vaginal tightness treatment in chennai, anatomy female - External Appearance

பெண் குறி வஜைனா – Vagina

 

 • பெண்ணின் பாலுறுப்பின் வெளிப்பகுதி பெண்குறி எனப்படும். அதில் மூன்று பகுதிகள். முறையே குறிமேடு Pubis, உதடு Labia Major, மன்மதபீடம் குறிமேடு என்பது லத்தின் மொழி வார்த்தை. வீனஸ் மேடு எனப் பொருள். (வீனஸ் என்பவள் ரோமானியரின் காதல் தேவதை)

 

 • பெண் குறி என்பது Pubic எலும்பின் மேல் அமைந்த சதைப்பிடிப்பான பகுதி. மேல்புறம் மயிர் வளர்ச்சி கொண்டது. இந்தப் பகுதயில் நிறைய நரம்பு நுனிகள் உள்ளதால் தொடுதலோ,. அழுத்துதலோ ஒரு பெண்ணைக் கிளர்ச்சியுறச் செய்யும்.

 

 • வெளி உதடுகள் Labia Major என்பவை தோல் மடிப்புகள். இவற்றிலும் மயிர் வளர்ச்சி காணப்படும். கிளர்ச்சியுறாத நிலையில் இவை மடிந்திருக்கும். கிளர்ச்சியுற்ற நிலையில் இவை விரிந்து கொடுக்கும். உள் உதடுகள் மடிந்த இதழ்கள் ஆகும்.

 

 • நுண்ணிய ரத்தக்குழாய்கள் உள்ள பஞ்சுத்திசுக்கள் இவற்றில் உள்ளன. இவற்றில் மயிர் வளர்ச்சி இல்லை. இவை மன்மத பீட்த்தின் மேற்பகுதியில் இணைகின்றன. அப்படி இணையும் போது மன்மத பீடத்தின் உறை போல விளங்குகின்றன.

 

 • வெளிப்புறப்புறுப்பு பெண்ணுக்குப் பெண் மாறுபடும். அளவு Vagina Size, வடிவமைப்பு Vagina Shape, நிறம் Vagina Color, மென்மை Vagina Softness, மயிரின் அடர்த்தி Vagina Hair, மன்மத பீடத்தின் அளவு., குறியின் நுழைவாயில் Vagina Opening, கன்னித்தோல் Hymen Size ஆகியவை நாட்டுக்கு நாடு, இனத்துக்கு இனம்- பெண்ணுக்குப் பெண் மாறுபடும். பார்த்தோலின் Bartholin  சுரப்பிகள் எனப்படுபவை உள் உதடுகளில் அமைந்துள்ளன. இவை சுரக்கும் நீர் உதடுகளைப் பளபளப்பாக்குகிறது.

 

 • மன்மத பீடம் தான் Clitoris மிக நுண்ணிய உணர்வு மையம். நுண்ணிய நரம்பு நுனிகள் ஏராளம் இதில் இணைகின்றன. கிளர்ச்சியின் போது ஆணுறுப்பைப் போல இது நீளா விட்டாலும் ஓரளவுக்குப் புடைத்து எழுகிறது. இதற்குக் காரணம் இதில் உள்ள நுண்ணிய ரத்தக்குழாய்களில் ரத்த ஓட்டம் அதிகரிப்பது தான்.

 

 • இதனைப் பெண்ணின் ஆண்குறி Clitoris – Female Penis என்கின்றனர். காரணம் இதுவும் ஆண்குறியும் ஒரே விதமான திசுக்களினால் ஆனது. மன்மத பீடத்தின் அளவு பெண்ணுக்குப் பெண் மாறுபடுகிறது. அளவில் பெரியதாக இருக்கும் மன்மதபீடம் அதிகமான சுகத்தைத் தரும் என்று நினைப்பது தவறான எண்ணம்.

 

 • அதே போல சுய இன்பம் Masturbation Female அனுபவிக்கும் பெண்ணின் மன்மதபீடம் சைஸ் பெரியதாகி விடும் என நினைப்பதும் தவறான எண்ணம். அதே போல மன்மதபீடத்தின் மேலுறையை நீக்கி விட்டால் அதிக சுகம் கிடைக்கும் என நினைப்பதும் தவறு. காரணம் மன்மதபீடம் நேரடியாகத் தொடுவதற்கு ஏற்றதல்ல. உறவின் போது பீடத்தின் மேலுறை உள்ளும் வெளியும், மேலும் கீழும் உராய்வதன் மூலம் கிடைக்கும் இன்பம் அந்த உறையை அகற்றுவதால் கிடைக்காது.

 

 • பெரினியம் perineum என்பது மயிர் அற்ற பகுதி. உதட்டின் அடிப்பகுதிக்கும் ஆசன வாய்க்கும் இடையே உள்ளது. தொடும்போதும் அழுத்தும் போதும் இந்தப் பகுதி கிளர்ச்சி அடைகிறது. பெண்குறி நுழைவாயிலில் கன்னித்திரை என்னும் மெல்லிய திரை உள்ளது. அதிலுள்ள நுண்ணிய துளைகள் வழியே மாதவிடாய் ரத்தம் வெளியே கசியும். இதுவும் பெண்ணுக்குப் பெண் அளவு, பருமன் ஆகியவற்றில் மாறுபடும்.

 

 • கன்னித்திரை Hymen கிழிந்த பெண்கள் கற்பிழந்தவர்கள் என்று ஒரு காலத்தில் கருதப்பட்டது. இதுவும் ஒரு மூட நம்பிக்கையே. இதற்காகவே ஜப்பானிலும், இத்தாலியிலும் சில மருத்துவர்கள் புதிய கன்னித்திரையைப் பெண்களுக்குப் பொருத்தி விடுகிறார்கள் எனத் தெரிகிறது.

 

 • கன்னித்திரை சில பெண்களுக்கு இளம் வயதிலேயே கிழிந்து விடும். தேகப்பயிற்சி, சைக்கிள் ஓட்டுதல், சுய இன்பத்தின் போது Female Masturbtaion கை விரலையோ Fingering in Vagina அல்லது வேறு பொருளையோ நுழைப்பதன் மூலம் கன்னித்திரை கிழிந்து போகலாம். சில பெண்கள் பிறக்கும் போதே கன்னித்திரை இன்றிப் பிறப்பதுவும் உண்டு. உடலுறவினாலும் சில பெண்களுக்கு கிழிந்து போகாது. இதை வைத்து அவர்களது நடத்தையைக் கணக்கிடுவது தவறு.

 

 • பெண் குறியின் உட்பகுதி 45 டிகிரி மேல் நோக்கிச் செல்கிறது. கிளர்ச்சியுறாத நிலையில் அதன் சுவர்கள் சுருங்கியுள்ளன. கிளர்ச்சியின் போது விரிந்து தருகின்றன. குழந்தை பெறாத பெண்ணின் உறுப்பு 8 செ.மீ. நீளம்,. முன் சுவர் 6 செ.மீ. நீளம் இருக்கும். ஒரு விரலைக் கெட்டியாகப் பிடிக்கும் அளவு அதன் குறுக்களவு அமையும். குழந்தை பெறும் போது குழந்தையின் தலை வெளியே வரும் அளவு விரிந்து கொடுக்கும். ஆகவே சிறிய ஆண்குறி, பெரிய ஆண்குறி என்னும் வேறுபாடு இதற்கு இல்லை.

 

 • என்னதான் சுருங்கிய போதிலும் பெண்குறியின் உட்சுவர் ஆண்குறியைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக் கொண்டு அதை வெளியே விடாத வண்ணம் சிறைப்படுத்தும் அளவு வலிமை இல்லாதது. இந்த வல்லமை மிருகங்களில் நாய்க்கு மட்டும் அமைந்துள்ளது. நாயின் பெண் குறியில் இப்படி பூட்டி வைத்துக் கொள்ளும் அமைப்பு உள்ளது.

 

 • பெண்குறியின் உட்சுவர்த் தசைகளைச் சுருக்கும் பயிற்சி மூலம் இன்ப உணர்வுகளை அதிகரிக்கலாம் என்ற நோக்கில் அதற்கென உள்ள சில பயிற்சிகள் தரப்படுகின்றன. சிறுநீர் கழிக்கும் போது நிறுத்தி நிறுத்திக் கழிப்பது ஒரு பயிற்சி. சும்மா இருக்கும் போது ஆசன வாய்த்தசைகளை இறுக்கியும், தளர்த்தியும் ஒரு பயிற்சி, கெகல் என்று இதனைச் சொல்கின்றனர்.

 

 • பெண் குறியின் ஆழத்தில் நுண்ணிய நரம்பு நுனிகள் இல்லை. எல்லா நுனிகளும் நுழை வாயில் அருகிலேயே உள்ளன. உட் பகுதியில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு ஆழம் உணர்ச்சியை உணர வல்லது இல்லை. எனவே தான் சிறிய ஆண்குறி பெரிய ஆண்குறி என்ற வேறுபாடு பெண்குறிக்கு இல்லை என்கின்றனர்.

 

 • கருப்பையின் அடிப்பகுதி செர்விக்ஸ் Cervix எனப் படுகிறது. குறியின் நுழை வாயிலின் வழியே பார்த்தால் செர்விக்ஸ் ஒரு மென்மையான வெளிர் சிவப்புப் பட்டன் போலத் தோற்றமளிக்கும். உடலுறவின் Intercourse போது இதன் வழியாகத்தான் ஆணிடமிருந்து வெளிப்படும் விந்தணுக்கள் Semen கருப்பையை அடைகின்றன. தவிர மாதவிடாயின் Menses போது வெளிப்படும் கழிவு ரத்தமும் வெளியே வருவதும் இதன் வழியாகத்தான்.

 

 • கருப்பையில் முட்டைகள் Ovum உருவாகி வெளி வரும் நேரத்தில் செர்விக்ஸ் வடிக்கும் நீர் நீர்த்திருக்கும். பிற நேரங்களில் கெட்டியாக இருக்கும். ஒரு வழ வழப்பான திரையை ஏற்படுத்தி செர்விக்ஸ் வாயிலை மூடும் அமைப்பு அது. செர்விக்ஸ் உணர்வலைகள் ஏற்படுவது இல்லை. அதனை அறுவை சிகிச்சை மூலம் அப்புறப் படுத்தினாலும் பாலுணர்வு கெடுவது கிடையாது.

 

 • கருப்பை (யூட்டரஸ் – Uterus) ஒரு உள்ளீடற்ற உறுப்பு. ஏழரை செ.மீ. நீளம். 5 செ.மீ.அகலம் இருக்கும். மாதவிடாயின் போது அதன் உள்சுவர் மாறுதல் அடைகிறது. உள் சுவரில்தான் கருவான முட்டை ஒட்டிக் கொண்டிருக்கும். உட்சுவரின் தசைகள் பிரசவக் காலத்தில் குழந்தையை வெளியே தள்ளுவதற்கு உதவுகின்றன.

 

 • கருத்தரிக்கும் காலத்தில் சுரக்கும் நீர் தான் கருப்பையின் வேலைகளைச் செய்வதற்கு உதவியாக உள்ளன. அடி வயிற்றின் உள்ளே கருப்பை மற்ற உறுப்புக்களின் மீது அழுத்தாமல் தொங்கிய வண்ணம் உள்ளது. சாதாரணமாக கருப்பை பெண்குறிக் கால்வாய்க்கு நேர் கோணத்தில் அமைந்திருக்கிறது.

 

 • பலோபியன் Fallopian Tube குழாய்கள் அல்லது முட்டை நாளங்கள் கருப்பையில் தொடங்கி 10 செ.மீ. நீளத்தில் இருபுறமும் புனல் போன்ற வடிவத்தில் நீண்டிருக்கும். இந்தக் குழாய்களே அருகில் உள்ள கருக்கலங்கள் வெளியிடும் முட்டைகளைப் பிடித்து வைத்துக் கொள்கின்றன. ஆணின் விந்தணுக்கள் Ejaculation of Semen பெண்குறியின் உள்ளே பீச்சப்பட்டதும் அவற்றுள் ஒன்று முட்டையுடன் சேர்ந்து சினையாக Zygote  இவை உதவியாக இருக்கின்றன.

 

 • பெண் குழந்தை பிறக்கும் முன்பாகவே அதன் கருப்பையில் எதிர்கால முட்டைகள் உருவாகத் தொடங்கி விடுகின்றன. 60 அல்லது 70 லட்சம் எதிர்கால முட்டைகள் குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்பே அழுகி வீணாக விடுகின்றன.

 

 • புதிதாகப் பிறந்த பெண் குழந்தையின் கருப்பையில் 4 லட்சம் முட்டைகள் இருக்கின்றன. அதன் பிறகு புதிய முட்டைகள் உருவாவதில்லை. போகப்போக அந்தப் பெண் வளர வளர அவற்றுள் ஏராளமானவை அழுக ஆரம்பிக்கின்றன. பெண் பருவம் அடைந்ததும் மாதவிலக்குத் Menses Cycle தோன்றுகிறது

 

 

 

==–==

»  Substance:WordPress   »  Style:Ahren Ahimsa
© Dr Senthil Kumar D, homeoall.com | Clinics @ Chennai & Panruti | Tamil Nadu, India
Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button